pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Kupujeme jazdené auto od súkromného predajcu

Kupovať ojazdené vozidlo od fyzickej osoby je síce najtradičnejším, no zároveň aj najrizikovejším spôsobom kúpy. Hoci vo všeobecnosti platí, že osobné jednanie je lepšie ako sprostredkované, naletieť šikovnému podvodníkovi môžete aj v tomto prípade. Ako sa teda chrániť pri kúpe jazdenky od súkromníka?

Bod 1

Spísanie kúpno-predajnej zmluvy na auto

Či už vozidlo kupujete od suseda, kamaráta, alebo rodinného príslušníka, vždy by ste mali trvať na riadnom spísaní kúpno-predajnej zmluvy. Spoliehanie sa na ústnu dohodu či zmluvu „zbúchanú na kolene“ je veľmi rizikové, pretože druhá strana nemusí dodržať to, čo sľúbi.

Často býva kúpna zmluva na auto naformulovaná nedostatočne – neuvádza všetky dôležité informácie, príp. chráni hlavne predávajúceho. Spísaním regulárnej zmluvy sa tak môžete ochrániť nielen pred kúpou auta so stočenými kilometrami, ale aj vozidla, ktoré je kradnuté či poškodené, bolo zatopené, pochádza z nesplateného leasingu či je naň uvalené záložné právo.

Nezabúdajte, že pred samotným vyhotovením zmluvy treba najskôr vozidlo dôkladne skontrolovať a otestovať.

Kúpna zmluva a jej právna úprava

V závislosti od právnej formy predávajúceho a kupujúceho sa kúpno-predajná zmluva na auto uzatvára buď v zmysle Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.

Zmluvy uzatvárané medzi dvoma fyzickými osobami alebo spotrebiteľské zmluvy uzatvárané medzi fyzickou osobou a podnikateľom, sú zvyčajne upravené v rámci § 588 až 627 Občianskeho zákonníka.

Kúpne zmluvy, ktoré medzi sebou uzatvárajú dve právnické osoby v rámci svojej podnikateľskej činnosti, sú zasa upravované v rozmedzí § 409 až 475 Obchodného zákonníka.

POZOR! Ak kupujete auto od samopredajcu, ktorý inzeruje viacero áut, príp. ich často obmieňa, je možno túto jeho činnosť kvalifikovať ako neoprávnené podnikanie. V takomto prípade sa na vás, ako kupujúceho, vzťahuje ochrana spotrebiteľa, teda máte rovnaké práva, ako keby ste kupovali auto od predajcu – podnikateľa. Týka sa to predovšetkým reklamácie, zákonnej záruky či možnosti obrátiť sa s podnetom na SOI.

Čo by kúpno-predajná zmluva na auto mala obsahovať?

Medzi podstatné náležitosti, ktoré v kúpnej zmluve na auto nesmú chýbať sú:

 • Zmluvné strany – riadne označenie predávajúceho a kupujúceho
 • Predmet kúpy – presné identifikovanie predávaného vozidla
 • Záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu predmet kúpy do vlastníctva
 • Záväzok kupujúceho prevziať predmet kúpy a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu
 • Lehota a spôsob úhrady – do kedy a ako má kupujúci zaplatiť predávajúcemu za auto
 • Lehota a miesto odovzdania – kedy a kde predávajúci vozidlo odovzdá kupujúcemu
 • Okamih prevodu vlastníckeho práva – zvyčajne v momente fyzického odovzdania auta alebo v okamihu uhradenia celej kúpnej ceny
 • Prechod nebezpečenstva škody na aute – určenie okamihu, kedy je za náhodné poškodenie auta zodpovedný kupujúci
 • Zodpovednosť za vady vozidla – určenie vád na vozidle, za ktoré zodpovedá predávajúci a z toho vyplývajúce práva kupujúceho

Zo zákona je predávajúci povinný informovať kupujúceho o stave a prípadných vadách na vozidle. Čím detailnejšie zmluva aktuálny stav motorového vozidla popisuje, tým lepšie.

