pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Slovník poistných pojmov

Pri uzatváraní poistenia môžete natrafiť hneď na niekoľko odborných pojmov. S ich významom vám pomôže náš praktický slovník, v ktorom nájdete tie najčastejšie výrazy zo sveta poistenia aj s definíciami.

Abecedný prehľad najčastejších pojmov zo sveta poistenia

A

Akceptácia poistenia (prijatie do poistenia)

Uznanie návrhu poistnej zmluvy poisťovňou za platný, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené pre daný druh poistenia.

Americká hypotéka

Bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou.

Asistenčné služby (asistencia)

Pomoc poskytovaná poisťovňou. Vo väčšine prípadov ide o technickú, materiálnu a organizačnú pomoc smerujúcu k uľahčeniu situácie napríklad zahraničnému turistovi po nepredvídanej poistnej udalosti.

B

Bezškodový priebeh

Určité obdobie bez nehody, za ktoré je poskytnutá zľava z poistného v rámci poistenia motorových vozidiel.

Bežné poistné

Stanovené poistné na dohodnuté poistné obdobie. Je možné dojednať ročné, polročné, štvrťročné alebo mesačné poistné obdobia.

Biela karta

Doklad vydávaný poisťovňou, ktorý potvrdzoval uzatvorenie povinného zmluvného poistenia. Bol platný na území SR a vodič sa ním musel preukázať pri cestnej kontrole. Od 1.10.2019 sa tento doklad už nevydáva.

Bolestné

Dávka, ktorá sa poskytuje v prípade odškodnenia úrazu. Výšku náhrady určuje lekár podľa príslušnej právnej normy. Podobnou dávkou je tzv. náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, ktorou sa z poistenia zodpovednosti odškodňujú trvalé následky zdravotného poškodenia.

Bonifikácia

V poisťovníctve ide o zvýhodnenie poistníka alebo poistného, ktorý splnil dohodnuté alebo predpisom stanovené podmienky. Najčastejšie sa poskytuje v podobe zľavy na poistnom pri priaznivom škodovom priebehu alebo pri komplexnom poistení rizika či predmetov poistenia.

Bonita klienta

Schopnosť klienta splácať pohľadávku banky a dostatočnosť ním navrhnutých zabezpečení úveru.

Bonus

Zľava z poistného poskytovaná v určitých prípadoch.

Brutto poistné

Poistné, ktoré má poistený platiť ako cenu za poskytovanú poisťovaciu službu.

C

CASCO

Pozri Havarijné poistenie motorových vozidiel.

COC certifikát (Certificate of Conformity)

Dokument, ktorý by mal vydať výrobca motorového vozidla kategórie M (osobné automobily), L (motocykle) alebo T (traktory) ako certifikát, že vozidlo má typové schválenie ES podľa príslušných smerníc ES. Od roku 2008 je nahradený Osvedčením o kontrole originality (KO).

Časová cena

Cena veci k stanovenému termínu. V poisťovníctve ide najmä o cenu poškodenej veci v čase poistnej udalosti. Vypočítava sa z ceny rovnakej novej alebo porovnateľnej veci. Od takto stanovenej ceny sa odpočíta zrážka za opotrebenie.

Čerpanie úveru

Odpísanie peňažných prostriedkov z klientovho účtu v súvislosti s uskutočnenou transakciou.

D

Denné odškodné

Používa sa najmä v úrazovom poistení a týka sa poistného plnenia za dobu nevyhnutného liečenia následkov úrazu. Denné odškodné je finančnou čiastkou, ktorá prislúcha ako poistné plnenie za jeden deň liečenia. Nárok naň vzniká v súlade s poistnými podmienkami danej poisťovne pokiaľ je celková doba liečenia dlhšia ako je uvedené v poistných podmienkach alebo v poistnej zmluve. Aj maximálny počet dní vyplácania denného odškodného býva obmedzený poistnými podmienkami alebo poistnou zmluvou.

Deň predčasnej splatnosti

Deň doručenia oznámenia ktorémukoľvek z dlžníkov.

Disponibilný zostatok

Objem finančných prostriedkov, ktoré má klient aktuálne k dispozícii na čerpanie úveru. Je to úverový rámec znížený o čiastku už uskutočnených transakcií. Napr. ak je úverový rámec  500 € a klient si už kúpil tovar za 300 €, je disponibilná čiastka 200 €. Disponibilný zostatok sa s každou mesačnou aj mimoriadnou splátkou zväčšuje.

Dlžné poistné

Poistné nezaplatené v stanovenom alebo dohodnutom termíne.

Dlžník

Osoba a/alebo osoby, ktoré sú zmluvnou stranou banky v Zmluve a /alebo osoby, ktoré sa zaviazali voči banke zaplatiť pohľadávku banky a/alebo jej príslušnú časť na základe prevzatia dlhu alebo pristúpenia k záväzku a/alebo osoby, na ktoré prešiel, alebo bol prevedený záväzok zaplatiť pohľadávku banky a/alebo jej príslušnú časť.

Doba fixácie úrokovej sadzby

Doba, po ktorú banka jednostranne nezmení výšku úrokovej sadzby.

Doba platnosti poistenia

Obdobie, na ktoré bolo poistenie dojednané. Termín ukončenia platnosti poistenia musí byt uvedený v poistnej zmluve. Doba platnosti poistenia môže byt daná aj zákonom.

