pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Zdravotné poistenie – verejné a individuálne

Verejné zdravotné poistenie je určené všetkým občanom zo zákona a na jeho základe majú právo na všeobecnú zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou. Bližšie tento rozsah určuje Zákon o zdravotnej starostlivosti a Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti. Ako doklad o zdravotnom poistení slúži zdravotný preukaz poistenca.

Rozsah verejného zdravotného poistenia

V plnom rozsahu sa z tohto poistenia hradia preventívne prehliadky a neodkladná zdravotná starostlivosť, ktorá predstavuje všetky zdravotné úkony, ktoré:

  • vedú k zisteniu choroby
  • sú poskytnuté pri liečbe choroby (podľa Zoznamu prioritných chorôb)

Úhrada iných služieb, ako napríklad za kúpeľnú starostlivosť, závisí od konkrétnej poisťovne či poistenca, môže byť hradená úplne alebo čiastočne. Rovnako poskytuje každá zdravotná poisťovňa okrem všeobecných vyšetrení a preventívnych prehliadok aj určité úkony nad rámec ako bonus pre poistencov.

Verejné zdravotné poistenie rozlišuje povinné a dobrovoľné

Ak poistencovi (podľa osobitých predpisov) nevznikla povinnosť byť zdravotne poistený, aby mu bola zdravotná starostlivosť poskytovaná, musí sa prihlásiť na dobrovoľné zdravotné poistenie (platí najmä pre dobrovoľne nezamestnané osoby, tzv. samoplatiteľov).
Všetci platitelia sú potom povinní

  • odvádzať príslušnej zdravotnej poisťovni preddavky na poistné, ktoré sú zúčtované na základe ročného zúčtovania poistného
  • oznamovať jej všetky dôležité udalosti súvisiace s ich zdravotným poistením (zmeny týkajúce sa údajov poistenca, ktoré je nutné upraviť aj v rámci zdravotného preukazu, zmenu či zánik zdravotného poistenia a iné)

Individuálne zdravotné poistenie

Alebo aj komerčné. Uzatvára sa na základe poistnej zmluvy a je výlučne nepovinným (dobrovoľným) poistením, ktoré sa riadi príslušnými predpismi Občianskeho zákonníka. K jeho uzatvoreniu neexistuje žiadna zákonná povinnosť.

Rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti a služieb s ňou súvisiacich určuje poistná zmluva uzatvorená medzi poistníkom a poisťovateľom, ktorým môže byť zdravotná poisťovňa sama alebo toto poistenie sprostredkováva v inej poisťovni. Najčastejšie sa využíva ako poistenie pre cudzincov, ktorým u nás neplynie verejné zdravotné poistenie, ako doplnkové (nadštandardné) poistenie alebo ako kombinácia oboch.

Čo zahŕňa individuálne zdravotné poistenie?

V rámci individuálneho zdravotného poistenia, t.j. neživotného, ide o úrazové poistenie alebo poistenie choroby, pričom poisťovne majú možnosť ponúkať viaceré produkty s rôznym rozsahom a v rôznych formách:

  • poistenie zdravotnej starostlivosti – vyšší rozsah starostlivosti ako pri verejnom zdravotnom poistení
  • poistenie nastatia vzniku poistnej udalosti (úrazu, choroby)
  • poistenie za trvalé následky
  • poistenie denného odškodnenia v dôsledku vzniku poistnej udalosti

Individuálne zdravotné poistenie si však netreba mýliť s komerčným úrazovým poistením, ktoré je síce rovnako neživotným poistením, ale predstavuje najmä finančnú kompenzáciu v prípade vzniku poistnej udalosti – smrti alebo úrazu s trvalými následkami.

Platíte preddavky na zdravotné poistenie v správnej výške? Overte si to pomocou našej praktickej kalkulačky zdravotného poistenia!