pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Prihláška na verejné zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie vzniká na základe podania prihlášky, a to najneskôr do 8 dní od dôvodu, pre ktorý zdravotné poistenie vzniká. Podáva ho samotný poistenec, okrem prípadov, kedy je potrebné zastúpenie, a to:

 • zákonného zástupcu v prípade poistenca pozbaveného právnej spôsobilosti
 • ústavu na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu slobody v prípade fyzickej osoby vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody bez zdravotného poistenia
 • zákonného zástupcu alebo osoby, ktorej je zverený do výchovy v prípade maloletého (v zákonnej lehote 60 dní od narodenia)
 • poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo zariadenia, kde je umiestnený maloletý (v zákonnej lehote 60 dní od narodenia alebo umiestnenia do zariadenia)
 • poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v prípade poistenca, ktorého matka písomne požiadala o utajenie v súvislosti s pôrodom (v zákonnej lehote 60 dní od narodenia)

Je dôležité, aby poistenec podal prihlášku len v jednej zdravotnej poisťovni. Ak by prišlo k viacnásobnému podaniu prihlášok, poistenec má povinnosť ponechať prihlášku iba do jednej poisťovne a ostatné stiahnuť, pričom musí o tejto skutočnosti upovedomiť aj jednotlivé poisťovne. Ak tak neučiní, všetky prihlášky, ktoré si podal, budú neplatné.

Podanie prihlášky a jej potvrdenie poisťovňou

 • v lehote
  Po prijatí prihlášky v zákonnej lehote je poisťovňa povinná potvrdiť prihlášku a zdravotné poistenie založiť ku dňu skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia.

 • po lehote
  Ak prihláška nebola podaná v lehote 8 dní (v určitých situáciách 60 dní), verejné zdravotné poistenie v príslušnej zdravotnej poisťovni vzniká dňom potvrdenia jeho prihlášky. Tento deň sa môže líšiť oproti dňu, kedy nastal dôvod pre vznik zdravotného poistenia. Zároveň je na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zo strany poisťovne zaslané oznámenie o tejto skutočnosti.

 • vôbec
  Ak prihlášku poistenec neposlal ani po lehote, a tým si nesplnil zákonnú povinnosť, jeho zdravotnou poisťovňou bude tá, ktorú si vyberie, a ktorej uhradí poistné na zdravotné poistenie.

 • v iných prípadoch
  V prípade, že k takémuto výberu dôjsť nemôže, úrad vyberie zdravotnú poisťovňu za poistenca. V prípade novonarodeného dieťaťa, sa jeho zdravotnou poisťovňou stáva dňom jeho narodenia zdravotná poisťovňa jeho matky, ak tá poistenie nemá, je ňou poisťovňa s najväčším počtom poistencov. Niekoľko povinností súvisiacich so vznikom zdravotného poistenia má po prijatí prihlášky aj samotná poisťovňa, tou najdôležitejšou pre poistenca je oznámenie prijatia prihlášky do 7 dní (ak nepríde k zamietnutiu z určitého dôvodu).

Čo všetko musí prihláška na verejné zdravotné poistenie obsahovať?

Zákon určuje písomnú formu a niekoľko podstatných náležitostí, ktoré musí prihláška pre úspešné prijatie obsahovať:

 1. označenie prihlášky, dátum jej podania a čas
 2. informácie o poistencovi: meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, pohlavie, adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu, dobu trvalého pobytu na území SR (v prípade cudzinca: adresa trvalého pobytu v cudzine a kontaktná adresa), štátna príslušnosť, dátum narodenia, rodné číslo (ak bolo pridelené) a číslo identifikačnej karty alebo pasu
  • v prípade cudzinca: meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, pohlavie, adresu trvalého pobytu v cudzine a kontaktnú adresu, štátnu príslušnosť, dátum narodenia, rodné číslo (ak bolo pridelené) a číslo identifikačnej karty alebo pasu
  • v prípade zákonného zástupcu pri zbavení právnej spôsobilosti, zástupcu maloletého a zastúpenia ústavom na výkon väzby alebo trestu: meno a priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu – pri FO, názov a obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo (ak bolo pridelené) – pri PO.
 3. obchodné meno zdravotnej poisťovne, kde sa prihláška podáva
 4. označenie poistenca podľa toho, kto ním môže byť (§ 3) – odkaz na infobox, kde bude presný odstavec
 5. označenie platiteľa poistného (zamestnanec, SZČO, zamestnávateľ, štát, platiteľ dividend)
 6. podpis poistenca alebo podpis zákonného zástupcu

Podstatné náležitosti prihlášok pri špecifických prípadoch zastúpenia

Prihláška maloletého poistenca (ktorého údaje nie sú známe) podaná poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo zariadením, do ktorého je umiestnený na základe súdu, musí obsahovať údaje, na základe ktorých je možná jeho presná identifikácia.

Prihláška poistenca (ktorého matku na základe jej žiadosti pri pôrode utajili) podaná poskytovateľom zdravotnej starostlivosti musí obsahovať:

 1. deň, mesiac, rok a miesto narodenia dieťaťa
 2. označenie prihlášky, dátum jej podania a čas
 3. údaje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti: názov a obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo (prípad právnickej osoby)
 4. názov zdravotnej poisťovne, kde sa prihláška podáva
 5. označenie poistenca (§ 3)
 6. označenie platiteľa poistného
 7. údaje o poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a jeho podpis

Prihláška pri zmene zdravotnej poisťovne

V prípade, že sa poistenec rozhodol pre zmenu svojej zdravotnej poisťovne, prihláška musí okrem vyššie uvedených náležitostí obsahovať aj:

 • obchodné meno príslušnej zdravotnej poisťovne poistenca

Stiahnite si prihlášku príslušnej poisťovne alebo využite online formulár


Prihláška do DÔVERA zdravotnej poisťovne (online formulár)
Prihláška do Union zdravotnej poisťovne (online formulár)
Prihláška do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (online formulár)