pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Ako na zmenu zdravotnej poisťovne?

Máte aktuálne zdravotné poistenie v poisťovni, s ktorou nie ste spokojný alebo máte iný dôvod, pre ktorý by ste chceli byť poistený inde? Tak ako máte právo na výber zdravotnej poisťovne (okrem niektorých špecifických prípadov), máte rovnaké právo aj na zmenu zdravotnej poisťovne, teda prepoistenie. Aby však bola zmena platná, poistenie v súčasnej poisťovni zrušené a v novej platné, musí byť dodržaných niekoľko podmienok:

  • zmeniť poisťovňu pre zdravotné poistenie je možné na Slovensku vždy len k 1.1. nasledujúceho roka na základe prihlášky
  • prihlášku do novej poisťovne tak musíte podať najneskôr do 30.9. kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom príde k zmene poisťovne
  • ak podáte prihlášku po 30.9. daného kalendárneho roka, poistený v novej zdravotnej poisťovni budete až od 1.1. nasledujúceho kalendárneho roka
  • Príklad: pri podaní prihlášky do 30.9.2013, je zmena platná k 1.1.2014. V prípade podania po 30.9.2013, ste poistený v novej poisťovni až k 1.1.2015.
  • odhlásenie však v poisťovni nemusíte riešiť, je automatické na základe podanej prihlášky a jej prijatia! To neplatí pre prípad zániku verejného zdravotného poistenia.

Aj tu platia výnimky!
Uvedené lehoty neplatia v prípade, že k zmene poisťovne prišlo z dôvodu, že poistenec sa stal nezaopatreným rodinným príslušníkom na účely vykonávania osobitných predpisov.

Pri zmene zdravotnej poisťovne si dajte pozor na tieto situácie!

Pozor, ak príde k zániku a vzniku zdravotného poistenia podľa § 4 a 5 zákona v priebehu toho istého kalendárneho roka, musí poistenec prihlášku podať v rovnakej zdravotnej poisťovni ako bol naposledy poistený. Keďže dôležitým dátumom pre prijatie žiadosti o zmenu je práve 30. september, do tohto dátumu môžete aj prihlášku vziať späť, v prípade, že ste si zmenu rozmysleli. Po tomto dátume to už nebude možné.

Zastúpenie pri zmene poisťovne

Podmienky zastúpenia poistenca pri podaní prihlášky do zdravotnej poisťovne platia rovnako ako pri podaní prihlášky pri vzniku zdravotného poistenia. Pri zmene poisťovne si musí navyše nová poisťovňa od tej predchádzajúcej vyžiadať údaje z účtu poistenca v stanovenom rozsahu do 2 mesiacov od termínu, kedy bol poistenec prihlásený do príslušnej poisťovne.

Viacnásobné zdravotné poistenie nie je možné

Ak sa vám stane, že podáte prihlášky vo viacerých zdravotných poisťovniach, máte automaticky povinnosť vybrať si len jednu a ostatné zrušiť. Nezabudnite o tejto skutočnosti informovať aj jednotlivé poisťovne. V prípade, že tak neurobíte, všetky vami podané prihlášky budú považované za neplatné.

Čo všetko je potrebné uviesť v prihláške do poisťovne pri zmene zistíte tu.