Doba platnosti poistnej zmluvy

Doba, na ktorú bola uzavretá poistná zmluva. Môže sa rozdeliť na poistné obdobia, na ktoré sa stanoví poistné, a v ktorých treba poistné poisťovni aj uhradiť.

Dobropis poistného

Kladný rozdiel medzi zaplateným a predpísaným poistným.

Doložka, klauzula

Obmedzenie, podmienka, výhrada k zmluve.

Doplnkové poistenie

Pozri Pripoistenie.

Doplnkové zabezpečenie

Iné zabezpečenie ako zabezpečenie pohľadávky banky základným zabezpečením.

Dozor nad poisťovníctvom

Inštitúcia dohliadajúca na správne fungovanie poisťovníctva; v SR je súčasťou NBS. Úlohou dozoru je hlavne kontrola dodržiavania zákona o poisťovníctve a ochrana záujmov klientov poisťovní.

Dožitie

Dožitie do stanoveného alebo dohodnutého veku. V poisťovníctve ide o dožitie sa konca poistenia alebo dohodnutej doby v poistnej zmluve.

E

EML – Estimated Maximum Loss

Skratka z angličtiny používaná v poisťovníctve. Označuje odhadovanú maximálnu škodu a slúži pri kalkulácii a rozhodovaní sa poisťovní a zaisťovní o zaistení.

F

Fixné poistné

Poistné, ktoré sa počas celej poistnej doby nemení. Pri uzavretí poistnej zmluvy sa na jednotlivé poistné obdobia stanoví bežné poistné, ktoré je nemenné počas celej poistnej doby.

Fond rezerv poistného

Účelový poistný fond určený na krytie výkyvov v poistných plnení zo životných a dôchodkových poistení.

Fond zábrany škôd

Účelový poistný fond určený na krytie a financovanie preventívnych opatrení. Súčasťou zábrannej činnosti poisťovní je aj propagácia zábranných a bezpečnostných opatrení.

Formy poistenia

Vyjadrujú spôsob vzniku poistenia. Poistenie sa vykonáva v SR podľa zákona o poisťovníctve ako zmluvné poistenie, a to dobrovoľné a povinné a ako zákonné poistenie.

Franšíza

Dohodnutá peňažná čiastka, do výšky ktorej poisťovňa neposkytuje poistné plnenie. Ak je poistné plnenie vyššie ako dohodnutá franšíza, poisťovňa poskytne celé poistné plnenie. Ide o jednu z foriem spoluúčasti, tzv. podmienená spoluúčasť.

G

Garančná lehota

Ochranná lehota, počas ktorej poisťovňa nemusí poskytnúť poistné plnenie zo životného poistenia v prípade úmrtia v dôsledku ochorenia. Poistné plnenie sa poskytuje len vtedy, ak poistený v čase uzavretia poistnej zmluvy o svojej chorobe nevedel.

Garant

Osoba a/alebo osoby, ktoré poskytujú v prospech banky zabezpečenie pohľadávky alebo jej príslušnej časti na základe zabezpečovacích zmlúv, vrátane dlžníka, ak poskytuje zabezpečenie pohľadávky banky.

H

Havarijné poistenie motorových vozidiel

Zmluvné - dobrovoľné poistenie motorových vozidiel pre prípad ich poškodenia alebo zničenia, najmä ich prevádzkou (dopravná nehoda). Obsahuje aj ďalšie riziká ako je živel, odcudzenie vozidla alebo jeho časti. Okrem toho je možné pripoistiť aj poškodenie alebo odcudzenie batožín, úraz prepravovaných osôb, prevádzkové škody a podobne. Havarijné poistenie dopravných prostriedkov pre prípad ich poškodenia alebo zničenia sa v zahraničí označuje ako KASKO poistenie.

Havarijný certifikát

Správa vystavená havarijným komisárom. Obsahuje údaje o príčine a rozsahu poškodenia predmetného objektu skúmania.

Havarijný komisár

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa špecializuje na zisťovanie príčin a rozsahu škôd, ktoré vznikli na zásielkach počas prepravy, na budovaných investičných celkoch a podobne.

Hlásenie škody (poistnej udalosti)

Oznámenie poisťovni, že vznikla udalosť, za ktorú sa uplatňuje nárok na poistné plnenie z poistnej zmluvy alebo zo zákonného poistenia.

Hlavné poistenie

Poistná zmluva obsahujúca poistenie najdôležitejších rizík poistníka. Možno k nej dojednať dodatky, prípadne uzatvoriť osobitné poistné zmluvy na ďalšie riziká.

Hromadné (skupinové) poistenie

Poistenie skupín poistencov. Ide zvyčajne o poistenie zájazdov cestovných kancelárií, poistenie žiakov na školách a podobne.

I

Inkaso

Úkon, ktorým sa uskutočňuje výber dlžnej sumy od dlžníka. Niekedy sa tak označujú aj celkovo získané príjmy poisťovne.

Indexová doložka

Indexová doložka spôsobuje každoročné zvyšovanie poistného (vrátane poistných čiastok doplnkového poistenia zjednaného v poistnej zmluve). Aktualizácia sa prevádza podľa rastu indexu spotrebiteľských cien.

