pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu

Chráňte sa pred škodami na služobnom vozidle, či škodami spôsobenými
neúmyselne a z nedbanlivosti. Poistenie zamestnanca kryje škody
až do výšky 4-násobku priemernej mesačnej mzdy.

Maskot kalkulačka – poistenie zamestnanca

Ako si uzatvoriť poistenie zodpovednosti zamestnanca

1.KalkulačkaZadajte základné údaje do online kalkulačky.
2.TabuľkaPorovnajte si ceny a vyberte najvýhodnejšiu ponuku poistenia.
3.CeruzkaDoplňte svoje osobné údaje a odošlite návrh poistenia.
4.DisketaZmluvu zaslanú na váš e-mail si uložte a vytlačte.
5.PeniazePoistné uhraďte elektronicky alebo online kartou priamo na účet poisťovne.

Aktuality - Poistenie zodpovednosti zamestnanca

traja ľudia na pracovnom pohovore

Toto je 5 najčastejších chýb, ktoré robia uchádzači na pracovnom pohovore

26.03.2024 | Autor: Katarína Zelinková

Časy sa menia a pracovný trh tiež. Pohovory dnes prebiehajú trochu inak, než v minulosti, preto sa uistite, či sa pri prvej návšteve vášho potenciálneho zamestnávateľa nechystáte urobiť jeden alebo aj viac z týchto prešľapov.

kuchynský časovač a notebook

Ako na správny time manažment v práci?

30.01.2024 | Autor: Katarína Zelinková

Tento anglický výraz ste už určite niekde počuli. Doslovný preklad do slovenčiny znamená riadenie času, konkrétne vášho času, ktorý trávite napríklad v práci, s rodinou, priateľmi a pri rôznych činnostiach. V tomto článku sa zameriame na time manažment v zamestnaní, teda na to, ako si efektívne plánovať váš pracovný čas.

mladý muž na pracovnom pohovore

Takto na pracovnom pohovore určite uspejete

03.01.2024 | Autor: Katarína Zelinková

Čaká vás pracovný pohovor? Pomôže vám náš návod a odporúčania, ako ho čo najlepšie zvládnuť a zvýšiť svoje šance na úspech.

Na čo slúži poistenie zodpovednosti za škodu?

Poistenie zodpovednosti predstavuje ochranu pred škodou, ktorú zamestnanec spôsobí zamestnávateľovi pri výkone svojho povolania alebo v priamej súvislosti s ním. Ide predovšetkým o neúmyselne či z nedbanlivosti spôsobené škody na majetku, ale aj zdraví či živote, za ktoré zamestnanec zodpovedá podľa Zákonníka práce, Občianskeho zákonníka, Zákona o štátnej službe alebo iného právneho predpisu upravujúceho vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Poistenie zodpovednosti zamestnanca môže teda kryť škody vzniknuté:

 • na zverených či prepravovaných veciach
 • na zverenom majetku zamestnávateľa
 • chybne vykonanej služby
 • chybne vykonanej práce

Poistenie zodpovednosti zamestnanca pri výkone povolania však nekryje všetky vzniknuté škody. Krytá nie je napríklad:

 • zodpovednosť zamestnanca za zverenú hotovosť, tovar, ceniny, zásoby materiálu alebo iné hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, ak ich prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti
 • škoda, za ktorú poistený zodpovedá podnikajúcej fyzickej osobe, ktorou je manžel, súrodenec, príbuzný v priamom rade, druh/-žka a osoby, ktoré s poisteným žijú v spoločnej domácnosti
 • škoda vzniknutá právnickej osobe, v ktorej má poistený, jeho manžel, súrodenec, príbuzný v priamom rade, druh/-žka alebo osoba, ktorá žije s poisteným v spoločnej domácnosti, majetkovú účasť
 • strata nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov či iných podobných predmetov zverených zamestnancovi na písomné potvrdenie
 • škoda spôsobená úmyselne, ak vznikla nesplnením povinnosti odvrátiť alebo zabrániť zväčšovaniu už vzniknutej škody
 • škoda spôsobená neoprávneným používaním nebezpečných látok
 • škoda spôsobená po požití alkoholického nápoja, návykovej alebo omamnej látky

Pre koho je určené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania?

