pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Dočasné vyradenie vozidla z evidencie

Hodiny

V prípade, že máte v pláne svoje vozidlo istý čas nepoužívať, je aktuálne nepojazdné alebo máte iný dôvod na odstavenie svojho vozidla, môžete ho dočasne odhlásiť z evidencie. Vyhnete sa tak aj poplatkom súvisiacim s prevádzkou motorového vozidla, ako sú PZP, poplatky za STK, EK a pod.

Poznámka: Od 1.8.2019 sa pre vykonanie zmeny v evidencii vozidiel nevypĺňajú papierové žiadosti. Predkladá sa iba občiansky preukaz, súvisiace dokumenty a splnomocnenia. Ďalšie potrebné úkony vykoná poverený pracovník.

Postup dočasného vyradenia vozidla

Ak chcete dočasne vyradiť vozidlo z evidencie, musíte navštíviť dopravný inšpektorát, kde predložíte tieto doklady:
  • platný doklad totožnosti
  • originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list, ak je držiteľom vozidla podnikateľ
  • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla
  • čipovú kartu alebo osvedčenie o evidencii časť I, v prípade, že boli vydané
  • tabuľku s EČV alebo oznámenie o strate alebo krádeži alebo čestné vyhlásenie
  • ak je vlastník alebo držiteľ vozidla zastupovaný, je potrebné predložiť aj splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa

Po schválení žiadosti (a samozrejme uhradení poplatku) bude držiteľovi vozidla vydané písomné potvrdenie o dočasnom vyradení vozidla z evidencie.

Poplatky súvisiace s dočasným vyradením z evidencie

Dočasné vyradenie vozidla z evidencie alebo predĺženie vyradenia vozidla z evidencie je spoplatnené. Výška poplatku závisí od doby vyradenia vozidla z evidencie:
• do jedného roka 5€
• jeden až dva roky 20€
• dva až štyri roky 35€
• štyri až šesť rokov 70€
• šesť až desať rokov 170€
• nad desať rokov 350€

V poplatku je zahrnuté aj vydanie dokladov pre dočasné vyradenie vozidla z evidencie a prípadne aj pre opätovné zaradenie vozidla do evidencie.

Ďalšie podmienky dočasného vyradenia auta

Vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie nesmie byť prevádzkované v cestnej prevádzke a taktiež nesmie byť zničené. Ak vozidlo nebolo vydané na spracovanie a následne vyradené z evidencie vozidiel, musí byť prístupné orgánu Policajného zboru.

Opätovné zaradenie pred uplynutím stanovenej doby

Ak chce držiteľ pred uplynutím lehoty skončenia dočasného vyradenia opätovne začať prevádzkovať vozidlo, je povinný podať žiadosť o opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel. Pri žiadosti o opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel pred uplynutím vopred stanovej doby vyradenia, je správny poplatok stanovený vo výške 5€.

Opätovné zaradenie po uplynutí stanovenej doby

Po uplynutí doby dočasného vyradenia vozidla z evidencie je vlastník vozidla povinný dostaviť sa na orgán Policajného zboru najneskôr do 15 dní. Pri opätovnom uvedení vozidla do evidencie nie je potrebné predložiť potvrdenie o uskutočnení technickej a emisnej kontroly. Vlastník vozidla môže vykonanie týchto kontrol zabezpečiť až po zaradení vozidla do evidencie, avšak v lehote do 7 dní v prípade, že vozidlo nemá platnú technickú a emisnú kontrolu.


Žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel