pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Čo robiť pri strate dokladov, poškodení alebo krádeži batožiny?

Číslo 1 - kontaktovanie asistenčnej služby

Kontaktujte asistenčnú službu poisťovne

 • Operátor vám poskytne pomoc a poradí, ako postupovať
 • Určite doporučí kontaktovať políciu, prepravnú spoločnosť alebo ubytovacie zariadenie podľa vzniknutej situácie
 • Informuje vás, ktoré dokumenty budete potrebovať na následné riešenie poistnej udalosti
 • Poradí aj pri obstarávaní nových vecí a pri vybavovaní nových dokladov, poskytne adresu zastupiteľských úradov a podobne.

TIP! Pred kontaktovaním asistenčných služieb si pripravte číslo poistnej zmluvy, nájdete ho na vašej asistenčnej karte. Urýchlite tým hovor a operátor bude mať presné informácie o rozsahu vášho poistenia.


Číslo 2 – nahlásenie straty, krádeže

Poškodenie, stratu alebo krádež danej veci okamžite nahláste

 • ak sa vám poškodila alebo stratila batožina počas cesty, nahláste to okamžite prepravcovi a spíšte s ním riadny zápis, ktorým sa batožina identifikuje, príp. opíše jej poškodenie
  TIP! Poškodenú batožinu sa snažte čo najdôkladnejšie vyfotografovať alebo inak zdokumentovať rozsah škôd.
 • pri strate, resp. podozrení na krádež batožiny, dokladov, platobných kariet alebo hotovosti, udalosť ihneď nahláste na najbližšom útvare miestnej polície a spíšte s nimi protokol o hlásení krádeže alebo straty
  TIP! Dbajte na to, aby bolo v protokole uvedené, aké veci boli odcudzené, kedy prišlo k ich krádeži, kde presne sa veci nachádzali a či bolo miesto, z ktorého zmizli, uzamknuté.
 • ak došlo k poškodeniu alebo odcudzeniu vecí z ubytovacieho priestoru alebo z úschovne, informujte okrem polície aj prevádzkovateľa zariadenia, od ktorého si vyžiadajte potvrdený písomný doklad o vzniku škody so zoznamom zmiznutých vecí

POZOR! Všetky dokumenty, potvrdzujúce poškodenie, stratu alebo odcudzenie vašej batožiny a dokladov, si riadne uschovajte, budete ich potrebovať pri vybavovaní náhradných dokladov a preukazovaní vzniku poistnej udalosti poisťovni.


Číslo 3 – kontaktovanie inštitúcií

Kontaktujte a informujte všetky potrebné inštitúcie

 • stratu alebo krádež platobnej karty, kľúčov či prístupových kariet bezodkladne nahláste svojej banke, príp. príslušnej inštitúcii a požiadajte ju o ich okamžité zablokovanie
 • zmiznutie či stratu mobilného telefónu nahláste svojmu mobilnému operátorovi a požiadajte o zablokovanie SIM karty
 • odcudzenie zdravotného preukazu oznámte čo najskôr svojej zdravotnej poisťovni

Číslo 4 – nárokovanie odškodnenia

Nárokujte si odškodnenie za vzniknutú škodu

 • ako cestujúci leteckej spoločnosti máte vždy nárok na odškodné, ktorého výška sa však môže líšiť v závislosti od prepravcu, cestovnej triedy, alebo aj toho, či máte alebo nemáte v cieľovej destinácii trvalý pobyt; letecké spoločnosti si väčšinou vyhradzujú 24 hodín na doručenie omeškanej batožiny bez možnosti kompenzácie
 • odškodnenie je povinný vám uhradiť aj prevádzkovateľ zariadenia, z ktorého vám boli odcudzené vaše veci; žiadosť o náhradu škody podajte písomne a jej prevzatie si nechajte potvrdiť

Číslo 5 – žiadanie náhradných dokladov

Požiadajte o vydanie náhradných dokladov

 • žiadosť podajte na slovenskom zastupiteľskom úrade alebo generálnom konzuláte SR; ak sa v danej krajine nenachádzajú, obráťte sa na ktorýkoľvek iný zastupiteľský úrad členskej krajiny EÚ
 • vyplňte žiadosť, uhraďte správny poplatok a k žiadosti priložte:
  • potvrdenie od polície,
  • dve farebné fotografie pasového formátu
  • doklad, ktorým preukážete svoju totožnosť, pravdivosť a úplnosť údajov v žiadosti (môže to byť občiansky preukaz, vodičský preukaz, rodný list, resp. kópia strateného dokladu)

POZOR! Ak doklad po nahlásení jeho zmiznutia na polícii predsa len nájdete, nesmiete ho používať. Strata je už totiž registrovaná v elektronických systémoch polície a na hranici by ste mohli byť obvinení z toho, že cestujete s ukradnutým alebo strateným dokladom.


Číslo 6 – žiadanie o nové doklady

Po návrate na Slovensko požiadajte o vystavenie nových dokladov

 • doklad vydaný zastupiteľským úradom v zahraničí má obmedzenú územnú a časovú platnosť a je určený len na návrat späť na Slovensko
 • žiadosti o vystavenie nových dokumentov podávajte priamo tým inštitúciám, ktoré sú poverené ich vydávaním

TIP! Pri vybavovaní nových preukazov je vhodné mať už vystavený nový občiansky preukaz, na jeho základe sa totiž overuje vaša identita a akúkoľvek zmenu občianskeho preukazu musíte hlásiť všetkým inštitúciám, ktoré vás evidujú alebo vám poskytujú služby.


Číslo 7 – nahlásenie poisťovni

Nahláste vzniknutú poistnú udalosť vašej poisťovni

 • najneskôr do 15 dní od návratu na Slovensko oznámte poistnú udalosť poisťovni spolu s príčinami a okolnosťami jej vzniku, a to písomne s priložením všetkých potrebných dokumentov

Utrpeli ste v zahraničí úraz a neviete, na koho sa obrátiť? Poradíme vám, čo v takom prípade robiť ako prvé.