Tento druh poistenia sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, ktorí sú v:

 • pracovnom pomere
 • štátnozamestnaneckom pomere
 • služobnom pomere
 • alebo vo vzťahu založenom dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov a pod.)

Zamestnanec, ktorý si chce uzatvoriť poistenie zodpovednosti musí byť vo vzťahu s právnickou alebo fyzickou osobou, ktorej sídlo alebo miesto podnikania je na území Slovenskej republiky. Poistenie zodpovednosti zamestnanca má síce štandardné krytie pre územie Európy, ale v závislosti od druhu a lokality vykonávanej práce je možné krytie tohto poistenia rozšíriť aj na celý svet.

Koľko zamestnanec zaplatí za poistenie zodpovednosti za škodu?

Každá poisťovňa má svoj názor na to, ktoré z rizík sú v danom poistení najväčšie, a ktoré naopak najmenšie. Aj v prípade poistenia zodpovednosti zamestnanca poisťovne rozlišujú viaceré faktory, ktoré majú vplyv na jeho krytie a v konečnom dôsledku aj cenu.

Medzi najdôležitejšie faktory, ktoré sa pri poistení zamestnanca posudzujú, patria:

 • povolanie poisteného (osobitnú kategóriu tvoria profesionálni vodiči)
 • krytie škôd spôsobených na vedenom firemnom vozidle
 • krytie škôd spôsobených vznikom nepodarkov
 • krytie škôd na prepravovaných veciach

Výška poistného je teda priamo závislá od druhu činnosti, ktorú zamestnanec vykonáva. Na základe nej je potom ako poistenec zaradený do príslušnej rizikovej skupiny. Výšku poistného určuje aj dojednaná poistná suma. Tá by mala zodpovedať maximálnej výške škody, ktorú môže zamestnávateľ od zamestnanca požadovať podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Podľa nich by poistná suma mala zodpovedať trojnásobku, resp. štvornásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Takto určená poistná suma je zároveň aj limitom poistného plnenia. Poisťovať sa na vyššiu sumu nemá praktický žiadny význam, nakoľko poisťovňa vyššie poistné plnenie ako je štvornásobok zamestnancovho zárobku nevyplatí.

Zľavy v poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom

Allianz - Slovenská poisťovňa

 • poisťovňa umožňuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania pre veľmi širokú škálu zamestnaní (nie je možné dojednať pre profesionálnych vojakov, členov orgánov spoločnosti, starostov, primátorov)
 • poistenie sa automaticky vzťahuje na škody, ktoré poistený spôsobí na území Európy, za zvýšené poistné je možnosť dojednania s rozšírenou územnou platnosťou pre celý svet
 • poistná suma nie je zhora ohraničená maximálnou čiastkou, minimálna poistná suma je 1 000 €
 • poistenie zodpovednosti zamestnanca je možné rozšíriť o pripoistenie: chybne vykonaná práca, chybne vykonaná služba a škoda na dopravovaných veciach
 • umožňuje uzatvoriť aj poistenie pre dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to bez ohľadu na druh práce
 • poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného na poistnom plnení vo výške 10%, min. 30 € z každej poistnej udalosti

Colonnade Insurance

 • poisťovňa umožňuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania pre všetky typy zamestnaní, napr. aj pre vodičov špeciálnych vozidiel či technických zariadení
 • neumožňuje dojednať poistenie pre zmluvy na základe dohody o pracovnej činnosti, o prácach mimo pracovného pomeru a dohody o brigádnickej práci
 • minimálna poistná suma je 1 400 €, maximálna je 14 000 €
 • poistenie je možné dojednať pre SR alebo s rozšírenou územnou platnosťou pre územie Európy
 • poistné sa platí len ročnou splátkou
 • poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného na poistnom plnení vo výške 10%, minimálne 33,00 € z každej poistnej udalosti (ak spôsobí škodu na motorovom vozidle zamestnávateľa, ktoré nebolo v čase vzniku poistnej udalosti havarijne poistené, poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti spoluúčasťou 40 %, minimálne 100 EUR)

