pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti

uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti – úplné znenie

Z verejného zdravotného poistenia má každý nárok na primeranú zdravotnú starostlivosť. Bližšie o tom, v akom rozsahu, už určuje zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti. Uvedený zákon okrem toho ustanovuje aj rozsah zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi a úhrady za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Zákonom o rozsahu zdravotnej starostlivosti sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie, tieto sú uvedené v Prílohe č. 1 uvedeného zákona.

Aktuálny zákon č. 577/2004 Z.z.

Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti z 21.októbra 2004 bol prijatý 1.novembra 2004 a jeho posledná zmena je účinná od 1.6.2019.

Prezrite si aktuálne znenie Zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti a dozviete sa, na aké preventívne prehliadky máte nárok, čo zahŕňa neodkladná zdravotná starostlivosť, či ďalšie zdravotné výkony, ale nájdete tu aj zoznam chorôb či liečiv.


Stiahnite si aktuálny zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti!