pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Sociálne poistenie

Platíte si sociálne poistenie sami alebo ho za vás hradí zamestnávateľ?
Ak si potrebujete vypočítať výšku odvodov alebo ich chcete poznať
iba informačne, použite online kalkulačku sociálneho poistenia.

Logo Sociálnej poisťovne - sociálne poistenie

Som dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku alebo poberám výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu a dovŕšil som dôchodkový vek.
Som zamestnancom podľa osobitného predpisu.
Som obvineným vo väzbe a odsúdeným vo výkone trestu odňatia slobody.
Bol mi priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.
Mám priznaný invalidný dôchodok a dovŕšil som dôchodkový vek.

Vypočítať »
{"db_container_control":{"szco":[3,8],"vz":[1,2,4,5,6,7,8],"vz2":[7],"typ_osoby":[4],"dochodkovo_poisteny":[1,2,3,7,8],"osobitny_predpis":[1,2,7,8],"odsudeny":[1,2,7,8],"priznany_dochodok":[1,2,7,8],"dochodca":[1,2,7,8],"statutarny_organ":[2],"hr":[1,2,3,7,8,9]},"db_showhide_control":[],"db_text_control":{"1":{"vz_zaklad":"Vymeriavac\u00ed z\u00e1klad v \u20ac","dochodkovo_poisteny":"Som d\u00f4chodkovo poisten\u00fd po priznan\u00ed starobn\u00e9ho d\u00f4chodku alebo pred\u010dasn\u00e9ho starobn\u00e9ho d\u00f4chodku alebo pober\u00e1m v\u00fdsluhov\u00fd d\u00f4chodok pod\u013ea osobitn\u00e9ho predpisu a dov\u0155\u0161il som d\u00f4chodkov\u00fd vek.","osobitny_predpis":"Som zamestnancom pod\u013ea osobitn\u00e9ho predpisu.","odsudeny":"Som obvinen\u00fdm vo v\u00e4zbe a ods\u00faden\u00fdm vo v\u00fdkone trestu od\u0148atia slobody.","priznany_dochodok":"Bol mi priznan\u00fd starobn\u00fd d\u00f4chodok, pred\u010dasn\u00fd starobn\u00fd d\u00f4chodok alebo invalidn\u00fd d\u00f4chodok z d\u00f4vodu poklesu schopnosti vykon\u00e1va\u0165 z\u00e1robkov\u00fa \u010dinnos\u0165 o viac ako 70 %.","dochodca":"M\u00e1m priznan\u00fd invalidn\u00fd d\u00f4chodok a dov\u0155\u0161il som d\u00f4chodkov\u00fd vek."},"2":{"vz_zaklad":"Vymeriavac\u00ed z\u00e1klad v \u20ac","dochodkovo_poisteny":"Zamestnanec je d\u00f4chodkovo poisten\u00fd po priznan\u00ed starobn\u00e9ho d\u00f4chodku alebo pred\u010dasn\u00e9ho starobn\u00e9ho d\u00f4chodku alebo je poberate\u013eom v\u00fdsluhov\u00e9ho d\u00f4chodku pod\u013ea osobitn\u00e9ho predpisu a dov\u0155\u0161il d\u00f4chodkov\u00fd vek.","osobitny_predpis":"Ide o zamestnanca pod\u013ea osobitn\u00e9ho predpisu.","odsudeny":"Zamestnanec je obvinen\u00fdm vo v\u00e4zbe a ods\u00faden\u00fdm vo v\u00fdkone trestu od\u0148atia slobody.","priznany_dochodok":"Zamestnancovi bol priznan\u00fd starobn\u00fd d\u00f4chodok, pred\u010dasn\u00fd starobn\u00fd d\u00f4chodok alebo invalidn\u00fd d\u00f4chodok z d\u00f4vodu poklesu schopnosti vykon\u00e1va\u0165 z\u00e1robkov\u00fa \u010dinnos\u0165 o viac ako 70 %.","dochodca":"Zamestnancovi bol priznan\u00fd invalidn\u00fd d\u00f4chodok a dov\u0155\u0161il d\u00f4chodkov\u00fd vek.","statutarny_organ":"Zamestnanec je \u0161tatut\u00e1rnym org\u00e1nom zamestn\u00e1vate\u013ea alebo \u010dlenom \u0161tatut\u00e1rneho org\u00e1nu zamestn\u00e1vate\u013ea a m\u00e1 min. 50 %-n\u00fa \u00fa\u010das\u0165 na majetku zamestn\u00e1vate\u013ea."