J

Jednorazové poistné

Poistné zaplatené naraz na celý čas platnosti poistenia. Môže ísť o krátkodobé (platné na čas kratší ako jeden rok) alebo dlhodobé poistenie, najmä životné alebo dôchodkové.

K

Kalkulácia poistného

Výpočet poistného pre konkrétne riziko. Pri kalkulácii poistného sa rešpektujú základné ekonomické a právne aspekty poistenia a využívajú sa osobitné metódy štatistiky a počtu pravdepodobnosti.

Kapitálové životné poistenie

Kombinácia poistenia a sporenia. V prípade smrti poistenej osoby vyplatí poisťovňa poistné plnenie osobám oprávneným v poistnej zmluve. V prípade dožitia poskytuje poistné plnenie poistenému.

Kasko

Pozri Havarijné poistenie motorových vozidiel.

Klient

Žiadateľ o úver – fyzická osoba, ktorá je v zmysle príslušných právnych predpisov oprávnená nadobúdať nehnuteľnosť alebo vlastní nehnuteľnosť na území Slovenskej republiky.

Kombinované poistenie

Zlúčenie viacerých rizík v jednej poistnej zmluve. Obyčajne je jedno riziko základom poistenia a musí byt dojednané (napr. živelné v majetkových poisteniach alebo úmrtie v životných a úrazových poisteniach). V praxi sa tieto poistenia označujú ako "združené", napr. združené poistenie domácnosti, združené poistenie mládeže a podobne.

Koniec poistenia

Termín, v ktorom poistenie zaniká. Pri krátkodobých poisteniach sa dohodne pri uzatváraní poistnej zmluvy. Koniec poistenia je dôležitý z hľadiska vzniku a zániku práv poisteného na poistné plnenia a práv poisťovne na úhradu poistného.

Koniec poistnej doby

Termín, ktorým sa ukončí platnosť poistnej zmluvy. Používa sa pri poisteniach dohodnutých na určitú dobu. Koniec poistnej doby musí byť na takejto zmluve jednoznačne uvedený.

Krycí list

Potvrdenie, že poisťovňa za svojho poisteného splní záväzok stanovený v krycom liste. Uvedenému subjektu (napr. autoservisu) v danom termíne a rozsahu poukáže plnenie za poisteného alebo poškodeného.

L

Likvidátor

Pracovník poisťovne, ktorý uskutočňuje likvidáciu poistnej udalosti, teda určuje mieru oprávnenosti nároku klienta a na základe prepočtu stanoví výšku poistného plnenia.

Likvidácia poistných udalostí

Proces zabezpečujúci poskytnutie poistného plnenia, resp. náhrady za vzniknutú poistnú udalosť. Ide o práce spojené s likvidáciou t.j. obhliadka a výpočet škody.

Likvidačná správa

Opis poistného krytia, právneho základu a výpočet poistného plnenia v konkrétnej poistnej udalosti.

M

Majetková škoda

Poškodenie hmotného majetku, ktorý je vo vlastníctve poisteného, alebo poškodeného. Majetková škoda sa dá jednoznačne vyčísliť. Má charakter čiastočnej škody (poškodená vec sa dá opraviť) alebo totálnej škody (poškodená vec sa z technického hľadiska nedá opraviť alebo jej oprava je nákladnejšia ako cena novej veci, alebo cena veci v čase jej poškodenia).

Majetkové poistenie

Poistenie, z ktorého poisťovňa poskytne poistné plnenie za udalosť, ktorá v zmysle dojednaných poistných podmienok postihla poistený majetok (poistenie budov, poistenie domácností, poistenie motorových vozidiel, poistenie dopravných prostriedkov a poistenie vecí). Majetok je možné poistiť na rôzne riziká. Základným rizikom sú živelné udalosti.

Malus

Opak bonusu, teda prirážka k stanovenému poistnému v prípade nesplnenia stanovených podmienok. Najčastejšie ide o prirážku za nepriaznivý škodový priebeh v predchádzajúcom období.

Miestna platnosť poistenia

Územie stanovené v poistnej zmluve, kde môže vzniknúť škoda, ktorá bude predmetom poistenia, a tým aj poistného plnenia. Škodu, ktorá vznikla mimo tohto územia, poistenie nekryje.

Mimoriadna splátka

Mesačnú splátku je možné kedykoľvek a bez penalizačných poplatkov zvýšiť o mimoriadnu splátku, ktorá zvyšuje disponibilnú čiastku a znižuje úverové zaťaženie klienta.

Mimoriadne poistné

Poistné zaplatené poistníkom jednorazovo, nad rámec bežného poistného počas trvania poistenia.

Minimálna poistná suma

Minimálna suma, ktorá sa môže dohodnúť v konkrétnom poistení. Predstavuje minimálnu cenu konkrétneho rizika.

N

Nadpoistenie

Stav, kedy poistná suma, dohodnutá v poistnej zmluve, je väčšia ako poistná hodnota poisteného predmetu. Nadpoistenie nemôže nastať.

Náhodná udalosť

Udalosť neočakávaná, ktorá vznikne v krátkom časovom okamihu a poistený alebo poškodený nemohol jej vzniku predísť.

Náhrada škody

Odstránenie škody poskytnutím vecného, peňažného alebo iného odškodnenia.

