Kúpa auta zo zahraničia: dovoz z EÚ

Doviezli ste si zo zahraničia nové alebo jazdené auto? Máme pre vás súhrn všetkých dôležitých informácií, ktoré potrebujete pre správne prihlásenie a evidenciu vášho vozidla.

Kedy sa platí DPH na dovezené vozidlo?

Ak zo zahraničia doveziete nový dopravný prostriedok, vzniká vám povinnosť uhradiť 20 %-nú daň z pridanej hodnoty. Rozdiel je pritom v tom, či máte nové alebo jazdené vozidlo.

  • Za nové je podľa zákona vozidlo považované vtedy, ak má najazdených menej než 6 000 kilometrov alebo v dobe kúpy neuplynulo viac ako 6 mesiacov od jeho uvedenia do prevádzky. Na to, aby ste boli povinný uhradiť DPH na nové vozidlo, stačí splnenie len jednej z týchto podmienok.
  • Vozidlo zakúpené v zahraničí, ktoré má najazdených viac ako 6 000 kilometrov alebo bolo do prevádzky uvedené pred viac ako pol rokom, je podľa zákona už považované za ojazdené, pričom:
    • ak ste takéto vozidlo v zahraničí kúpili od súkromnej osoby, povinnosť zaplatiť DPH vám nevzniká.
    • v prípade, že ste však vozidlo kúpili od podnikateľskej osoby, ktorá je zaregistrovaná pre účely DPH, daň platíte so sadzbou, ktorá je určená v krajine, v ktorej vozidlo kupujete.

Postup pri kúpe auta v členskej krajine EÚ

Bod 1

Odhlásenie vozidla

Keď sa v zahraničí stanete majiteľom nového vozidla, na príslušnom dopravnom inšpektoráte ste povinný odhlásiť vozidlo. Ide o zrušenie tzv. trvalého prihlásenia pre vývoz do cudziny.

Bod 2

Prevoz vozidla

Po kúpe nového vozidla musíte zvážiť, akým spôsobom doveziete kúpené vozidlo na Slovensko. Zvoliť si môžete jednu z uvedených možností.

  • Auto necháte odtiahnuť prívesom (takéto vozidlo musí byť zaregistrované a poistené)
  • Zvolíte si špecializovanú firmu, ktorá zabezpečuje prevoz automobilov.
  • Auto si priveziete sami. Je však potrebné vybaviť si prevozné (dočasné) značky a poistenie. Preverte si však, či sú prevozné značky vrátane poistenia platné v každom štáte, cez ktorý budete prechádzať pri vašej ceste späť.

Bod 3

Zaobstaranie prevozných značiek

Prevozné značky vám vystavia buď špecializované firmy alebo samotný predajca. Ich platnosť je v rozmedzí 5-30 dní, vo všeobecnosti sa však odporúča, aby tieto značky mali platnosť aspoň 15 dní, kým neabsolvujete celý proces prihlásenia vozidla na Slovensku.

Poplatky: Výška poplatku za prevozné značky závisí od konkrétnej krajiny, spravidla za ne zaplatíte od 12 € do 50 €. Súčasťou prevozných značiek je aj poistenie vozidla.

Bod 4

Zabezpečenie prekladu dokladov

Do slovenčiny je potrebné preložiť všetky doklady, ktoré prináležia k vozidlu. Preložený teda musí byť technický preukaz, dokumenty STK/EK a potvrdenie o odhlásení vozidla z premávky. V slovenskom jazyku musí byť tiež kúpna, prípadne darovacia zmluva a faktúra.

Bod 5

Kontrola originality

Po preklade potrebných dokladov môžete s vozidlom absolvovať kontrolu originality. Jej výsledkom je prehlásenie vozidla za spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. Kontrola originality je zo zákona povinná pre každé jednotlivo dovezené vozidlo zo zahraničia.

Potvrdenie o kontrole: Po úspešnom absolvovaní vám bude vydaný Protokol o kontrole originality, ktorý pri predkladaní žiadosti na obvodnom úrade nesmie byť starší ako 15 dní.

Bod 6

Technická a emisná kontrola

Technickej a emisnej kontroly sa nemusíte podrobiť v prípade, že ich má vozidlo platné z krajiny pôvodu. V opačnom prípade tak však musíte urobiť, prípadne v niektorých prípadoch vám ich môže nariadiť aj obvodný úrad dopravy. Ich výsledkom musí byť „spôsobilé“ a potvrdením je Protokol o technickej a Protokol o emisnej kontrole.

Praktický tip: Technickú aj emisnú kontrolu môžete spojiť s kontrolou originality, keďže pracoviská KO väčšinou vykonávajú väčšinou aj ďalšie kontroly. Ušetríte tak čas.

Bod 7

Poplatok za odpad pochádzajúci z vozidla

Do roku 2015 bolo povinnosťou uhradiť poplatok do Recyklačného fondu, ktorý však v roku 2017 zanikol. Po novom sa platí poplatok do Enviromentálneho fondu, po úhrade ktorého získate Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z dovezeného vozidla.

Poplatok: Výška poplatku závisí od konkrétnej značky vozidla, teda od výrobcu. Pre zjednodušenie procesu vytvorilo Združenie automobilového priemyslu praktický portál www.idovoz.sk, kde si viete zistiť výšku poplatku pomocou zadania VIN čísla a zároveň poplatok aj uhradiť a získať tak potrebné potvrdenie.

Bod 8

Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla

Na príslušnom obvodnom úrade dopravy podáte Žiadosť o uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla alebo o uznanie typového schválenia ES. Ak máte k vozidlu vystavený certifikát COC (Certificate of Conformity), vozidlo je schválené na jazdu v inom štáte EÚ a nemusíte podávať žiadosť. Nie je ani potrebný preklad do slovenčiny.

Ďalším krokom je prihlásenie vozidla.

Bod 9

Administratívna technická a emisná kontrola

V lehote 7 dní po prihlásení vozidla do evidencie v príslušnom okrese a vydaní EČV je potrebné ešte absolvovať administratívnu technickú a emisnú kontrolu. Spočíva v opätovnej návšteve pracoviska STK (najlepšie rovnakého ako predtým), kde vám vydajú kontrolné nálepky.