Groupama poisťovňa

 • poistiteľné sú osoby pracujúce v rozličných pracovných pozíciách, okrem vybraných povolaní (vodiči MV, pracovníci používajúci vysokozdvižný vozík, pracovníci autoservisov, policajt, hasič, prokurátor, baník, ...)
 • neumožňuje dojednať poistenie pre pracovné zmluvy na základe dohody o pracovnej činnosti, o prácach mimo pracovného pomeru a dohody o brigádnickej práci
 • poistenie zodpovednosti zamestnanca má pre územie SR i ČR rovnakú sadzbu
 • zodpovednosť je možné výhodne dojednať s rozšírenou platnosťou pre územie celej Európy
 • maximálna poistná suma nie je ohraničená, minimálna poistná suma je 1 000 €
 • poistné za poistenie zodpovednosti sa platí iba ročnou splátkou
 • poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného na poistnom plnení vo výške 10% z každej poistnej udalosti

KOMUNÁLNA poisťovňa

 • produkt je určený pre zamestnancov, ktorí sú v pracovnom, služobnom, štátnozamestnaneckom a podobnom pomere
 • neumožňuje dojednať poistenie pre pracovné zmluvy na základe dohody o pracovnej činnosti, o prácach mimo pracovného pomeru a dohody o brigádnickej práci
 • maximálna poistná suma nie je zhora ohraničená, minimálna poistná suma je 1 000 €
 • poistenie zodpovednosti za škodu je štandardne platné na území SR, je možné cez zvýšené poistné územnú platnosť poistenia rozšíriť na územie štátov nachádzajúcich sa v geografickom území Európy
 • poistenie zodpovednosti sa dojednáva iba s ročnou platbou poistného
 • spoluúčasť poisteného na poistnom plnení je vo výške 10% z každej poistnej udalosti

KOOPERATIVA poisťovňa

 • umožňuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania pre všetky typy zamestnaní, vrátane ľudí pracujúcich na pracovný pomer na kratší pracovný čas (dohodári)
 • maximálna poistná suma nie je ohraničená, minimálna poistná suma je 1 000 €
 • územná platnosť poistenia zodpovednosti nie je obmedzená, t.j. platí pre celú Európu
 • poistné za poistenie zodpovednosti sa platí iba ročnou splátkou
 • spoluúčasť poisteného na poistnom plnení je vo výške 10% z každej poistnej udalosti

UNIQA pojišťovna

 • uzatvorenie poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania pre niektoré zamestnania (napr. vodič z povolania, automechanik, zamestnanec štátnej správy, taxikár, vodič obsluhujúci VZV) jedine so súhlasom poisťovne
 • poistenie zodpovednosti zamestnanca je možné výhodne dojednať aj s rozšírenou platnosťou o územie ČR alebo pre štáty EÚ
 • maximálna poistná suma je stanovená na 15 000 €
 • poistné sa platí len ročnou splátkou
 • poistený sa podieľa na poistnom plnení sumou vo výške 10%, minimálne 16,60 € z každej poistnej udalosti

Wüstenrot poisťovňa

 • umožňuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania pre všetkých zamestnancov bez rozdielu, okrem vodičov úžitkových vozidiel nad 3,5 tony a vodičov taxíkov; toto neplatí pre hasičov, príslušníkov polície, vodičov autobusov, električiek, rušňovodičov a pod., ktorých je možné poistiť
 • neumožňuje dojednať poistenie pre zmluvy na základe dohody o pracovnej činnosti, o prácach mimo pracovného pomeru a dohody o brigádnickej práci
 • štátni zamestnanci majú rovnaké podmienky pre poistenie zodpovednosti
 • v odôvodnených prípadoch poisťovňa uhradí za zamestnanca trovy súdnych a mimosúdnych konaní
 • poistenie zodpovednosti zamestnanca je automaticky dojednané pre územie celej Európy
 • poistné sa platí len ročnou splátkou
 • poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného na poistnom plnení vo výške 10%, minimálne 33 € , ale maximálne 660 € z poistnej udalosti