Súčasťou zmluvy by malo byť aj vyhlásenie predávajúceho, že vozidlo:
 • nebolo havarované
 • nie je po ňom vyhlásené pátranie
 • nie je zaťažené nesplateným lízingom
 • a neboli zatajené ani žiadne jeho kvalitatívne chyby

TIP! Ak v kúpnej zmluve niečo chýba alebo je uvedené nepresne či nedostatočne, trvajte na opravení alebo doplnení zmluvy. Odporúča sa, dať zmluvu skontrolovať aj právnikovi.

Čo robiť, keď na jazdenke objavíte vadu?

Z pohľadu legislatívy je aj ojazdené auto tovarom, na ktorý sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy. Ak však kupujete jazdenku od súkromnej osoby, na váš zmluvný vzťah sa neuplatňuje zákon o ochrane spotrebiteľa.

Podľa Občianskeho zákonníka teda predávajúci:
 • zodpovedá za vady, ktoré malo ojazdené vozidlo v čase predaja
 • zodpovedá za vady, o ktorých vedel a na ktoré kupujúceho neupozornil
 • zodpovedá aj za všetky navonok a písomne deklarované údaje o vozidle
Predávajúci však:
 • nezodpovedá za vady, s ktorými bol kupujúci oboznámený pred kúpou vozidla a boli uvedené v kúpnej zmluve
 • nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku primeraného opotrebenia vozidla s ohľadom na jeho vek či počet najazdených kilometrov
 • nezodpovedá ani za vady, ktoré vznikli na vozidle dodatočne

TIP! V prípade kúpy ojazdeného auta si môžu kupujúci a predávajúci dohodnúť aj záručnú dobu. Tá môže byť, podľa § 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka, aj kratšia ako bežná záručná doba, no nemala by byť kratšia ako 12 mesiacov. Dohodnutú dĺžku záručnej doby treba vždy uviesť aj v kúpno-predajnej zmluve.

Kedy vzniká právo na odstúpenie od zmluvy?

Ak na ojazdenom vozidle vyjde najavo vada, na ktorú vás predávajúci neupozornil, máte ako kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny. Zľava by mala zodpovedať povahe a rozsahu objavenej vady.

V prípade, že sa jedná o vadu, kvôli ktorej je kúpené vozidlo neupotrebiteľné, teda nepojazdné, máte právo od zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie kúpnej ceny. Odstúpiť od zmluvy môžete aj vtedy, ak vás predávajúci ubezpečoval, že vozidlo nemá žiadne vady, no toto tvrdenie sa neskôr ukáže ako nepravdivé.

Od kúpnej zmluvy na auto môžete odstúpiť aj v prípade tzv. právnych vád. Ide napríklad o prípady, keď je auto zaťažené lízingom, záložným právom, ak sa zistí, že bolo kradnuté alebo spojené so spáchaním trestného činu či priestupku, prípadne je predmetom súdneho sporu.

TIP! Objavené vady na vozidle musíte predávajúcemu oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 mesiacov od jeho prevzatia alebo do doby, na ktorej ste sa s predávajúcim dohodli podľa § 620 ods. 2. Týka sa to vád, na ktoré vás predajca schválne alebo kvôli vlastnej nevedomosti neupozornil.

Bod 2

Úhrada kúpnej ceny auta

Pri kúpe ojazdeného auta majú mnohí, najmä neskúsení kupujúci pocit, že kúpna cena auta sa musí uhrádzať v hotovosti. Nie je to však tak a ide o prax z minulosti.

Za jazdenku dnes môžete pokojne zaplatiť aj prevodom na účet. Táto forma úhrady je nielen bezpečnejšia (pre vás aj predávajúceho), ale aj efektívnejšia z hľadiska dokladovania platby. Navyše, podľa zákona 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti, je možné platby medzi fyzickými osobami vykonávať už len do výšky 15 000 €.