Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Zákon č. 461/2003 Z.z. vymedzuje sociálne poistenie, upravuje jeho rozsah, právne vzťahy pri jeho vykonávaní, jeho organizáciu, financovanie, dozor štátu nad jeho vykonávaním ako aj konanie vo veciach sociálneho poistenia. Zákon o sociálnom poistení upravuje výber, registráciu a postúpenie povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Hľadáte aktuálne informácie o sociálnom poistení, výške sadzieb a povinnosti odvodov? Všetky tieto, ale aj mnohé ďalšie informácie o sociálnom poistení, ako aj o povinnosti platiť odvody do Sociálnej poisťovne upravuje Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.


Stiahnite si celé a aktualizované znenie zákona o sociálnom poistení!