pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Ako, kedy a komu platíte za zdravotné poistenie?

Poistné na verejné zdravotné poistenie platíte na základe preddavkov. Ide o mesačné platby, ktoré musíte ako platiteľ poistného odvádzať zdravotnej poisťovni. Vypočítavajú sa na základe percentuálnej výšky z vymeriavacieho základu poistenca. Výšky sadzieb sú u jednotlivých typov poistencov rôzne, stanovené sú však pre každý kalendárny rok minimálne a maximálne vymeriavacie základy, a tak aj minimálne a maximálne výšky preddavkov na poistné (okrem niekoľkých výnimiek).

Kedy platíte preddavky na poistné?

Preddavok poistného v správnej výške za daný mesiac platíte vždy do ôsmich dní od konca aktuálneho mesiaca. Ide teda o spätnú platbu, keďže preddavok na poistné napr. za január 2024 musíte uhradiť najneskôr do 8. februára 2024. V prípade nezaplatenia v tejto lehote vám vzniká nedoplatok a je vám účtovaný úrok z omeškania.

Kedy platí preddavky na poistné zamestnávateľ za zamestnanca?

Ako zamestnávateľ vyplácate mzdu svojim zamestnancom vo výplatnom termíne dohodnutom na základe pracovnej či obdobnej zmluvy, a preto aj preddavky na poistné platíte najneskôr vo výplatnom termíne. Tento termín ste ako zamestnávateľ uviedol pri registrácii v zdravotnej poisťovni. Ak by ste mali v rámci organizácie určené viaceré výplatné termíny, platí ten posledný. Ak takýto termín nemáte určený, za príslušný mesiac musíte preddavky na poistné uhradiť najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca, čiže preddavky na poistné napr. za január musíte uhradiť najneskôr do konca februára.

Komu uhrádzate preddavky na poistné?

Zdravotnej poisťovni, do ktorej ste si podali prihlášku alebo ste sa registrovali.  Verejné zdravotné poistenie poskytujú na Slovensku 3 zdravotné poisťovne:

DÔVERA zdravotná poisťovňa

Skupina platiteľov Číslo účtu IBAN SWIFT/BIC kód
SZČO 7000464464/8180  SK4981800000007000464464 SPSRSKBA
zamestnávateľ 7000747747/8180 SK5281800000007000747747 SPSRSKBA
samoplatiteľ 7000464464/8180 SK4981800000007000464464 SPSRSKBA
 Údaje pre cezhraničnú platbu, ktorá nespĺňa podmienky SEPA platby
SZČO   SK4981800000007000464464 SUBASKBX
zamestnávateľ   SK5281800000007000747747 SUBASKBX
samoplatiteľ   SK4981800000007000464464 SUBASKBX