},"3":{"szco_zaklad":"\u010ciastkov\u00fd z\u00e1klad dane v \u20ac","szco_vydavky":"V\u00fddavky na zdravotn\u00e9 poistenie v \u20ac","szco_vydavky2":"V\u00fddavky na soci\u00e1lne poistenie v \u20ac","dochodkovo_poisteny":"Som d\u00f4chodkovo poisten\u00fd po priznan\u00ed starobn\u00e9ho d\u00f4chodku alebo pred\u010dasn\u00e9ho starobn\u00e9ho d\u00f4chodku alebo pober\u00e1m v\u00fdsluhov\u00fd d\u00f4chodok pod\u013ea osobitn\u00e9ho predpisu a dov\u0155\u0161il som d\u00f4chodkov\u00fd vek."},"4":{"vz_zaklad":"Vymeriavac\u00ed z\u00e1klad v \u20ac","dochodkovo_poisteny":"Vlastn\u00edte preukaz Z\u0164P?"},"5":{"vz_zaklad":"Vymeriavac\u00ed z\u00e1klad v \u20ac"},"6":{"vz_zaklad":"Vymeriavac\u00ed z\u00e1klad v \u20ac"},"7":{"szco_zaklad":"\u010ciastkov\u00fd z\u00e1klad dane SZ\u010cO v \u20ac","szco_vydavky":"V\u00fddavky SZ\u010cO na zdravotn\u00e9 poistenie v \u20ac","szco_vydavky2":"V\u00fddavky SZ\u010cO na soci\u00e1lne poistenie v \u20ac","vz_zaklad":"Vymeriavac\u00ed z\u00e1klad v \u20ac","vz2_zaklad":"Vymeriavac\u00ed z\u00e1klad v \u20ac","dochodkovo_poisteny":"Som d\u00f4chodkovo poisten\u00fd po priznan\u00ed starobn\u00e9ho d\u00f4chodku alebo pred\u010dasn\u00e9ho starobn\u00e9ho d\u00f4chodku alebo pober\u00e1m v\u00fdsluhov\u00fd d\u00f4chodok pod\u013ea osobitn\u00e9ho predpisu a dov\u0155\u0161il som d\u00f4chodkov\u00fd vek.","osobitny_predpis":"Som zamestnancom pod\u013ea osobitn\u00e9ho predpisu.","odsudeny":"Som obvinen\u00fdm vo v\u00e4zbe a ods\u00faden\u00fdm vo v\u00fdkone trestu od\u0148atia slobody.","priznany_dochodok":"Bol mi priznan\u00fd starobn\u00fd d\u00f4chodok, pred\u010dasn\u00fd starobn\u00fd d\u00f4chodok alebo invalidn\u00fd d\u00f4chodok z d\u00f4vodu poklesu schopnosti vykon\u00e1va\u0165 z\u00e1robkov\u00fa \u010dinnos\u0165 o viac ako 70 %.","dochodca":"M\u00e1m priznan\u00fd invalidn\u00fd d\u00f4chodok a dov\u0155\u0161il som d\u00f4chodkov\u00fd vek."},"8":{"szco_zaklad":"\u010ciastkov\u00fd z\u00e1klad dane SZ\u010cO v \u20ac","szco_vydavky":"V\u00fddavky SZ\u010cO na zdravotn\u00e9 poistenie v \u20ac","szco_vydavky2":"V\u00fddavky SZ\u010cO na soci\u00e1lne poistenie v \u20ac","vz_zaklad":"Vymeriavac\u00ed z\u00e1klad zamestnanca v \u20ac","dochodkovo_poisteny":"Som d\u00f4chodkovo poisten\u00fd po priznan\u00ed starobn\u00e9ho d\u00f4chodku alebo pred\u010dasn\u00e9ho starobn\u00e9ho d\u00f4chodku alebo pober\u00e1m v\u00fdsluhov\u00fd