pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Informácie pre klienta a potenciálneho klienta

ako neoddeliteľná príloha Záznamu informácií v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (ďalej len „zákon“).

Identifikácia sprostredkovateľa finančnej služby Samostatný finančný agent (ďalej len „SFA“)
Obchodné meno: Netfinancie, s.r.o.
Sídlo: Radničné námestie 1, 902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
Zápis v obchodnom registri: zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č. 41467/B
Zastúpenie, funkcia: Vladimír Cvik, konateľ a riaditeľ spoločnosti
Číslo registrácie v Registri NBS: 30232
Registráciu v zozname samostatných finančných
agentov je možné si overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska (https://regfap.nbs.sk)
Zápis v podregistroch Registra NBS: poistenie alebo zaistenie
prijímanie vkladov
poskytovanie úverov
Telefónne číslo: 033 240 00 02, 0911 696 920, 0918 462 422, 0948 197 625
E-mail: info@netfinancie.sk

Informácie o vzťahu k finančným inštitúciám

SFA vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami, pričom tieto zmluvy majú nevýhradnú povahu. V sektore poistenia alebo zaistenia vykonáva SFA finančné sprostredkovanie na základe zmluvy s nasledujúcimi poisťovňami (v abecednom poradí):
- Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
- INTER PARTNER ASSISTANCE, S. A., člen skupiny AXA (AXA ASSISTANCE)
- Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
- ČSOB Poisťovňa, a.s.
- Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, používateľ ochrannej známky Európska cestovná poisťovňa
- Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
- KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
- KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
- Pillow pojišťovna, a. s., poisťovňa z iného členského štátu
- PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
- Union poisťovňa, a.s.
- UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
- Wüstenrot poisťovňa, a.s.
SFA nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach poisťovní, s ktorými má uzavretú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania. Zároveň platí, že uvedené poisťovne a ani osoby ovládajúce poisťovne nemajú kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach SFA.

Podávanie sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania

Ak klient, potenciálny klient alebo akákoľvek iná dotknutá osoba (ďalej len „oprávnená osoba“) nie je spokojná s vykonávaním finančného sprostredkovania, má právo podať sťažnosť, a to:
a) písomne na adresu sídla SFA,
b) elektronicky na info@netfinancie.sk,
c) ústne priamo SFA, pričom o obsahu sťažnosti sa vyhotoví písomná zápisnica v dvoch vyhotoveniach (pre každú stranu jeden exemplár) a podpíše ich oprávnená osoba aj SFA.
Sťažnosť oprávnenej osoby musí obsahovať:
a) identifikačné údaje oprávnenej osoby (podávateľa sťažnosti),
b) špecifikáciu produktu alebo služby, ktorej sa sťažnosť týka,
c) dôvody sťažnosti,
d) doklady zdôvodňujúce sťažnosť.
SFA sťažnosť vybaví najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia. Podrobnejšie podmienky vybavovania sťažností sú umiestnené na webovej stránke SFA. V prípade nespokojnosti s vybavením sťažnosti môže klient podať podnet na Národnú banku Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1.
Spory vyplývajúce z finančného sprostredkovania je možné riešiť aj mimosúdne prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online. Formulár na elektronické podanie sťažnosti je prístupný na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.
Po súhlase oboch strán je tiež možné spor riešiť mimosúdnym vyrovnaním na základe zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii v platnom znení.
Možné je tiež využiť rozhodcovské konanie podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní alebo spotrebiteľské rozhodcovské konanie podľa zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, využitie rozhodcovského konania však vyžaduje uzavretie rozhodcovskej zmluvy a závery týchto konaní sú pre strany sporu záväzné.

