pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Ako si určiť správny vymeriavací základ v zdravotnom poistení?

Každý typ platiteľa má podľa osobitných podmienok určené, čo tvorí jeho vymeriavací základ pre platenie poistného na zdravotné poistenie.

Vymeriavací základ pre jednotlivých platiteľov

Zamestnanec

Vymeriavací základ zamestnanca tvorí plnenie, ktoré poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, t.j. príjem zo závislej činnosti podliehajúci dani (bližšie tieto príjmy určuje § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4).

Do tohto vymeriavacieho základu zamestnanca pre výpočet poistného sa započítavajú príjmy zdaňované podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), j) a k) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov a

a) odstupné
b) náhrada za pracovnú pohotovosť, náhrada za služobnú pohotovosť, náhrada za pohotovosť, príplatok za pohotovosť
c) príspevok zo sociálneho fondu
d) príjem zamestnanca v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely
e) odmena podľa osobitného predpisu v oblasti priemyselných práv
f) odmena vyplácaná pri pracovnom a životnom výročí
g) odmena vyplácaná pri prvom skončení pracovného pomeru pri odchode do starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku
h) plnenie poskytnuté zamestnávateľom pri prvom skončení pracovného pomeru, služobného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru
i) odmena vyplácaná pri prvom skončení služobného pomeru po splnení nároku na starobný dôchodok, na výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok

Zamestnávateľ

Vymeriavací základ tvoria plnenia, ktoré zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi s pravidelným mesačným odmeňovaním po skončení pracovnoprávneho vzťahu.

Samostatne zárobkovo činná osoba

Vymeriavací základ SZČO tvorí podiel základu dane z príjmov fyzických osôb, ktorý SZČO dosiahla v rozhodujúcom období, vrátane zaplateného / zaplatených:

  • poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, 
  • poistného na povinné nemocenské a dôchodkové poistenie
  • povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie
  • poistného do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej SZČO,

a koeficientu 1,486 (aktuálny pre rok 2024).

Poznámka: Pre výpočet preddavkov na poistné pre rok 2024 sa použijú príjmy dosiahnuté za rok 2022.

Do príjmu zdaňovaného podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov patria:

a) príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva,
b) príjmy zo živnosti,
c) príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov neuvedené v písmenách a) a b),
d) príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti,
e) z použitia alebo z poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom, a to vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady,
f) z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním,
g) znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu,
h) z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou,
i) príjmy z prenájmu nehnuteľností fyzických osôb, príjmy z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti,
j) príjem z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom daňovníka,
k) úroky z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
l) príjem z predaja podniku alebo jeho časti (§ 17a) na základe zmluvy o predaji podniku,
m) výška odpusteného dlhu alebo jeho časti u dlžníka, ktorá súvisí a je dôsledkom nakladania s jeho obchodným majetkom.

Dobrovoľne nezamestnaná osoba

Vymeriavací základ dobrovoľne nezamestnanej osoby tvorí príjem podliehajúci dani z príjmu, ktorý dosiahla v rozhodujúcom období. Do takéhoto príjmu patrí:

  • príjem z kapitálového majetku (napr. úroky a ostatné výnosy z cenných papierov)
  • príjem z dividend (príjmy z podielu na zisku obchodných spoločností alebo družstiev)
  • príjem z ostatných príjmov (napr. príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti, príjmy z predaja hnuteľných vecí atď.) 

Poistenec štátu

Vymeriavacím základom poistenca štátu je 12-násobook priemernej hrubej mzdy v období spred dvoch rokov. Je vždy určená nariadením vlády SR. Do vymeriavacieho základu patria aj príjmy, ktoré poistenec štátu dosiahol ako príjmy z dividend (§ 10b ods.1 písm. e)), ale aj ako príjmy z kapitálového majetku a ostatné príjmy (zdaňované podľa § 7 a 8 zákona o dani z príjmu).

Platiteľ dividend

Tvorí suma vyplatených dividend v predchádzajúcom roku.