Následná škoda

Strata, následne vyvolaná poistnou udalosťou (odpratávacie a zachraňovacie náklady, strata zisku a podobne).

Následné poistné

Druhá a každá ďalšia platba poistného.

Naturálne plnenie

Vecné plnenie poisťovne predstavujúce konkrétnu službu alebo poskytnutie predmetov, ktoré boli poistnou udalosťou poškodené, zničené alebo odcudzené. Môže to byť lekárske ošetrenie, lieky, zabezpečenie náhradného autobusu po dopravnej nehode.

Neplatnosť poistenia

Poistenie neposkytuje poistnú ochranu z dôvodov nesplnenia základných predpokladov v poistnej zmluve uvedených (napríklad poistná udalosť vznikla na území mimo územnú platnosť poistenia, v inom čase ako je dojednaný v poistnej zmluve, nepoisteným rizikom a podobne).

Neprijateľné riziko

Riziko, ktoré poisťovňa nemôže z rôznych dôvodov prijať do poistenia.

O

Obchodný zástupca

Profesionálny pracovník poisťovne vykonávajúci nábor poistenia (dojednávanie poistných zmlúv) v teréne alebo profesionálny pracovník alebo zástupca poisťovacieho makléra alebo poisťovacieho agenta.

Ocenenie rizika

Postup poisťovne, ktorého výsledkom je analýza rizík a stanovenie predpokladov vzniku škôd vo vecnom, finančnom a časovom faktore. Pre poisťovňu je ocenenie rizika dôležité pre stanovenie poistných podmienok a sadzby poistného.

Ocenenie škody

Postup poisťovne, ktorého výsledkom je stanovenie rozsahu vzniknutej škody v peňažnom vyjadrení. Ocenenie sa vykonáva na základe právnych a cenových predpisov.

Oceňovanie

Stanovenie hodnoty alebo ceny majetkovej podstaty. Ide najmä o určenie hodnoty rizika (pre stanovenie sadzby poistného) alebo poškodeného predmetu poistenia pre potreby vyplatenia poistného plnenia. Hodnota sa stanovuje k dobe vzniku poistnej udalosti.

Odstúpenie od poistnej zmluvy

Postup uplatňovaný vtedy, ak sa zistí, že poistník pri uzavretí poistenia uviedol nesprávne údaje.

Ohlásenie škody

Akt, ktorým poistený alebo poškodený oznamuje poisťovni, že došlo ku škode, ktorá je poistením krytá. Ohlásenie sa vykonáva písomne. Môže byť aj ústne alebo telefonické ohlásenie, ktoré sa však neskôr potvrdzuje aj písomne so všetkými potrebnými údajmi.

Oznámenie

Písomné oznámenie, napr. banky o vyhlásení mimoriadnej splatnosti úveru.

P

Poistné plnenie

Čiastka, ktorú je poisťovňa povinná vyplatiť v prípade poistnej udalosti,  ktorou bol v zmysle poistných podmienok postihnutý poistený alebo poškodený.

Podmienky poskytnutia

Podmienky dohodnuté v zmluve, ktoré musia byť splnené k tomu, aby banka poskytla žiadateľovi  úver.

Pohľadávka banky

Peňažný nárok banky voči dlžníkovi na zaplatenie úveru alebo vrátenie plnenia poskytnutého na základe zmluvy spolu s príslušenstvom pohľadávky banky a súčasťami pohľadávky banky.

Poistenie

Právny vzťah, pri ktorom poisťovňa preberá na seba záväzok, že poistenému (alebo poškodenému za poisteného) poskytne poistné plnenie za udalosť, ktorá vznikla v zmysle dohodnutých poistných podmienok.

Poistenie majetku

Pozri Majetkové poistenie.

Poistenie osôb

Poistenie, z ktorého poisťovňa poskytne poistné plnenie poistenému alebo pozostalým za poškodenie zdravia, úmrtie alebo dožitie sa stanoveného veku v zmysle dohodnutých poistných podmienok. Základnými rizikami sú úraz, úmrtie, dôchodkové pripoistenie, pohrebné poistenie a podobne.

Poistenie liečebných nákladov

Druh poistenia, ktorým sa poisťujú osoby na úhradu liečebných nákladov v prípade ochorenia alebo úrazu. Poistenie sa zatiaľ realizuje len pre pobyt poistených v zahraničí. Toto poistenie ďalej zahŕňa ambulantné liečenie, predpísané lieky, prepravu do nemocnice, hospitalizáciu, spätnú prepravu pacienta do vlasti, prípadne prepravu telesných pozostatkov zosnulého poistenca.

Poistenie úrazu

Druh rizikového poistenia osôb, ktorým sú poistení občania proti škodám na zdraví spôsobených úrazom. Často sa označuje aj ako úrazové poistenie.

Poistenie zodpovednosti za škody

Poistenie, z ktorého poisťovňa poskytne poistné plnenie tomu, komu poistený zodpovedá za škodu, ktorú mu spôsobil svojou činnosťou.

Poistiteľné riziko

Riziko, na ktoré môže poisťovňa uzavrieť poistnú zmluvu na základe daných podmienok.

Poistná doba

Pozri Doba platnosti poistenia.

Poistná hodnota

Hodnota poistenej veci, z ktorej sa vychádza pri stanovení výšky poistného.

