Zmena poisťovne pri PZP – ako na to?

1) Zrušte pôvodnú zmluvu povinného zmluvného poistenia

Presýpacie hodiny – zrušenie

a) výpoveďou ku koncu poistného obdobia

V tomto prípade musíte zaslať poisťovni výpoveď poistnej zmluvy najneskôr 6 týždňov pred koncom vášho aktuálneho poistného obdobia. Odporúčame vám ju zaslať doporučenou zásielkou a v predstihu, aby ste mali istotu, že poisťovňa výpoveď obdržala včas (dôležitý je totiž dátum prijatia vašej výpovede poisťovňou a nie dátum podania na pošte).

b) nezaplatením ďalšieho poistného

Od apríla 2015 môžete svoje staré zákonné poistenie zrušiť aj tak, že poistné jednoducho nezaplatíte a poisťovňa vám zmluvu PZP zruší. Na ďalšie obdobie sa môžete potom poistiť v ktorejkoľvek poisťovni, ktorú si vyberiete.

Viac informácií o zrušení poistenia z dôvodu nezaplatenia

Ak nezaplatíte poistné do 1 mesiaca od dátumu splatnosti resp. doručenia výzvy na zaplatenie dlžného poistného, poisťovňa vám poistnú zmluvu vypovie.  Táto lehota je daná zákonom o povinnom zmluvnom poistení, konkrétne § 9 ods. 4, a môže byť predĺžená v poistnej zmluve alebo vo všeobecných poistných podmienkach, najviac však na dobu troch mesiacov. 

Ak by vám však vznikla poistná udalosť v období, kedy nemáte poistné zaplatené, poisťovňa by vám mohla krátiť poistné plnenie. Poškodenému by náhradu škody vyplatila, jej časť by si však mohla nárokovať od vás ako vinníka, ktorý nemá PZP uhradené.

Už nie je nutné poisťovať sa v rovnakej poisťovni!

Kedysi nebolo možné, aby si poistník po výpovedi z dôvodu neplatenia poistného uzatvoril nové poistenie v inej poisťovni ako tej, ktorá mu výpoveď zaslala. Platil totiž § 9 ods. 5 zákona o PZP. 1.4.2015 sa však toto ustanovenie zrušilo. Vybrať si tak už môžete ktorúkoľvek poisťovňu.

Kompletné informácie o zmenách, ktoré platia od 1. 4. 2015 v PZP, nájdete aj v našej aktualite.

Vedeli ste? Ak pôvodnú zmluvu nezrušíte, môžete si aj tak uzatvoriť PZP v inej poisťovni a platné budú obe. Možný je totiž súbeh zákonných poistiek.

PZP môžete mať súčasne už aj vo viacerých poisťovniach

Keďže sa zrušil odsek (5) § 9 zákona o PZP , ktorý v poslednej vete hovoril: “Poistná zmluva uzavretá počas tohto poistného obdobia s iným poisťovateľom je neplatná.“, platí, že tento zákon neupravuje počet poistných vzťahov.

Môžete si tak uzatvoriť súčasne aj viaceré zákonné poistenia. V prípade poistnej udalosti však budete mať  vždy nárok len na takú výšku poistného plnenia, ktorá zodpovedá výške škody. Nezískate ho teda viackrát. Výhodou je asi len, že si budete môcť vybrať, v ktorej poisťovni si škodu uplatníte. Ak vám žiadna poistná udalosť nevznikne, výsledkom bude len viacnásobné zaplatené poistné. 

2) Uzatvorte si novú zmluvu PZP

Ceruzka s lupou – uzatvorenie

Ako si správne vybrať poisťovňu pre zákonné poistenie?

Podrobné informácie o výbere vhodnej výšky poistného krytia a pripoistení nájdete na stránke s voliteľnými zložkami pri PZP. Nakoľko je však PZP povinným druhom poistenia, väčšina klientov sa rozhoduje len podľa ceny. Porovnanie cien spolu s výškou krytia a podmienkami si môžete pozrieť v našej kalkulačke PZP.

Platnosť novej zmluvy

Medzi tradičným uzatvorením poistenia (papierovou zmluvou) a online poistením (dojednaním cez internet) je rozdiel v najmä v začiatku platnosti. Papierová zmluva je platná od dátumu začiatku poistenia a zároveň od momentu vášho podpísania. Online zmluva je však platná až zaplatením, samozrejme aj s ohľadom na dátum začiatku poistenia.  Na základe toho majú potom poisťovne v istých prípadoch nárok aj na dlžné poistné.

  • Tradičná papierová poistka (uzatvorená prostredníctvom papierovej zmluvy) je platná od dátumu začiatku poistenia uvedeného v zmluve a zároveň podpisom klienta. Ak teda klasickú zmluvu podpíšete, táto je platná aj účinná a poisťovne majú nárok na poistné za celé obdobie trvania poistnej zmluvy. V prípade, že poistné vôbec neuhradíte a zmluva neskôr zanikne, napr. z dôvodu neplatenia, môžu od vás žiadať doplatenie dlžnej sumy.
  • Online poistenie (uzatvorené prostredníctvom internetového dojednania zmluvy) je však platné okamihom zaplatenia (samozrejme s ohľadom na dátum začiatku poistenia), a tak v prípade, že prvé poistné nezaplatíte do dátumu splatnosti, online poistenie uzatvorené nemáte. Na druhej strane však ani nie ste krytý v prípade, že príde k škodovej udalosti a problémom by mohlo byť aj preukazovanie platnosti PZP pri cestnej kontrole.

TIP: Ak si vyberiete online poistenie, výhodným riešením je okamžitá platba platobnou kartou možná hneď po dojednaní PZP.