viac informácií o poisťovni

Union zdravotná poisťovňa

  Číslo účtu IBAN SWIFT/BIC kód

všetci platitelia

7000256534/8180 SK9081800000007000256534 SPSRSKBAXXX

viac informácií o poisťovni

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Pobočka VšZP Číslo účtu v štátnej pokladnici IBAN
Bratislavský kraj  
 Bratislava 7000221411/8180 SK42 8180 0000 0070 0022 1411
Trnavský kraj 
 Dunajská Streda 7000221454/8180 SK45 8180 0000 0070 0022 1454
 Galanta 7000221462/8180 SK23 8180 0000 0070 0022 1462
 Senica 7000221470/8180 SK98 8180 0000 0070 0022 1470
 Trnava 7000221446/8180 SK67 8180 0000 0070 0022 1446
Trenčiansky kraj 
 Považská Bystrica 7000221497/8180 SK48 8180 0000 0070 0022 1497
 Prievidza 7000221518/8180 SK63 8180 0000 0070 0022 1518
 Trenčín 7000221489/8180 SK70 8180 0000 0070 0022 1489
Nitriansky kraj 
 Komárno 7000221534/8180 SK19 8180 0000 0070 0022 1534
 Levice 7000221542/8180 SK94 8180 0000 0070 0022 1542
 Nitra 7000221526/8180 SK41 8180 0000 0070 0022 1526
 Nové Zámky 7000221550/8180 SK72 8180 0000 0070 0022 1550
 Topoľčany 7000221569/8180 SK44 8180 0000 0070 0022 1569
Banskobystrický  kraj 
 Banská Bystrica 7000221577/8180 SK22 8180 0000 0070 0022 1577
 Lučenec 7000221585/8180 SK97 8180 0000 0070 0022 1585
 Rimavská Sobota 7000221593/8180 SK75 8180 0000 0070 0022 1593
 Zvolen 7000221606/8180 SK15 8180 0000 0070 0022 1606
 Žiar nad Hronom 7000221614/8180 SK90 8180 0000 0070 0022 1614
Žilinský kraj 
 Čadca 7000221630/8180 SK46 8180 0000 0070 0022 1630
 Dolný Kubín 7000221649/8180 SK18 8180 0000 0070 0022 1649
 Liptovský Mikuláš 7000221657/8180 SK93 8180 0000 0070 0022 1657
 Martin 7000221665/8180 SK71 8180 0000 0070 0022 1665
 Žilina 7000221622/8180 SK68 8180 0000 0070 0022 1622
Prešovský kraj 
 Bardejov 7000221681/8180 SK27 8180 0000 00700022 1681
 Humenné 7000221702/8180 SK42 8180 0000 0070 0022 1702
 Poprad 7000221710/8180 SK20 8180 0000 0070 0022 1710
 Prešov 7000221673/8180 SK49 8180 0000 0070 0022 1673
 Stará Ľubovňa 7000221729/8180 SK89 8180 0000 0070 0022 1729
 Svidník 7000221737/8180 SK67 8180 0000 0070 0022 1737
 Vranov nad Topľou 7000221745/8180 SK45 8180 0000 0070 0022 1745
Košický kraj 
 Košice – mesto 7000221753/8180 SK23 8180 0000 0070 0022 1753
Michalovce 7000221761/8180 SK98 8180 0000 0070 0022 1761
 Rožňava 7000221788/8180 SK48 8180 0000 0070 0022 1788
 Spišská Nová Ves 7000221796/8180 SK26 8180 0000 0070 0022 1796
 Trebišov 7000221809/8180 SK63 8180 0000 0070 0022 1809

Príjmový účet pre platenie preddavkov a nedoplatkov za poistencov bývalej Spoločnej zdravotnej poisťovne (SZP) za obdobie do decembra 2009 (vrátane) vedený v Štátnej pokladnici (ŠP) - kód banky 8180

za bývalú SZP Číslo účtu IBAN
Preddavky a nedoplatky
do 31.12.2009
7000401201/8180 SK77 8180 0000 0070 0040 1201

viac informácií o poisťovni

Výšku preddavkov na zdravotné poistenie si môžete vypočítať aj v našej kalkulačke! Stačí zadať len pár údajov.

Dôležité upozornenie k plateniu preddavkov!

Pri platbe preddavkov na poistné je dôležité, aby ste zadali správny variabilný a špecifický symbol, ktoré slúžia na identifikáciu platiteľa a obdobia, za ktoré preddavok platíte.
Variabilným symbolom je v prípade

  • SZČO a samoplatiteľa – rodné číslo (v prípade 9-miestneho rodného čísla sa pridáva za týmto číslom 0), prípadne pridelené číslo zdravotnou poisťovňou
  • zamestnávateľa – identifikačné číslo (IČO) + 2miestne poradové číslo organizačnej jednotky, ktoré jej bolo pridelené
  • ostatných platiteľov – rodné číslo, prípadne pridelené číslo zdravotnou poisťovňou
  • v prípade nedoplatkov – číslo výkazu nedoplatkov

Tvar špecifického symbolu je rozdielny:
DÔVERA zdravotná poisťovňa používa

  • špecifický symbol v tvare MMRRRR (napríklad za január 2024 v tvare 012024)

Všeobecná zdravotná poisťovňa používa

  • špecifický symbol v tvare RRRRMM (napríklad za január 2024 v tvare 202401)

Union zdravotná poisťovňa používa

  • pre úhradu preddavkov z príjmu zo závislej činnosti tvar RRRRMM (napríklad za január 2024 v tvare 202401)
  • pre úhradu preddavkov z príjmu z dividend tvar RRRRMM88 alebo 88MMRRRR (napríklad za január 2024 v tvare 20240188 alebo 88012024)
  • pre úhradu nedoplatku z ročného zúčtovania tvar RRRR99 (napríklad 202499 za rok 2024)