Poistná matematika

Osobitné metódy štatistiky a počtu pravdepodobnosti slúžiace na výpočet poistných sadzieb, taríf, úmrtnostných tabuliek a rezerv poistného.

Poistná náhrada

Pozri Poistné plnenie.

Poistná ochrana

Riziko alebo súbor rizík, ktoré sú poistené poistnou zmluvou. Rozsah poistnej ochrany sa stanovuje poistnými podmienkami, ktoré určujú aj rozsah doplnkových služieb poisťovne.

Poistná suma

V poistnej zmluve dohodnutá alebo právnym predpisom určená čiastka, do výšky ktorej poisťovacia spoločnosť poskytne poistnú náhradu.

Poistná udalosť

Udalosť, ktorou bol poškodený poistený predmet, záujem alebo osoba.

Poistná zmluva

Právny dokument vyhotovený písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov. Vyjadruje konkrétne poistné podmienky a podmienky pre realizáciu poistenia. Dohodnuté podmienky sú záväzné pre poisťovňu aj poisteného. V niektorých prípadoch vzniká poistenie aj bez poistnej zmluvy. Často sa tomuto dokumentu hovorí i poistka.

Poistná známka

Potvrdenie o zaplatení poistného. Používa sa v prípadoch, keď nie je potrebné písomné dohodnutie - podpisom poistnej zmluvy -  pri krátkodobých poisteniach, ako napríklad pri dopravnom poistení batožiny a tovaru.

Poistné

Cena za poskytovanú poisťovaciu službu. Je kalkulovaná ako netto poistné zvýšené o príspevok na zábranu škôd, podiel režijných nákladov a zisku poisťovne v danom poistení.

Poistné krytie

Súbor údajov, ktoré preukazujú, že uplatňovaný nárok je poistnou udalosťou. Môže sa po jeho vyčíslení zaslať poistenému ako poistná náhrada. Základné sú údaje o platnosti poistnej zmluvy a o zaplatení poistného za obdobie, kedy poistná udalosť vznikla. Ďalšími sú údaje, ktoré potvrdzujú, že udalosť zodpovedá dohodnutým poistným podmienkam.

Poistné obdobie

Časť poistnej doby, ktorá bola dohodnutá v poistnej zmluve alebo bola stanovená právnym predpisom. Udáva obdobie, za ktoré je potrebné zaplatiť poistné.

Poistné odvetvie

Samostatné skupiny poistení členených podľa rovnorodosti poistného rizika. V podmienkach slovenského poisťovníctva sú to tieto základné odvetvia: poistenie majetku, poistenie osôb, poistenie zodpovednosti za škody, nemocenské a dôchodkové poistenie t.j. sociálne poistenie a zdravotné poistenie.

Poistné podmienky

Súbor podmienok dohodnutých v poistnej zmluve alebo v právnom predpise, podľa ktorého je možné poistenie realizovať a poskytnúť poistné plnenie. Všeobecné poistné podmienky určujú spôsob uzavretia poistnej zmluvy, počiatok, dobu trvania, spôsob a termíny platenia poistného, podmienky poskytnutia poistného plnenia a podobne. Obyčajne je možné v poistnej zmluve dohodnúť špecifické podmienky pre konkrétne poistenie a poisteného.

Poistné právo

Časť právnej vedy, ktorá skúma a rieši právne problémy poistenia, poisťovníctva a poistných vzťahov.

Poistné riziko

Pozri Poistiteľné riziko.

Poistné tarify

Cena za jednotku poisťovacej služby. Je kalkulovaná podľa poistno-matematických a poistno technických metód.

Poistník

Osoba (fyzická alebo právnická), ktorá uzavrela s poisťovňou poistnú zmluvu. Táto je povinná platiť poistné a má práva stanovené v poistnej zmluve.

Poistný maklér (broker)

Profesionálny sprostredkovateľ poistenia v prospech niektorej poisťovacej spoločnosti.

Poistný trh

Územie, na ktorom pôsobí ponuka a dopyt po produktoch poistenia. Poistný trh je živý, dynamicky sa rozvíjajúci organizmus, na ktorý pôsobí množstvo vnútorných a vonkajších faktorov. Snahou poisťovní je presadiť sa na trhu a dosiahnuť na ňom rozhodujúce postavenie. Trh aktívne pôsobí na kvalitu a rozsah služieb a na ich cenu.

Poistný vzťah

Vzťah dvoch partnerov, poistníkov alebo poisteného a poisťovateľa, prostredníctvom ktorého sa môže realizovať poistenie.

Poisťovacia činnosť

Znamená dojednávanie poistenia, jeho správu a poskytovanie poistných plnení za poistné udalosti, ako aj sprostredkovanie poistenia. Ide o celý súbor pracovných postupov súvisiacich s poisťovacou činnosťou.

Poisťovacia spoločnosť

Hospodársky subjekt zaoberajúci sa poisťovaním alebo zaisťovaním.

Poisťovací monopol

Poisťovacia spoločnosť, ktorá má dominantné postavenie na poistnom trhu.

Poisťovací sprostredkovateľ

Sprostredkovanie poistenia na území Slovenskej republiky môže za podmienok ustanovených zákonom č. 340/2005 Z.z. vykonávať sprostredkovateľ poistenia, ktorým môže byť a) výlučný sprostredkovateľ poistenia, b) podriadený sprostredkovateľ poistenia, c) poisťovací agent alebo d) poisťovací maklér.

