pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Ako zanikne zdravotné poistenie?

Vznik a trvanie verejného zdravotného poistenia u poistenca podmieňujú niektoré skutočnosti. Ak príde k ich zmene alebo zániku, zaniká aj poistný vzťah s príslušnou zdravotnou poisťovňou. Týka sa to rovnako osôb s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ako aj osôb bez trvalého pobytu. Ide konkrétne o nasledovné skutočnosti.

Zánik zdravotného poistenia fyzickej osoby (FO) s trvalým pobytom v SR

Vznikom zdravotného poistenia na území štátu podľa sídla zamestnávateľa

 • zaniká deň pred dňom vzniku tejto skutočnosti
 • potrebujete odhlášku poistenca, doklad o zdravotnom poistení v cudzine, doklad o zamestnaní v cudzine, zdravotný preukaz poistenca

Vznikom samostatne zárobkovo činnej osoby v cudzine

 • zaniká deň pred dňom vzniku tejto skutočnosti
 • potrebujete odhlášku poistenca, doklad o vzniku poistenia v cudzine alebo doklad o vzniku výkonu SZČO cudzine, zdravotný preukaz poistenca

Vznikom zdravotného poistenia v cudzine

 • zaniká deň pred dňom vzniku tejto skutočnosti
 • potrebujete odhlášku poistenca, doklad o zdravotnom poistení v cudzine (s trvaním viac ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov), zdravotný preukaz poistenca

Ukončením trvalého pobytu na území Slovenskej republiky

 • zaniká deň pred dňom vzniku tejto skutočnosti
 • potrebujete doklad o ukončení trvalého pobytu, potvrdenie o odhlásení z trvalého pobytu (vydá ohlasovňa pobytu obecného úradu podľa miesta trvalého bydliska), odhlášku poistenca, zdravotný preukaz poistenca

Smrťou poistenca alebo vyhlásením poistenca za mŕtveho

 • zaniká dňom, kedy nastane táto skutočnosť
 • potrebujete zdravotný preukaz poistenca

Zánik verejného zdravotného poistenia FO bez trvalého pobytu v SR

Zánik verejného zdravotného poistenia FO bez trvalého pobytu na území SR

 • zaniká dňom vzniku tejto skutočnosti
 • potrebujete identifikačnú kartu alebo samolepiacu nálepku v cestovnom pase, doklad o rozviazaní pracovného pomeru, odhlášku poistenca, zdravotný preukaz poistenca

Ukončením výkonu samostatne zárobkovej činnosti u cudzieho štátneho príslušníka

 • zaniká dňom vzniku tejto skutočnosti
 • potrebujete identifikačnú kartu alebo samolepiacu pásku v cestovnom pase, doklad o zánik SZČO, odhlášku poistenca, zdravotný preukaz poistenca

Zánikom udelenia azylu

 • zaniká dňom vzniku tejto skutočnosti
 • potrebujete identifikačnú kartu alebo samolepiacu nálepku v cestovnom pase, odhlášku poistenca, rozhodnutie o zániku azylu, zdravotný preukaz poistenca

Ukončením štúdia zahraničného študenta*

 • zaniká podľa dátumu z dokladu z ministerstva školstva
 • potrebujte odhlášku poistenca, zdravotný preukaz poistenca, doklad o ukončení štúdia, doklad z Ministerstva školstva SR Domu zahraničných stykov o tom, kedy zaniká právo na zdravotné poistenie na základe medzinárodných zmlúv

* Za zahraničného študenta sa pokladá študent z iného členského štátu EÚ alebo zahraničný študent na škole v Slovenskej republike, na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Ukončením umiestnenia maloletého cudzinca

 • zaniká dňom vzniku tejto skutočnosti
 • potrebujete odhlášku poistenca, rozhodnutie o ukončení umiestnenia v zariadení (umiestnenie na základe súdneho rozhodnutia), zdravotný preukaz poistenca Oznámenie má povinnosť vykonať príslušné zariadenie, kde je maloletý na základe rozhodnutia súdu umiestnený.

Ukončením zaistenia, väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody cudzinca

 • zaniká dňom vzniku tejto skutočnosti
 • potrebujete odhlášku poistenca, rozhodnutie o prepustení zaisteného cudzinca / o prepustení z väzby / o prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, zdravotný preukaz poistenca