0948 197 625
0918 462 422
0911 696 920
Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 07:30-17:00

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie je podmienkou pre poskytnutie lekárskej starostlivosti.
Platíte ho aj vy, ale nie ste si istý či v tej správnej výške?
Vypočítajte si výšku preddavkov na poistné na rok 2020!

Zdravie - zdravotné poistenie

Vlastníte preukaz ZŤP?
14 %

Vypočítať »

Zdravotné poistenie a jeho rozsah

Hlavným cieľom zdravotného poistenia je zabezpečiť, aby bola zdravotná starostlivosť dostupná všetkým ľuďom. Rovnako je však dôležité povedať, že nie všetkým je poskytovaná v rovnakom rozsahu. Súvisí to s typom zdravotného poistenia. Na Slovensku rozlišujeme nasledovné typy:

 • Verejné zdravotné poistenie
  • povinné
  • dobrovoľné
 • Individuálne zdravotné poistenie

Informujte sa viac o typoch zdravotného poistenia a ich rozsahu.

Zákonná úprava zdravotného poistenia

Povinnosť mať zdravotné poistenie a uhrádzať preddavky na poistné všeobecne upravuje Zákon o zdravotnom poistení. Z poistenia vyplývajúcu zdravotnú starostlivosť a jej rozsah už upravujú ďalšie dva zákony: Zákon o zdravotnej starostlivosti a Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti.

Platitelia zdravotného poistenia a ich sadzby

Zdravotné poistenie je povinný mať každý, komu k nemu vznikla podľa zákona povinnosť. Každý mesiac tak musí odvádzať preddavky na poistné. Ide o sumu, ktorej súhrn tvorí ročné poistné. Výška preddavkov závisí od typu poistenca, jeho vymeriavacieho základu a príslušnej sadzby. Ich platiteľmi sú:

 • samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)
 • zamestnanec
 • zamestnávateľ
 • osoba tzv. dobrovoľne nezamestnaná
 • štát
 • platiteľ dividend

Informujte sa viac o ich povinnosti odvádzania preddavkov, ako aj o výške jednotlivých sadzieb a vymeriavacích základov.

Platba poistného v zdravotnom poistení

Platiteľ poistného uhrádza preddavky na zdravotné poistenie tzv. spätne, čiže vždy do ôsmich dní od konca mesiaca, za ktorý preddavky platí. V praxi to znamená, že januárový preddavok musí platiteľ uhradiť do 8. februára daného roka. V prípade zamestnávateľa, ktorý odvádza preddavky za svojho zamestnanca, je dátumom splatnosti dohodnutý výplatný termín.
Pozor na správnosť údajov pri platbách! Preddavky na poistné uhrádzate priamo zdravotnej poisťovni, ktorá vám poskytuje zdravotné poistenie. Pri platbe je však dôležité uviesť správny variabilný a špecifický symbol, pretože slúžia na identifikáciu a priradenie platby. V prípade, že by nastali problémy s priradením, alebo by ste uhradili preddavok v nižšej výške, či po termíne, vznikol by nedoplatok a účtovaný by vám bol úrok z omeškania. Získajte viac informácií o platbe poistného.

Povinnosti platiteľov a poistencov

Platiteľom aj poistencom vznikajú zo zdravotného poistenia okrem práv (napr. na zdravotnú starostlivosť) aj určité povinnosti. Okrem úhrady preddavkov je to najmä oznamovacia povinnosť poistencov, ktorá súvisí s každou zmenou, ktorá u poistenca nastane. Patrí sem celkovo aj vznik zdravotného poistenia, ktorý je na základe prihlášky, ako aj zmena či zánik poistenia, ale aj mnohé ďalšie.

Zistite si, aké povinnosti majú poistenci a aké platitelia.

Nároky zo zdravotného poistenia

Základným nárokom zo zdravotného poistenia je zdravotná starostlivosť, a to buď: neodkladná – aj pre tých, ktorí nie sú poistencami alebo si nesplnili všetky povinnosti voči zdravotnej poisťovni, alebo bežná zdravotná starostlivosť - pre poistencov, ktorá zahŕňa okrem samotnej liečby aj prevenciu, sledovanie pacienta, ošetrovanie a ďalšie úkony, ktoré by mali viesť k zlepšeniu zdravotného stavu. Na základe medzinárodných dohôd a splnených podmienok je zdravotná starostlivosť poskytovaná aj v zahraničí, ako aj poistencom iných štátov na území SR.
Prečítajte si viac o zdravotnej starostlivosti u nás aj v zahraničí. Nájdete tam aj informácie o preventívnych prehliadkach, o rozdieloch v poisťovniach v rámci poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ako aj o jednotlivých výhodách.

Od 1.1.2015 sa zaviedla odvodová odpočítateľná položka!

Zamestnancov s nízkym príjmom táto zmena vyplývajúca z novely zákona o zdravotnom poistení určite poteší. Od januára majú totiž šancu, že nebudú musieť platiť zdravotné odvody vôbec alebo ich budú platiť v oveľa nižšej sume. Ich celkový nízky príjem sa tak zvýši. Uplatnenie odpočítateľnej položky však sprevádzajú viaceré povinnosti a podmienky. Je dobré sa preto s nimi oboznámiť. Získajte kompletné informácie o tejto novinke.