Poisťovanie

Pozri Poisťovacia činnosť.

Poisťovateľ

Právny subjekt, ktorý dojednáva poistenie a vykonáva jeho správu. Môže ísť o poisťovňu alebo vo výnimočných prípadoch aj sprostredkovateľskú firmu.

Poisťovňa

Právny (podnikateľský) subjekt, ktorý má oprávnenie vykonávať poisťovaciu alebo zaisťovaciu činnosť. Môže byt špecializovaný na realizáciu niektorého druhu poistenia, niektoré skupiny poistených, na niektoré riziká alebo je univerzálnou poisťovňou.

Poisťovníctvo

Odvetvie hospodárstva zaoberajúce sa poisťovacou, zaisťovacou a sprostredkovateľskou činnosťou v oblasti poistenia.

Poplatky

Peňažné sumy, ktoré je povinný platiť klient, dlžník alebo garant banke a ktorých výška je uvedená v Zmluve alebo v Sadzobníku poplatkov.

Poplatok za počiatočné náklady

Poplatok účtovaný pri zrušení poistnej zmluvy s výplatou odbytného alebo pri prevedení na poistenie v splatenom stave, ktorý je hradený znížením počtu počiatočných podielových jednotiek.

Poplatok za zrušenie poistnej zmluvy

Poplatok účtovaný pri zrušení zmluvy s výplatou odbytného hradený znížením počtu akumulačných podielových jednotiek.

Portfólio

Z francúzštiny (portefeuille), všeobecne znamená obchodná zásoba zmeniek. V poisťovníctve ide o súbor spravovaných dlhodobých poistných zmlúv.

Povinné poistenie

Poistenie, ktoré sa musí podľa príslušného právneho predpisu uzavrieť ako povinné zmluvné poistenie. Ide o prípady, kde môžu vzniknúť veľké škody postihujúce iné osoby ako poisteného. Postihnuté osoby by nemuseli mať v týchto prípadoch predpoklad získať plnú náhradu škody, ktorá im bola spôsobená (insolventnosť toho, kto spôsobil škodu). Povinné zmluvné poistenie sa realizuje v SR napr. ako poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,  poistenie zodpovednosti v leteckej preprave, zodpovednosť z výkonu poľovníckej činnosti a podobne.

Premlčanie

Doba, do ktorej môže občan uplatniť svoje nároky voči povinnému. Ak uplatní nárok po tejto lehote, môže povinný namietať premlčanie. V poisťovníctve ide najmä o vymáhanie poistných náhrad uplatnených po zákonom stanovenej lehote. Poisťovňa môže nároky z poistenia uznať tým, že nenamieta premlčanie a poistnú náhradu vyplatí napriek tomu, že podľa právnych predpisov na ne nie je nárok.

Prijatie do poistenia

Pozri Akceptácia poistenia.

Pripoistenie

Poznáme aj ako doplnkové poistenie. Ide o poistenie dohodnuté nad rámec zákonom predpísaných foriem už dohodnutého zmluvného poistenia. Slúži ako rozšírenie základného poistenia o ďalšie riziká, poistnú sumu alebo miestnu platnosť poistenia. Často sa realizuje v kombinovaných poisteniach. Ide napr. o pripoistenie motorového vozidla pri cestách do zahraničia a podobne.

Príslušenstvo pohľadávky banky

Predstavuje úroky, úroky z omeškania, náklady a trovy spojené s uplatnením pohľadávky banky, poistné, ktoré uhradí banka poisťovni za poisteného pri poistení založenej nehnuteľnosti.

Provízia

Odmena obchodnému zástupcovi alebo inému sprostredkovateľovi obchodu za činnosť spojenú s uzavretím obchodu. V poisťovníctve ide o odmeňovanie obchodných zástupcov a externých pracovníkov vykonávajúcich dojednávanie poistných zmlúv a údržbu poistení.

Q
R

Rámcová poistná zmluva

Poistná zmluva dohodnutá s právnickou osobou, ktorá riadi viac samostatných hospodárskych subjektov. Stanovuje základné poistné podmienky a rozsah poistného krytia.

Regres (postih, v angl. counterclaim)

Vymáhanie záväzku od toho, kto úmyselne alebo neúmyselne spôsobil udalosť.

Renta

Dôchodok zo životného poistenia kapitálového alebo variabilného, životného poistenia dôchodkového alebo z poistenia zodpovednosti za škody, pokiaľ je jeho súčasťou náhrada škody na zdraví. V poslednom menovanom prípade predstavuje , po ukončení riadnej pracovnej neschopnosti, náhradu naďalej chýbajúceho zárobku (z dôvodu úplne vylúčenej alebo obmedzenej pracovnej schopnosti) alebo nákladov na výživu pozostalých.

Revolvingový úver

Dlhodobý, opakovateľný a obnoviteľný úver. Držiteľ revolvingového úveru má k dispozícii finančné prostriedky vo výške dohodnutého úverového rámca. Každým nákupom sa znižuje disponibilný zostatok, ktorý zákazník ešte môže zo svojho úverového rámca použiť. Každou splátkou sa naopak prostriedky na nákup ďalšieho tovaru na úver zvyšujú.

