pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Kedy vzniká povinnosť platiť si zdravotné poistenie?

Verejné zdravotné poistenie je na Slovensku povinným poistením, a rovnako môže vzniknúť osobám s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ako aj osobám bez trvalého pobytu na základe podania prihlášky poistenca za prípadu, že nastane niektorá z nasledujúcich skutočností. Na základe prihlášky je poistencovi vystavený zdravotný preukaz a európsky preukaz poistenca.

Vznik zdravotného poistenia FO s trvalým pobytom na území SR

Narodením

 • vzniká dňom narodenia
 • potrebujete prihlášku poistenca, rodný list a občiansky preukaz zákonného zástupcu

Ziskom trvalého pobytu na území Slovenskej republiky

 • vzniká dňom, kedy cudzinec alebo občan SR bez trvalého pobytu na území Slovenskej republiky získal tento trvalý pobyt
 • potrebujete prihlášku poistenca, identifikačnú kartu cudzinca (alebo samolepiacu nálepku v pase), potvrdenie ohlasovne o pobyte na území SR a v prípade pridelenia aj rodné číslo

Zánikom zdravotného poistenia v štáte podľa sídla ich zamestnávateľa

 • vzniká dňom, kedy osobe zaniklo v cudzine zamestnanie, a teda aj zdravotné poistenie v danom štáte
 • k vybaveniu potrebujete prihlášku poistenca, doklad o zániku poistenia v cudzine alebo doklad o zániku zamestnania v cudzine

Zánikom výkonu samostatne zárobkovej činnosti v cudzine

 • vzniká dňom zániku výkonu, ktorým zaniklo aj zdravotné poistenie v danom štáte
 • potrebujete prihlášku poistenca, doklad o zániku poistenia v cudzine alebo doklad o zániku výkonu SZČO v cudzine 

Vznik zdravotného poistenia cudzinca – FO bez trvalého pobytu v SR

Zamestnaním sa u zamestnávateľa so sídlom alebo prevádzkou na území SR

 • vzniká dňom začiatku zamestnania
 • potrebujete prihlášku poistenca, identifikačnú kartu cudzinca alebo samolepiacu nálepku v cestovnom pase, pracovnú zmluvu a ak mu bolo pridelené – aj rodné číslo

Začiatkom výkonu samostatnej zárobkovej činnosti

(bez súčasného zdravotného poistenia v inom členskom štáte EÚ)

 • vzniká dňom vzniku SZČO
 • potrebujete prihlášku poistenca, identifikačnú kartu cudzinca alebo samolepiacu nálepku v cestovnom pase, živnostenský list, licenciu, koncesnú listinu, ak bolo pridelené, tak aj rodné číslo

Ziskom povolenia na trvalý pobyt na území SR pre azylanta

(bez súčasného zdravotného poistenia v inom členskom štáte EÚ)

 • vzniká dňom vydania dokladu o povolení na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky s označením účelu pobytu „azylant“ od policajného útvaru. Toto povolenie má platnosť najviac 5 rokov odo dňa jeho vydania. Možnosť predĺženia je opakovaná, najviac však zakaždým o päť rokov.
 • potrebujete prihlášku poistenca, rozhodnutie o udelení azylu, doklad o povolení na pobyt, ak má pridelené rodné číslo, tak doklad o rodnom čísle

Ziskom štatútu študenta z iného členského štátu alebo štatútu zahraničného študenta

(bez súčasného zdravotného poistenia v inom členskom štáte EÚ)

 • vznik dňom vydania rozhodnutia súdu o umiestnení a poskytnutí starostlivosti v zariadení
 • potrebujete prihlášku poistenca, rozhodnutie súdu o umiestnení v zariadení, rodné číslo (ak bolo pridelené), rodný list ALE! V prípade prítomnosti rodiča, zákonného zástupcu alebo fyzickej osoby zodpovednej za jeho výchovu, nemôže byť verejne zdravotne poistený na území SR  

Zaistením alebo uväznením cudzinca

(bez súčasného zdravotného poistenia v inom členskom štáte EÚ)

 • vzniká dňom zaistenia, prevzatia alebo nástupu na výkon trestu
 • potrebujete prihlášku poistenca, doklad o zaistení / o prevzatí do väzby / o nástupe do trestu odňatia slobody, ak bolo pridelené – tak rodné číslo 

Narodením poistencovi v inom členskom štáte EÚ (nezaopatrený rodinný príslušník)

(bez súčasného zdravotného poistenia v inom členskom štáte EÚ) Dieťaťu, ktoré sa poistencovi s platným zdravotným poistením na území SR narodí v inom členskom štáte EÚ, vzniká rovnako platné verejné zdravotné poistenie na území SR.

 • vzniká dňom narodenia
 • potrebujete prihlášku poistenca, rodný list dieťaťa (z krajiny EÚ) a doklad o podávateľovi prihlášky

Novinka od 1.7.2018

Poistencom, ktorí sú držiteľmi občianskych preukazov s čipom, zdravotné poisťovne od 1.7.2018 vydávajú už len európsky zdravotný preukaz poistenca. Zdravotný preukaz je už súčasťou občianskeho preukazu a u lekára či v lekárni sa budú preukazovať ním (pričom nie je podmienkou aktivácia elektronického podpisu). Uvedená zmena však neplatí na už vydané preukazy a týka sa len tých nových.