O činnosti SFA

SFA vykonáva finančné sprostredkovanie za odmenu, ktorá má peňažnú povahu a ktorú SFA vypláca poisťovňa, s ktorou klient uzavrel poistnú zmluvu. Peňažná odmena bude SFA vyplatená poisťovňou iba v prípade, ak dôjde k riadnemu uzavretiu poistnej zmluvy a bude uhradené poistné. Klient, resp. potenciálny klient:
a) môže SFA požiadať o informáciu o výške odmeny, ktorú SFA prijíma za finančné sprostredkovanie vo vzťahu k uzatváranej zmluve,
b) neuhrádza SFA ani jej zmluvným partnerom žiadnu odplatu za službu,
c) neplatí SFA žiadne poplatky, výdavky a dane.
SFA nesmie v súvislosti s uzavretím zmluvy o finančnej službe prijímať od neprofesionálneho klienta akékoľvek peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie.

Právne následky uzavretia poistnej zmluvy a dôležité informácie týkajúce sa zmluvy

Uzavretím poistnej zmluvy vzniká tomu, kto poistnú zmluvu uzavrel (poistník) povinnosť platiť poistné a poisťovni vzniká v prípade vzniku poistnej udalosti povinnosť vyplatiť poistné plnenie. Podľa charakteru poistnej zmluvy môže byť povinnosť platiť poistné jednorazová alebo pravidelná.

Na otázky týkajúce sa uzavieraného poistenia je potrebné odpovedať pravdivo a úplne, v opačnom prípade môže podľa okolností prípadu poisťovňa odstúpiť od poistnej zmluvy, znížiť poistné plnenie alebo poistné plnenie odmietnuť.

K uzavretiu poistnej zmluvy spravidla dochádza až zaplatením poistného. Preto je dôležité, aby bolo poistné zaplatené v lehote uvedenej v návrhu poistnej zmluvy, najneskôr však tak, aby v deň začiatku poistenia už bolo poistné uhradené.
Počas trvania poistnej zmluvy je potrebné dodržiavať zákonné ako aj zmluvne dohodnuté povinnosti. Ak bude mať vedomé porušenie povinností podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane znížiť.
Bližšie práva a povinnosti zmluvných strán sú uvedené v poistnej zmluve, vo všeobecných poistných podmienkach poistenia a prípadne aj v ďalších dokumentoch, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Tieto dokumenty sú k dispozícii pred uzavretím zmluvy a je im potrebné venovať náležitú pozornosť.
S poistením sa nevyhnutne spájajú výluky a obmedzenia, ktoré nájdete v poistných podmienkach. Bývajú združené v článkoch, ktoré sú označené spravidla ako „Výluky z poistenia“. Výber prípadov, na ktoré sa poistenie nevzťahuje, nájdete aj v Informačnom dokumente o poistnom produkte.

Systém ochrany pred zlyhaním poisťovne

Poisťovňa je pri poskytovaní poistných produktov povinná dodržiavať všetky podmienky, ktoré stanovuje zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poisťovňa je najmä povinná vytvárať technické rezervy na všetky záväzky voči poistníkom, poisteným, príjemcom poistného plnenia a ich výšku je povinná určiť obozretným, spoľahlivým a objektívnym spôsobom. Technické rezervy slúžia na zabezpečenie schopnosti poisťovne uhradiť všetky svoje záväzky vyplývajúce jej z uzavretých poistných zmlúv. Pre prípad neschopnosti poisťovne uhradiť svoje záväzky však nie sú vytvorené garančné schémy. Dohľad nad činnosťou poisťovne so sídlom na území SR vykonáva Národná banka Slovenska. Dohľad nad činnosťou pobočky poisťovne z iného členského štátu vykonáva primárne orgán dohľadu v členskom štáte, v ktorom má poisťovňa sídlo; v obmedzenom rozsahu vykonáva dohľad aj Národná banka Slovenska.

Výška poplatkov a iných nákladov vyplývajúcich zo sprostredkovanej poistnej zmluvy

Oprávnená osoba berie uzatvorením poistnej zmluvy na seba povinnosť platiť poisťovni poistné, a to v dohodnutej výške a v termínoch splatnosti.


Informácie pre klienta a potenciálneho klienta na stiahnutie