Riziko

Neistota, že určitý jav sa nebude pozitívne vyvíjať.

Rizikové poistenia

Poistenia, v ktorých sa nevie, či poistná udalosť jednoznačne vznikne alebo nie. Pokiaľ poistná udalosť počas trvania poistenia nevznikne, poisťovňa neposkytne poistnú náhradu.

Rozsah poistného krytia

Súbor všetkých rizík a poistných podmienok dohodnutých v poistnej zmluve, vymedzujúci okolnosti, za ktorých poisťovňa poskytne poistné plnenie.

S

Sadzba poistného

Relatívne vyjadrené poistné na jednotku poistnej hodnoty. Obyčajne sa uvádza v promile alebo percentách z poistnej hodnoty. Vyrátava sa na základe štatistických údajov a pomocou metód poistnej matematiky.

Sadzobník poplatkov

Sadzobník poplatkov za služby v pobočkách pre fyzické osoby vydaný bankou.

Slovenská asociácia poisťovní

Bola zaregistrovaná dňom 31.12.1993 so sídlom v Bratislave. Jej cieľom je organizovanie a podpora vzájomnej pomoci členským poisťovniam a spolupráca v záujme spoločných potrieb poisťovní. Zastupuje členské poisťovne v medzinárodných orgánoch a organizáciách. Vypracováva odborné posudky z oblasti poisťovníctva pre potreby štátnych orgánov. Pôsobí tiež pri odstraňovaní rozporov medzi členskými poisťovňami. Podporuje rozvoj vedeckej činnosti týkajúcej sa poisťovníctva, vydáva odborné časopisy a publikácie. Organizuje a sprostredkováva výchovu a vzdelanie pracovníkov poisťovní a výmenu skúseností aj so zahraničím.

Solventnosť

Dostatok disponibilných zdrojov na krytie všetkých potrieb a záväzkov v príslušnom čase. V poisťovníctve to znamená schopnosť poisťovne plniť všetky svoje záväzky v stanovenom termíne.

Splátka

Pravidelná anuitná splátka úveru dohodnutá v zmluve, spravidla mesačná.

Spoločnosť

Obchodná spoločnosť, v ktorej má dlžník a/alebo garant obchodný podiel alebo družstvo, ktorého je dlžník a/alebo garant členom.

Spoluúčasť

Výška podielu, ktorým sa poistený finančne zúčastňuje na poistnej škode. Pri poistení so spoluúčasťou poisťovňa zníži každú poistnú náhradu o dohodnutú výšku spoluúčasti.

Sprostredkovateľ poistenia

Pozri Poisťovací sprostredkovateľ.

Storno poistného

Zrušenie predpisu poistného na dané obdobie v prípade zániku poistenia.

Súťaž

Verejná obchodná súťaž v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov.

Škoda

Spôsobenie morálnej, majetkovej, zdravotnej alebo inej finančnej ujmy. V poistení ide len o prípady, keď škoda zodpovedá dohodnutým alebo inak stanoveným poistným podmienkam. Uvedeným pojmom sa zjednodušene v praxi označuje aj poistná udalosť alebo poistné plnenie.

Špecifické poistné podmienky

Konkrétne poistné podmienky pre určitý poistný druh. Konkretizuje všeobecné poistné podmienky, najmä rôzne výluky z poistenia, spôsob stanovenia poistnej náhrady a podobne.

T
U

Univerzálna poisťovňa

Poisťovňa, ktorá má oprávnenie vykonávať poisťovaciu činnosť pre všetky druhy rizík vo všetkých poistných odvetviach a zaistenie.

Účet dlžníka

Účty dlžníka vedené bankou.

Účet poistníka

Účet vedený poistiteľom pre každého poistníka ku každej poistnej zmluve.

Úprava poistného

Zmena výšky dohodnutého poistného v závislosti od zmeny ocenenia rizika a oprávnenej požiadavky poistníka. Poistné sa môže upraviť počas poistnej doby smerom nadol alebo nahor aj v súvislosti s dohodnutým systémom zliav a prirážok k poistnému. Úprava poistného si vo väčšine prípadov vyžaduje zánik pôvodného a vznik nového poistenia.

Úroková sadzba

Sadzba, ktorú je povinný dlžník zaplatiť banke ako veriteľovi v zmysle zmluvy.

Úver

Peňažné prostriedky, ktoré banka poskytne dlžníkovi na základe zmluvy, a ktoré je dlžník povinný vrátiť banke podľa podmienok zmluvy.

Úverový rámec

Maximálny objem úveru, ktorý klient môže čerpať. Výšku úverového rámca je možné meniť po dohode smerom nahor i nadol. Klient si výberom úverového rámca volí nielen objem finančných prostriedkov, ktoré má celkovo k dispozícii, ale rovnako aj výšku mesačnej splátky, ktorá je stanovená percentom z úverového rámca.

V

Vinkulácia

Obmedzenie dispozície, teda viazanie použitia vkladu, cenného papiera alebo inej hodnoty na dohodnuté podmienky. V poisťovníctve ide napríklad o viazanie poistného plnenia v prospech banky, ktorá poskytla poistenému úver a podobne.

Vstupný vek

Vek poisteného, ktorý sa zisťuje ako rozdiel medzi rokom vzniku poistenia a rokom narodenia poisteného.

