0948 197 625
0918 462 422
0911 696 920
Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

Čo robiť, ak som zamestnávateľovi spôsobil škodu?

Číslo 1 – zabezpečenie miesta

Zabezpečte, aby neprišlo k zväčšeniu škody

 • v závislosti od povahy poistnej udalosti urobte všetko potrebné, aby sa vzniknutá škoda nezväčšovala, prípadne neprišlo k ďalším škodám
 • ak je to možné, neodstraňujte alebo nepremiestňujte poškodené veci 

TIP! Pri kontaktovaní asistenčných služieb je potrebné uviesť číslo poistnej zmluvy, vaše meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo, na ktorom budete zastihnuteľný, a tiež vlastný stručný popis udalosti.


Číslo 2 – kontaktovanie poisťovne

Kontaktujte svoju poisťovňu

 • telefonicky informujte poisťovňu o vzniku poistnej udalosti
 • pracovník poisťovne vám poskytne informácie, ako máte v danej situácii postupovať
 • dohodne sa s vami na obhliadke zničených alebo poškodených vecí
 • v prípade potreby kedykoľvek kontaktujte infolinku svojej poisťovne

Číslo 3 – zdokumentovanie udalosti

Zdokumentujte miesto škodovej udalosti

 • ak z nejakých dôvodov (bezpečnostných, zdravotných...) nie je možné čakať bez zmeny na obhliadku, vždy najprv situáciu na mieste dôkladne zdokumentujte
 • vytvorte si fotodokumentáciu príčiny a priebehu (príp. videozáznam)
 • zabezpečte si vyjadrenie prípadných svedkov škodovej udalosti
 • odložte si poškodené veci alebo ich zbytky, ak je to možné

Číslo 4 – predloženie dokladov

Dodajte potrebné doklady do poisťovne

 • zhromaždite a vypíšte všetky potrebné doklady

  Doklady o poistnej udalosti žiadané poisťovňou

  Po nahlásení škodovej udalosti do poisťovne musíte zaslať aj písomné Oznámenie o škodovej udalosti z poistenia zodpovednosti zamestnanca. Vyberte si potrebné tlačivo podľa vašej poisťovne:
  Allianz SP, Groupama Garancia, KOMUNÁLNA, KOOPERATIVA, QBE, UNIQA, Wüstenrot.

  V závislosti od typu škody a poistnej udalosti môže poisťovňa žiadať aj nasledujúce dokumenty:

  • doklady určujúce hodnotu poškodenej alebo zničenej veci: doklad o kúpe, faktúra a pod.
  • doklady preukazujúce zodpovednosť poisteného za škodu: zmluva o dielo, zákazkový list, doklad o prevzatí veci do opravy a pod.
  • doklady za opravu poškodenej veci, odpredaj so zľavou alebo zostatkovú hodnotu
  • protokol o dopravnej nehode, uznesenie polície, správu od hasičov a pod. v prípade straty veci, havárie, požiaru alebo podobných prípadov
 • doručte ich do poisťovne bez zbytočného odkladu osobne alebo doporučene poštou (záleží od podmienok poisťovne)
 • vždy sa však riaďte aj pokynmi pracovníka poisťovne
 • počkajte na vyjadrenie poisťovne a vyplatenie náhrady škody