pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Platcovia sociálneho poistenia

Pri hľadaní informácií o platcoch sociálneho poistenia sa môžete stretnúť s pojmom osobný rozsah sociálneho poistenia, pod ktorým v zákone o sociálnom poistení nájdete presné vymedzenie toho, kto musí a môže platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Osobný rozsah nemocenského poistenia

Povinne nemocensky poistení sú:

 • zamestnanec (podľa § 4 ods. 1)
 • samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu

Dobrovoľne nemocensky poistená môže byť:

 • fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území SR trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt ak:
  • nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
  • nie je poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a
  • je súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistená.

Osobný rozsah dôchodkového poistenia

Povinne dôchodkovo poistení sú:

 • zamestnanec (podľa § 4 ods. 1 a 2)
 • samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je povinne nemocensky poistená,
 • fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území SR, ak nie je dôchodkovo poistená podľa písmen a) alebo b), nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti,
 • fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území SR najdlhšie do 18 rokov jeho veku, ak nie je dôchodkovo poistená podľa písmen a) až c), nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti,
 • fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu a fyzická osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne podľa osobitného predpisu v rozsahu najviac 12 rokov, ak nie je dôchodkovo poistená podľa písmen a) až d), nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tohto opatrovania alebo výkonu osobnej asistencie; do obdobia 12 rokov dôchodkového poistenia sa započítava aj obdobie dôchodkového poistenia získané z dôvodu uvedeného v písmene d),
 • na účely starobného poistenia fyzická osoba, ktorej sa vypláca úrazová renta priznaná podľa § 88 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku.

Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území SR trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a nemá priznaný predčasný starobný dôchodok.

Osobný rozsah úrazového poistenia

Povinne úrazovo poistený je:

 • zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú činnosť
  • v pracovnoprávnom vzťahu,
  • v štátnozamestnaneckom pomere,
  • v členskom pomere, ktorého súčasťou je aj pracovný vzťah k družstvu,
  • v služobnom pomere, okrem fyzickej osoby, ktorá je sudca alebo prokurátor alebo fyzickej osoby vykonávajúcej zárobkovú činnosť, ktorou je výkon verejnej funkcie podľa osobitných predpisov
 • ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody, ktoré plnia povinnosti zamestnávateľa podľa osobitného predpisu pre fyzickú osobu vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody, ak sú zaradené do práce.

Osobný rozsah garančného poistenia

Povinne garančne poistený je:

 • zamestnávateľ zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu a člena družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu

Povinne garančne poistená nie je:

 • zamestnávateľ uvedený v odseku a), ktorý je zastupiteľským úradom cudzieho štátu
 • zamestnávateľ, na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz podľa osobitného predpisu

Osobný rozsah poistenia v nezamestnanosti

Povinne poistený v nezamestnanosti je zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený, ak zákon o sociálnom poistení neustanovuje inak.
Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti môže byť:

 • fyzická osoba, ktorá je súčasne dobrovoľne nemocensky poistená a dobrovoľne dôchodkovo poistená,
 • samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt, a pritom:
  • je povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená alebo
  • má prerušené povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby z dôvodu uvedeného v § 26, ods. 4 prvej vete.

Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na:

 • zamestnanca podľa osobitného predpisu, na obvineného vo väzbe a na odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody
 • fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a fyzickú osobu, ktorá má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek.

Zistite si presnú výšku sadzieb a odvodov do Sociálnej poisťovne pre jednotlivých platcov.