pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Investovanie s profesionálmi

Rozhodli ste sa využiť svoje finančné prostriedky na peňažnom trhu?
Investovanie je výhodný spôsob, ako zarábať aj pasívne.
Využite dostupné možnosti a investujte!

poháre s peniazmi

Investícia – to je krok k splneniu vašich cieľov

Investovanie alebo investícia je dnes bežne dostupný spôsob, ako dosahovať zisk pasívnym použitím svojich finančných prostriedkov. Pritom ide o dlhodobejšie peňažné operácie, ktoré rozlišujeme podľa toho, na čo sú zamerané. Môže ísť o zameranie na:

 • tvorbu majetku
 • výdavky
 • dispozičné právo alebo
 • budúci zisk.

Kolektívne a individuálne investovanie

Základným rozdielom medzi tými dvoma typmi je to, kto na seba berie zodpovednosť za výber cenných papierov a kto bude investovať.

Kolektívne investovanie do fondov riadené odborníkmi

V kolektívnom investovaní vykonáva rozhodnutia o rozložení aktív medzi jednotlivých správcov fondov správca. Ten vďaka dlhodobému pôsobeniu na investičnom trhu vie najlepšie zhodnotiť možnosti a ponúknuť vám to najlepšie riešenie. Pre každého klienta je možné vytvoriť samostatné riešenie, podľa jeho preferencií, či už ide o konzervatívneho klienta, ktorý uprednostňuje nízke kolísanie hodnoty investícií alebo o dynamického, ktorý očakáva najvyšší výnos. V prvom rade teda záleží na investičnom zámere. Na základe posúdenia skúseností klienta a jeho finančnej situácie je správca v kolektívnom investovaní schopný zvoliť pre každého optimálne investičné riešenie.

Ďalšou výhodou kolektívneho investovania je dostatočné rozdelenie trhových rizík pomocou finančných nástrojov a možnosť optimalizovať náklady, keďže správca vykonáva celkovo veľa transakcií pre všetkých klientov. Na samotnom klientovi – investorovi je len rozhodnutie, do ktorého fondu chce investovať, koľko chce investovať a cez akú spoločnosť. Už o konkrétnom nákupe aktív rozhoduje správca. 

Podielové fondy

Nemajú právnu subjektivitu, spravuje ich investičná spoločnosť a svoje prostriedky získavajú prostredníctvom podielových listov. Podielové fondy môžu byť otvorené alebo uzavreté, pričom rozdiel je v dobe viazanosti. Pri uzavretých je možné vyplatiť ich až po uplynutí doby určitej (po zániku fondu). Existujú aj ďalšie typy, ako napr. akciové alebo dlhopisové fondy, fondy fondov, fondy peňažného trhu alebo zmiešané.

Investičné fondy

Majú právnu subjektivitu a najčastejšie ide o akciové spoločnosti, ktoré získavajú prostriedky prostredníctvom úpisu akcií. Investičné fondy fungujú na dobu určitú, počas ktorej nemôže investor odpredať svoje akcie, ale má právo ich predať inému investorovi. Miera rizika je tu o niečo vyššia ako pri otvorených podielových fondoch. 

Individuálne investovanie – aktívna forma pre skúsených klientov

Formu individuálneho investovania si volia klienti, ktorú chcú o investíciách rozhodovať sami, chcú si teda určiť, čo nakúpia, kedy a za koľko. Z tohto dôvodu je potrebné, aby mali už určité skúsenosti s trhom a znalosti o financiách. S investovaním majú viac práce v porovnaní s tým kolektívnym, pretože sa musia venovať vývoju trhu a podľa toho vedieť odhadnúť, ako s investíciami nakladať – kedy nakupovať a kedy predávať. Toto samozrejme pre nich predstavuje aj väčšie riziko.

Každé individuálne investičné portólio je však prispôsobené konkrétnemu klientovi. Na základe jeho finančných možností a investičného horizontu sa vyberajú vhodné finančné nástroje a vytvára sa individuálny investičný profil klienta. Tento zahŕňa klientove:

 • investičné zámery (likviditu, riziko, výnos),
 • doterajšie skúsenosti s investovaním (dobu investovania a konkrétne poznatky) a
 • finančnú situáciu (bonitu klienta).

Hoci ide o rizikovejšiu formu investovania, pre skúseného investora prináša viaceré výhody v podobe možných vyšších výnosov, širokého výberu z finančných nástrojov a samozrejmosťou je aj osobný investičný špecialista, ktorý je v prípade potreby k dispozícii.

