Informácie pre klienta a potenciálneho klienta

ako neoddeliteľná príloha Záznamu informácií v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (ďalej len „zákon“).

Identifikácia sprostredkovateľa finančnej služby Samostatný finančný agent (ďalej len „SFA“)
Obchodné meno: Netfinancie, s.r.o.
Sídlo: Radničné námestie 1, 902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
Zápis v obchodnom registri: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 41467/B
Zastúpenie, funkcia: Mgr. Vladimír Cvik, Výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti
Číslo registrácie v Registri NBS: 30232
Zápis v podregistroch Registra NBS: poistenie alebo zaistenie, prijímanie vkladov, poskytovanie úverov
Telefónne číslo: 033 240 00 02, 0911 696 920, 0918 462 422, 0948 197 625
E-mail: info@netfinancie.sk

Prehlásenie samostatného finančného agenta o nezávislosti

a)  SFA prehlasuje, že nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach osoby, s ktorou SFA uzatvoril zmluvu na základe § 6 zákona.
b)  SFA prehlasuje, že žiadna osoba, s ktorou SFA uzatvoril zmluvu na základe § 6 zákona, ani osoby ovládajúce túto osobu, nemajú kvalifikovanú účasť na základom imaní ani na hlasovacích právach SFA.

Podávanie sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania

Ak klient, potenciálny klient alebo akákoľvek iná dotknutá osoba (ďalej len „oprávnená osoba“) nie je spokojná s vykonávaním finančného sprostredkovania, má právo podať sťažnosť, a to:
a)  písomne na adresu sídla SFA,
b)  elektronicky na info@netfinancie.sk,
c)  ústne priamo SFA, pričom sa o tom vyhotoví písomná zápisnica v dvoch vyhotoveniach (pre každú stranu jeden exemplár) a podpíše ich oprávnená osoba aj SFA.

Sťažnosť oprávnenej osoby musí obsahovať:
a)  identifikačné údaje oprávnenej osoby (podávateľa sťažnosti),
b)  špecifikáciu produktu alebo služby, ktorej sa sťažnosť týka,
c)  dôvody sťažnosti,
d)  doklady zdôvodňujúce sťažnosť.
Z dôvodu, že neexistuje osobitná právna úprava pre spory zo sprostredkovania finančných služieb v SR, oprávnená osoba sa môže mimosúdne dohodnúť na riešení vzniknutého sporu spôsobom podľa zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov alebo podľa zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní. V každom prípade ostáva oprávnenej osobe možnosť domáhať sa svojho práva aj súdnou cestou.

Priebeh výkonu finančného sprostredkovania

Finančné sprostredkovanie vykonáva SFA na základe písomnej zmluvy s viacerými poisťovňami. Tieto zmluvy majú nevýhradnú povahu. Zoznam, obchodné mená a adresy týchto poisťovní sú uvedené na internetových stránkach SFA, www.netfinancie.sk/poistovne/ . Na žiadosť oprávnenej osoby jej môže SFA poskytnúť obchodné mená týchto poisťovní aj písomne či elektronicky.  

Odplatou SFA je v zmysle zákona za poskytnuté finančné poradenstvo uzatvorenie poistnej zmluvy finančná odmena od poisťovne – provízia finančného agenta, ktorá je určená v zmluvách o sprostredkovaní alebo obchodnom zastúpení medzi SFA a jednotlivými poisťovňami. Uvedenú finančnú odmenu obdrží SFA len vtedy, pokiaľ bolo riadne zaplatené príslušné poistné.

Oprávnená osoba, ktorej SFA poistenie sprostredkoval:
a)  môže SFA požiadať o informáciu o výške odmeny za sprostredkovanie jej poistenia,
b)  neuhrádza SFA ani jej zmluvným partnerom žiadnu odplatu za službu,
c)  neplatí SFA žiadne poplatky, výdavky a dane.
SFA je držiteľom povolenia Národnej banky Slovenska a je registrovaná v Registri finančných agentov pod číslom 30232. Registráciu je možné overiť na webovej stránke www.nbs.sk.

Finančná inštitúcia
Finančnou inštitúciou sa rozumie najmä poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, pobočka poisťovne z iného členského štátu, zahraničná poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, alebo zaisťovňa, banka, pobočka zahraničnej banky, doplnková dôchodková spoločnosť, zamestnanecká dôchodková spoločnosť, osoba poskytujúca spotrebiteľské úvery, ktorej činnosť si nevyžaduje povolenie Národnej banky Slovenska.

Zmluva o poskytnutí finančnej služby

Pod Zmluvou o poskytnutí finančnej služby sa rozumie zmluva medzi klientom a finančnou inštitúciou, ktorej predmetom je poskytnutie finančnej služby klientovi, najmä poistná zmluva, zmluva o bežnom účte, úverová zmluva, účastnícka zmluva a zamestnávateľská zmluva.

Finančná inštitúcia: poisťovňa / poisťovateľ
Zmluva o poskytnutí finančnej služby: poistná zmluva

Právne následky uzatvorenia poistnej zmluvy
Uzatvorenie poistnej zmluvy a právne následky z uzatvorenia sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, poistnej zmluvy, všeobecnými poistnými podmienkami poisťovateľa a ďalšími dokumentmi, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve. Na základe uzatvorenia poistnej zmluvy má poistený v prípade vzniku poistnej udalosti právo na poistné plnenie.

Dôležité informácie vyplývajúce z poistnej zmluvy
Všetky podstatné náležitosti poistnej zmluvy sú upravené podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, poistnej zmluvy a poistných podmienok poisťovní. Poistná zmluva obsahuje všetky podstatné informácie, najmä:
a) poistné sumy a limity plnenia pre jednotlivé predmety poistenia;
b) rozsah poistenia a poistného krytia (voči akým rizikám sú jednotlivé predmety poistenia poistnou zmluvou kryté), aké predmety a riziká nie sú kryté a aké sú výluky z poistného plnenia;
c) výšku poistného, dátum jeho splatnosti, typ poistného (jednorazové alebo bežné poistné) ;
d) poistnú dobu a poistné obdobie;
e) práva a povinnosti poisťovne, poistníka aj poisteného;
f) aké podmienky zabezpečenia musí spĺňať predmet poistenia pre prípad krádeže, lúpeže či vandalizmu v poistení majetku alebo havarijnom poistení;
g) informáciu o tom, či sa v poistnej zmluve dohodlo, že v prípade poistenia osôb sa bude oprávnená osoba podieľať na výnosoch poisťovne a zároveň akým spôsobom;
h) výšku odkupnej hodnoty (finančná hodnota, ktorú pri poistení osôb poisťovňa vyplatí poistenému v prípade predčasného ukončenia poistenia);
i) ďalšie podmienky, napr. ako postupovať pri poistnej udalosti a pod..

Výška poplatkov a iných nákladov vyplývajúcich zo sprostredkovanej poistnej zmluvy
Klient berie uzatvorením poistnej zmluvy na seba povinnosť platiť poisťovni poistné, a to v dohodnutej výške a v termínoch splatnosti. 


Informácie pre klienta a potenciálneho klienta na stiahnutie