d\u00f4chodok pod\u013ea osobitn\u00e9ho predpisu a dov\u0155\u0161il som d\u00f4chodkov\u00fd vek.","osobitny_predpis":"Som zamestnancom pod\u013ea osobitn\u00e9ho predpisu.","odsudeny":"Som obvinen\u00fdm vo v\u00e4zbe a ods\u00faden\u00fdm vo v\u00fdkone trestu od\u0148atia slobody.","priznany_dochodok":"Bol mi priznan\u00fd starobn\u00fd d\u00f4chodok, pred\u010dasn\u00fd starobn\u00fd d\u00f4chodok alebo invalidn\u00fd d\u00f4chodok z d\u00f4vodu poklesu schopnosti vykon\u00e1va\u0165 z\u00e1robkov\u00fa \u010dinnos\u0165 o viac ako 70 %.","dochodca":"M\u00e1m priznan\u00fd invalidn\u00fd d\u00f4chodok a dov\u0155\u0161il som d\u00f4chodkov\u00fd vek."}},"db_placeholder_control":{"1":{"form_sp_vz_zaklad":"hrub\u00e1 mesa\u010dn\u00e1 mzda"},"2":{"form_sp_vz_zaklad":"hrub\u00e1 mesa\u010dn\u00e1 mzda zamestnanca"},"3":{"form_sp_szco_zaklad":"da\u0148ov\u00e9 priznanie za rok 2022, riadok \u010d. 43","form_sp_szco_vydavky":"s\u00fahrn preddavkov za rozhoduj\u00face obdobie, t.j. rok 2022","form_sp_szco_vydavky2":"s\u00fahrn preddavkov za rozhoduj\u00face obdobie, t.j. rok 2022","form_sp_vz_zaklad":"hrub\u00e1 mesa\u010dn\u00e1 mzda"},"4":{"form_sp_vz_zaklad":"suma pr\u00edslu\u0161n\u00e9ho vymeriavacieho z\u00e1kladu"},"5":{"form_sp_vz_zaklad":"suma pr\u00edslu\u0161n\u00e9ho vymeriavacieho z\u00e1kladu"},"6":{"form_sp_vz_zaklad":"suma pr\u00edslu\u0161n\u00e9ho vymeriavacieho z\u00e1kladu"},"7":{"form_sp_vz_zaklad":"prv\u00e1 mesa\u010dn\u00e1 mzda","form_sp_vz2_zaklad":"druh\u00e1 mesa\u010dn\u00e1 mzda"},"8":{"form_sp_szco_zaklad":"da\u0148ov\u00e9 priznanie za rok 2022, riadok \u010d. 43","form_sp_szco_vydavky":"s\u00fahrn preddavkov za rozhoduj\u00face obdobie, t.j. rok 2022","form_sp_szco_vydavky2":"s\u00fahrn preddavkov za rozhoduj\u00face obdobie, t.j. rok 2022","form_sp_vz_zaklad":"hrub\u00e1 mesa\u010dn\u00e1 mzda"}},"db_sadzby":{"1":{"vz_nemocenske":"0.014","vz_starobne":"0.04","vz_invalidne":"0.03","vz_nezamestnanost":"0.01"},"2":{"vz_nemocenske":"0.014","vz_starobne":"0.14","vz_invalidne":"0.03","vz_urazove":"0.008","vz_garancne":"0.0025","vz_nezamestnanost":"0.01","vz_fond_solidarity":"0.0475"},"3":{"szco_nemocenske":"0.044","szco_starobne":"0.18","szco_invalidne":"0.06","szco_fond-solidarity":"0.0475"},"4":{"vz_nemocenske":"0.044","vz_starobne":"0.18","vz_invalidne":"0.06","vz_nezamestnanost":"0.02","vz_fond_solidarity":"0.0475"},"5":{"vz_starobne":"0.18","vz_invalidne":"0.06","vz_fond_solidarity":"0.02"},"6":{"vz_starobne":"0.18"},"7":{"vz_nemocenske":"0.014","vz_starobne":"0.04","vz_invalidne":"0.03","vz_nezamestnanost":"0.01"},"8":{"vz_nemocenske":"0.014","vz_starobne":"0.04","vz_invalidne":"0.03","vz_nezamestnanost":"0.01","szco_nemocenske":"0.044","szco_starobne":"0.18","szco_invalidne":"0.06","szco_fond-solidarity":"0.0475"}}}

Sociálne poistenie a jeho rozsah

Sociálne poistenie je povinným verejnoprávnym poistením, ktoré predstavuje najrozsiahlejšiu časť systému sociálneho zabezpečenia občanov. Sociálne poistenie je založené na platení odvodov a poberaní dávok v konkrétnych životných situáciách, čím štát zabezpečuje nielen ochranu veľkej časti obyvateľstva pred mnohými rizikami, ale aj prerozdeľovanie dôchodkov v národnom hospodárstve.

Na Slovensku je sociálne poistenie upravené Zákonom o sociálnom poistení, ktorý sa vzťahuje na všetkých občanov SR okrem policajtov, profesionálnych vojakov a vojakov prípravnej služby. Ich sociálne zabezpečenie je upravené osobitným predpisom.

Podľa zákona sa sociálne poistenie člení na:

 • nemocenské poistenie
 • dôchodkové poistenie
  • starobné poistenie
  • invalidné poistenie
 • úrazové poistenie
 • garančné poistenie
 • poistenie v nezamestnanosti

Prečítajte si viac o jednotlivých druhoch sociálneho poistenia a rozsahu ich krytia.

Vznik a zánik sociálneho poistenia

Povinnosť platiť sociálne poistenie vzniká prvým dňom pracovnoprávneho vzťahu, z ktorého občan získava príjem. Minimálnu výšku hrubého príjmu, z ktorého je občan povinný platiť sociálne poistenie, určuje Zákon o sociálnom poistení. Ten presne definuje aj podmienky, pri ktorých táto povinnosť občanovi zaniká. Odvody do Sociálnej poisťovne si možno platiť aj dobrovoľne. Aj tu však platí, že prípady, v ktorých táto možnosť vzniká a zaniká, sú presne definované zákonom.

Podrobné informácie o tejto problematike nájdete v časti Vznik a zánik sociálneho poistenia.

Platcovia sociálneho poistenia

Osoby, ktoré musia a ktoré môžu platiť odvody do Sociálnej poisťovne, sú presne sanovené zákonom. V závislosti od toho, či sa jedná o nemocenské, dôchodkové, úrazové, garančné poistenie alebo poistenie v nezamestnanosti, sa potom tzv. osobný rozsah sociálneho poistenia mení. Platiteľom odvodov do Sociálnej poisťovne tak môže byť:

 • zamestnanec
 • zamestnávateľ
 • samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)
 • dobrovoľne nemocensky, dôchodkovo a v nezamestnanosti poistená osoba
 • štát
 • Sociálna poisťovňa

Prečítajte si viac o platcoch sociálneho poistenia a zorientujte sa v problematike odvodov.

Sadzby poistného a platba poistného

Výška sadzieb pre výpočet odvodov sociálneho poistenia závisí od toho, kto je platcom tohto poistenia. Pre výpočet konečnej výšky sociálnych odvodov je však okrem sadzieb potrebné poznať aj vymeriavací základ, z ktorého sa pomocou sadzieb vypočítava konečné poistné. Všeobecný vymeriavací základ predstavuje priemernú mesačnú mzdu, ktorú za príslušný rok určuje štatistický úrad, vynásobenú číslom 12, teda celkovým počtom mesiacov v roku. Takto vypočítané poistné sa odvádza na účet Sociálnej poisťovne vždy spätne za predchádzajúci mesiac, a to do 8. dňa nasledujúceho mesiaca.

Pozrite si aktuálne sadzby pre výpočet poistného.

Dávky sociálneho zabezpečenia

Sociálne dávky tvoria spolu so sociálnym poistením a sociálnou pomocou komplexný systém sociálneho zabezpečenia občanov. V rámci sociálneho poistenia sa poškodeným občanom v závislosti od konkrétnej situácie vyplácajú dávky z nemocenského, dôchodkového, úrazového a garančného poistenia, a z poistenia v nezamestnanosti. K jednotlivým typom sociálneho poistenia prislúchajú konkrétne a špecifické druhy dávok, na ktorých vyplatenie musí občan spĺňať zákonom stanovené podmienky. Nároky na tieto dávky sa uplatňujú vždy podaním príslušného formulára žiadosti na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Prečítajte si viac o druhoch sociálnych dávok a zistite, kto má na ne zo zákona nárok.