Najčastejšie sa individuálne investuje do cenných papierov. Tie rozlišujeme majetkové a dlhové.

Majetkové cenné papiere

Predstavujú akcie a sú podielom na majetku spoločnosti. Vlastník akcií má teda právo na podiel na zisku (dividendy), hlasovať na valnom zhromaždení a podieľať sa na zostatku pri likvidácii spoločnosti. Základnou cenou je nominálna hodnota danej akcie a jej trhová cena potom odzrkadľuje postavenie a úspech spoločnosti a ekonomickú situáciu.

Dlhové cenné papiere

Dlhopisy  predstavujú úverový vzťah medzi vlastníkom dlhopisov a ich vydavateľom. Ide o požičiavanie a splácanie peňazí spolu s úrokom. Ak niekto potrebuje požičať, vydá dlhopis a veriteľ ho kúpi na stanovenú dobu, po uplynutí ktorej získa späť svoje peniaze navýšené o úrok. Medzi najmenej rizikové patria štátne dlhopisy.

Rozhodnutie investora je kľúčové

Okrem toho, na čo chcete svoje investície zamerať, musíte si teda zvoliť aj stratégiu investovania. Ide najmä o voľbu rizika, ktoré ste ochotný pri investovaní podstupovať. Z veľkej časti na toto rozhodnutie okrem racionálneho myslenia vplývajú aj osobnostné a povahové črty jednotlivca, jeho emócie, a preto je to individuálna voľba každého investora. Je dôležité poznať aj svoje slabé stránky a v prípade potreby si priznať aj nesprávne rozhodnutie skôr, ako bude neskoro. Investor sa tak v mnohých situáciách dokáže vyhnúť väčším stratám.

Z pohľadu vnímania peňazí a rizika sa investori rozdeľujú do 3 skupín.

Konzervatívni investori

Nedávajú prednosť vysokej miere rizika a sú pri investovaní opatrnejší. Preferujú menšie zárobky, aby minimalizovali straty a zameriavajú sa najmä na investovanie do fondov peňažného trhu alebo nízkorizikových dlhopisových fondov.  Ich cieľom nie sú rýchle a vysoké zárobky, ale udržanie výšky investovaného kapitálu a dosiahnutie primeraného zisku zodpovedajúceho minimálne miere inflácie. Tento typ investovania sa odporúča predovšetkým takým investorom, ktorí nechcú podstupovať riziko alebo majú kratší investičný horizont.

Vyvážení investori

Investori, ktorí správne rozložia svoje financie a rovnomerne kombinujú bezpečné investície, s menším rizikom, pravidelným a dlhodobým výnosom, a tie rizikovejšie investície.  Predstavujú v investovaní tzv. zlatú strednú cestu. Cieľom vyváženého investovania je maximálny výnos a rast hodnoty majetku strednodobom horizonte, t. j. horizonte 3 – 8 rokov. 

Dynamickí investori

Takýto investori sa nazývajú aj agresívni investori a sú opakom konzervatívnych. Za najlepšie príležitosti na investíciu pokladajú dočasné poklesy na trhu a pri snahe dosiahnuť maximálny výnos nemajú problém ani s vysokým rizikom. Za cieľ si stanovili dosiahnutie vysokého zisku a maximalizáciu výnosu v dlhodobom horizonte, ktorý predstavuje obdobie 5 a viac rokov. Investujú najmä do akciových fondov, menej do dlhopisových fondov a čiastočne aj do peňažných fondov. Dynamickú stratégiu investovania by si mali zvoliť najmä investori, ktorí majú väčšie skúsenosti a dokážu sa bez emócií vysporiadať aj s dočasnými poklesmi kurzov.

Dôležité pravidlá pri investovaní

 1. Cieľ  – určite si, čo chcete investíciami dosiahnuť
 2. Investičný horizont – stanovte si čas, ktorý chcete na investovanie využiť a kedy chcete dosiahnuť svoj cieľ
 3. Financie – rozhodnite sa, akú časť majetku chcete na investovanie použiť a či vám zostala dostatočná rezerva na neočakávané udalosti
 4. Riziko – prehodnoťte všetky vplyvy a možné riziká, ktoré vedia ovplyvniť vašu životnú situáciu, keďže investovanie môže kolísať
 5. Informácie – preštudujte si všetky informácie o stratégii, rizikách a výnosoch vybraného fondu
 6. Diverzifikácia – rozložte si riziko investovania do viacerých fondov (viac a menej rizikových)