Po-Pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Sociálne poistenie

Platíte si sociálne poistenie sami alebo ho za vás hradí zamestnávateľ?
Ak si potrebujete vypočítať výšku odvodov alebo ich chcete poznať
iba informačne, použite online kalkulačku sociálneho poistenia.

Logo Sociálnej poisťovne - sociálne poistenie

Som dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku alebo poberám výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu a dovŕšil som dôchodkový vek.
Som zamestnancom podľa osobitného predpisu.
Som obvineným vo väzbe a odsúdeným vo výkone trestu odňatia slobody.
Bol mi priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.
Mám priznaný invalidný dôchodok a dovŕšil som dôchodkový vek.

Vypočítať »

Sociálne poistenie a jeho rozsah

Sociálne poistenie je povinným verejnoprávnym poistením, ktoré predstavuje najrozsiahlejšiu časť systému sociálneho zabezpečenia občanov. Sociálne poistenie je založené na platení odvodov a poberaní dávok v konkrétnych životných situáciách, čím štát zabezpečuje nielen ochranu veľkej časti obyvateľstva pred mnohými rizikami, ale aj prerozdeľovanie dôchodkov v národnom hospodárstve.

Na Slovensku je sociálne poistenie upravené Zákonom o sociálnom poistení, ktorý sa vzťahuje na všetkých občanov SR okrem policajtov, profesionálnych vojakov a vojakov prípravnej služby. Ich sociálne zabezpečenie je upravené osobitným predpisom.

Podľa zákona sa sociálne poistenie člení na:

 • nemocenské poistenie
 • dôchodkové poistenie
  • starobné poistenie
  • invalidné poistenie
 • úrazové poistenie
 • garančné poistenie
 • poistenie v nezamestnanosti

Prečítajte si viac o jednotlivých druhoch sociálneho poistenia a rozsahu ich krytia.

Vznik a zánik sociálneho poistenia

Povinnosť platiť sociálne poistenie vzniká prvým dňom pracovnoprávneho vzťahu, z ktorého občan získava príjem. Minimálnu výšku hrubého príjmu, z ktorého je občan povinný platiť sociálne poistenie, určuje Zákon o sociálnom poistení. Ten presne definuje aj podmienky, pri ktorých táto povinnosť občanovi zaniká. Odvody do Sociálnej poisťovne si možno platiť aj dobrovoľne. Aj tu však platí, že prípady, v ktorých táto možnosť vzniká a zaniká, sú presne definované zákonom.

Podrobné informácie o tejto problematike nájdete v časti Vznik a zánik sociálneho poistenia.

Platcovia sociálneho poistenia

Osoby, ktoré musia a ktoré môžu platiť odvody do Sociálnej poisťovne, sú presne sanovené zákonom. V závislosti od toho, či sa jedná o nemocenské, dôchodkové, úrazové, garančné poistenie alebo poistenie v nezamestnanosti, sa potom tzv. osobný rozsah sociálneho poistenia mení. Platiteľom odvodov do Sociálnej poisťovne tak môže byť:

 • zamestnanec
 • zamestnávateľ
 • samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)
 • dobrovoľne nemocensky, dôchodkovo a v nezamestnanosti poistená osoba
 • štát
 • Sociálna poisťovňa

Prečítajte si viac o platcoch sociálneho poistenia a zorientujte sa v problematike odvodov.

Sadzby poistného a platba poistného

Výška sadzieb pre výpočet odvodov sociálneho poistenia závisí od toho, kto je platcom tohto poistenia. Pre výpočet konečnej výšky sociálnych odvodov je však okrem sadzieb potrebné poznať aj vymeriavací základ, z ktorého sa pomocou sadzieb vypočítava konečné poistné. Všeobecný vymeriavací základ predstavuje priemernú mesačnú mzdu, ktorú za príslušný rok určuje štatistický úrad, vynásobenú číslom 12, teda celkovým počtom mesiacov v roku. Takto vypočítané poistné sa odvádza na účet Sociálnej poisťovne vždy spätne za predchádzajúci mesiac, a to do 8. dňa nasledujúceho mesiaca.

Pozrite si aktuálne sadzby pre výpočet poistného.

Dávky sociálneho zabezpečenia

Sociálne dávky tvoria spolu so sociálnym poistením a sociálnou pomocou komplexný systém sociálneho zabezpečenia občanov. V rámci sociálneho poistenia sa poškodeným občanom v závislosti od konkrétnej situácie vyplácajú dávky z nemocenského, dôchodkového, úrazového a garančného poistenia, a z poistenia v nezamestnanosti. K jednotlivým typom sociálneho poistenia prislúchajú konkrétne a špecifické druhy dávok, na ktorých vyplatenie musí občan spĺňať zákonom stanovené podmienky. Nároky na tieto dávky sa uplatňujú vždy podaním príslušného formulára žiadosti na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Prečítajte si viac o druhoch sociálnych dávok a zistite, kto má na ne zo zákona nárok.