pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Poistenie plavidiel

Poistite sa pre prípad poškodenia svojho alebo iného plavidla.
Zákonné alebo havarijné poistenie plavidiel vám ušetrí
nemalé peniaze. Informujte sa o možnostiach.

Loď - poistenie plavidiel
Volajte 0911 696 921

Kotva - druhy poistenia

Aké možnosti poistenia plavidiel máte?

Základným poistením a povinným zo zákona je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám plavidlom využívaným na rekreačné účely. Môžete si však, podobne ako pri vozidlách, uzatvoriť aj havarijné poistenie plavidla, ktoré vám nahradí škodu v prípade krádeže, požiaru či iného rizika.

Kormidlo - poistník

Kto si musí poistenie plavidiel uzatvoriť?

Zákonné poistenie musí mať uzatvorené každý majiteľ registrovaného plavidla využívaného na rekreačné účely, a to na základe zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe. Potvrdením o poistení je tzv. modrá karta. Havarijné poistenie plavidiel je dobrovoľné a neviaže sa k nemu zákonná povinnosť.

Kompas - územná platnosť

Aký je územný rozsah poistenia plavidiel?

Poistením plavidiel sú kryté poistné udalosti vzniknuté na vnútrozemských vodách SR a Európy, Stredozemného mora od Gibraltárskej úžiny po Dardanely vrátane Jadranského mora a pobreží štátov Stredozemia. Výnimku tvoria vody Albánska a štátov bývalého Sovietskeho zväzu okrem pobaltských štátov, Ukrajiny a Moldavska a vylúčené sú štáty: Alžírsko, Líbya, Egypt, Libanon, Izrael vrátane Palestíny a Sýria.

Prečo je dobré uzatvoriť si poistenie plavidiel?

Pri zákonnom poistení zodpovednosti je základným dôvodom práve jeho povinnosť zo zákona. Máte však istotu, že v prípade spôsobenia škody tretej osobe svojím plavidlom ju nebudete musieť hradiť zo svojho (samozrejme, v prípade splnenia poistných podmienok).

Havarijné poistenie plavidiel má však viaceré výhody pre vás. Poisťovňa vám napr. preplatí škodu, ak:

 • spôsobíte haváriu a poškodená bude aj vaša loď;
 • vám loď alebo iné plavidlo ukradnú;
 • plavidlo poškodí či zničí požiar;
 • loď zničia vandali a podobne.

Aké plavidlá je možné poistiť?

Poistenie zodpovednosti za škodu a havarijné poistenie si môžete uzatvoriť na tieto skupiny plavidiel:

 • vodné skútre
 • motorové člny
 • jachty
 • plachetnice
 • ubytovacie člny (hausbóty)
 • plávajúce stroje a zariadenia
 • pontóny

Na posledné tri kategórie je možné uzatvoriť havarijné poistenie len za špeciálnych podmienok, ktoré podliehajú schváleniu výnimky zo strany poisťovne.

Špeciálne podmienky poistenia plavidiel majú poisťovne aj pre využívanie plavidiel na komerčné účely – u niektorých poisťovní je takéto využitie plavidiel vylúčené z poistenia.

Druhy poistenia plavidiel

Pri poistení plavidiel máte na výber, či si uzatvoríte len to zákonné, t.j. poistenie zodpovednosti za škodu, alebo si vyberiete aj dobrovoľné havarijné poistenie.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Rovnakú povinnosť, ako majú vodiči motorových vozidiel ohľadom uzatvorenia povinného zmluvného poistenia, majú aj majitelia plavidiel. Tí sú povinní mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody spôsobené tretej osobe vlastníkom alebo prevádzkovateľom plavidla pri jeho prevádzke. Uvedená povinnosť sa vzťahuje na všetky registrované plavidlá.

Podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 580/2003 Z.z., 479/2005 Z.z., 561/2005 Z.z., 193/2007 Z.z., 500/2007 Z.z., 179/2008 Z.z., 435/2008 Z.z., 191/2009 Z.z., 469/2009 Z.z./ (ďalej len „zákon o vnútrozemskej plavbe“) musia byť v registri plavidiel zapísané všetky plavidlá, ktoré majú:

 • celkovú hmotnosť vrátane povolenej užitočnej hmotnosti väčšiu ako 1 000 kg alebo
 • výkon pohonného strojového zariadenia väčší ako 4 kW alebo
 • plachtu väčšiu ako 12 m2

a nie sú registrované mimo územia SR. Výnimku v registrácii majú len plavidlá určené výlučne na športovú činnosť vykonávanú na vodných plochách vymedzených plavebným opatrením.

Doklady preukazujúce uzatvorené poistenie plavidiel

 • Modrá karta (Blue Card) – vydáva sa každému plavidlu na základe uzatvoreného zákonného poistenia v slovenskom, anglickom, talianskom a chorvátskom jazyku s platnosťou na 1 poistný rok.
 • Poistka – písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy, vystavuje ju poisťovateľ s platnosťou na celú dobu poistenia dojednanú v poistnej zmluve.

Poistné krytie a výška limitov

Poistenie lodí či iných plavidiel kryje škody na živote alebo zdraví osôb, škody na majetku (spôsobené na inom plavidle, prístavnom zariadení a pod.) a ušlý zisk. Nemá zákonom stanovené limity ako je to napr. v prípade PZP. Poistník si poistnú sumu určuje sám na základe vlastného uváženia.

POZOR! Rovnako ako pri poistení domu či domácnosti môže vlastné stanovovanie poistných súm viesť k podpoisteniu alebo nadpoisteniu. Je preto potrebné myslieť na to, že v prípade, ak spôsobíte škodu v dôsledku prevádzky plavidla, zodpovedáte za ňu v plnom rozsahu. Pri nižšej poistnej sume tak budete musieť rozdiel medzi poistným plnením z poisťovne a vyčíslenou škodou doplatiť z vlastného. 

Výšku poistného určujú nasledovné faktory:

 • výška poistného krytia 
 • typ plavidla
 • veľkosť resp. výkon plavidla
 • spôsob využitia plavidla

Havarijné poistenie plavidiel

Havarijné poistenie je dobrovoľným poistením, ktorým si zabezpečíte náhradu škody spôsobenej na poistenom plavidle. Vzťahuje sa nielen na samotné plavidlo, ale aj na základnú a doplnkovú výbavu (technické a plavebné vybavenie), zabudované doplnky do plavidla aj pomocného člna, na osobné veci a príves na prepravu plavidla, ak je poistenie týchto vecí uvedené v poistnej zmluve.

Čo havarijné poistenie plavidiel kryje?

Havarijné poistenie lode a podobných plavidiel kryje tieto riziká:

 • haváriu
 • živelnú udalosť
 • explóziu
 • požiar
 • odcudzenie (krádež)
 • vandalizmus
 • odcudzenie prívesných motorov (ak bolo ich poistenie dojednané v poistnej zmluve)
 • odvrátenie alebo zmenšenie rozsahu škody v súvislosti s poistnou udalosťou

Výška poistného závisí, rovnako ako v prípade zákonného poistenia plavidiel, od:

 • typu plavidla
 • veľkosti resp. výkonu plavidla
 • zvolenej výšky poistného krytia
 • spôsobu využitia plavidla
 • územnej platnosti, ktorú si môže poistník zvoliť sám z viacerých možností
 • poistnej sumy plavidla a
 • zvolenej spoluúčasti

Poisťovne poskytujúce produkty poistenia plavidiel

Poistenie plavidiel si môžete uzatvoriť v:

 • Generali Poisťovňa – poistenie len pre plavidlá s neodnímateľným motorom
 • KOOPERATIVA poisťovňa