Všeobecné poistné podmienky

Podmienky pre určité poistné druhy. Ide najmä o podmienky vzniku a zániku poistnej zmluvy, charakteristiku pojmu poistná udalosť, podmienky, za ktorých sa poskytne poistná náhrada, podmienky a výška platenia poistného a podobne.

Výluka z poistenia

Udalosť, riziko, predmet alebo záujem, na ktoré sa dohodnuté poistenie podľa poistných podmienok nevzťahuje. Napríklad vo väčšine majetkových poistení sú vylúčené všetky škody spôsobené úmyselným konaním poisteného, koróziou, bežným užívaním a prevádzkou poistených vecí. Výluky spresňujú rozsah poistného krytia. Ide o osobitné klauzuly v poistných podmienkach a poistných zmluvách, ktoré označujú prípady, kedy poisťovňa nie je povinná poskytnúť poistné plnenie alebo jeho časť.

Výpis z účtu

Doklad, ktorý držiteľ dostáva od banky (poštou, elektronicky alebo iným dohodnutým spôsobom) v pravidelných intervaloch podľa voľby klienta (s ohľadom na podmienky stanovené samotnou bankou). Na výpise je uvedený počiatočný stav, pohyby v mesiaci a disponibilný zostatok.

Výška škody

Finančné vyjadrenie majetkovej, zdravotnej alebo inej spôsobenej ujmy.

Vyššia moc

Rozhodnutie alebo udalosť, ktoré nemôže občan ovplyvniť. Ide o rozhodnutie štátnych orgánov alebo zásah prírodných síl.

W
X
Y
Z

Zabezpečovacia zmluva

Všetky a/alebo jednotlivá zmluva uzatvorená medzi bankou a garantom a/alebo všetky a/alebo jednotlivé vyhlásenia garanta, ktoré súvisia so zabezpečením, a/alebo na základe ktorých sa v prospech banky zriaďuje zabezpečenie pohľadávky banky. Zmluva definuje podmienky zabezpečenia úveru.

Začiatok poistenia (vznik poistenia)

Termín vzniku poistenia. Je to čas uvedený v poistnej zmluve, ak je podmienkou vzniku poistenia. Možno dohodnúť, že poistenie začína časom uvedeným v poistnej zmluve alebo neskoršie. Poistnú zmluvu nemožno uzavrieť so spiatočnou platnosťou.

Založená nehnuteľnosť

Tuzemská nehnuteľnosť, ku ktorej bude zriadené v prospech banky záložné právo alebo ku ktorej už vzniklo a trvá záložné právo v prospech banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky.

Zavinenie

Spôsobenie morálnej, materiálnej alebo inej ujmy. Pri zavinení sa skúma rozsah zodpovednosti a otázka úmyselného alebo neúmyselného spôsobenia ujmy.

Základné poistné podmienky

Pozri Všeobecné poistné podmienky.

Základné zabezpečenie

Zabezpečenie pohľadávky banky na základe zabezpečovacej zmluvy vo forme záložného práva ku založenej nehnuteľnosti.

Zákonné poistenie

Jedna zo základných foriem poistenia. Platnosť poistenia je daná zákonom, ak sú splnené stanovené podmienky (napr. vlastníctvo motorového vozidla). Najznámejšie je poistenie zákonnej zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel.

Zákon o bankách

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších zmien a doplnkov alebo iný právny predpis, ktorý nahradí zákon č. 483/2001 Z.z o bankách.

Zákon o poisťovníctve

Záväzná právna norma usmerňujúca činnosť v oblasti poistenia a poisťovníctva. Charakterizuje poisťovaciu činnosť a podniky, ktoré ju môžu vykonávať. Určuje postavenie a úlohy dozoru nad poisťovníctvom, formy poistenia, hospodárenia poisťovní a tvorbu účelových poistných fondov. V súčasnosti je platný Zákon NRSR č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve s účinnosťou od 1.4.2015 a 1.1.2016, ktorý nahradil Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve.

Zánik poistenia

Ukončenie platnosti poistnej zmluvy resp. poistenia. Poistenie môže zaniknúť uplynutím poistnej doby, zrušením poistenia výpoveďou a zánikom zo zákona.

Zánik poistenia zo zákona

Ukončenie platnosti poistenia, resp. poistnej zmluvy na základe podmienok stanovených zákonom. Ide napríklad o zánik poistenia pre neplatenie alebo pre zánik poistného rizika.

Zelená karta

Potvrdenie o platnosti pripoistenia zákonnej zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel pre zahraničie.

Zmluva

Uzatvorená medzi bankou a dlžníkom, na základe ktorej sa banka zaviazala poskytnúť úver, resp. medzi poistníkom a poisťovateľom ako poistná zmluva a podobne.

Živel

Súbor rizík prírodného charakteru, ktorých vznik a priebeh je človekom ťažko ovplyvniteľný.

Živelné poistenie

Druh poistenia majetku dotýkajúci sa poistenia živelných rizík. Z hľadiska poistenia sa k živelným rizikám počítajú: požiar, výbuch, blesk, víchrica, ľadovec, ťarcha snehu, povodeň, záplava, zemetrasenie, zosuv pôdy, pád lavín, pád cudzích predmetov a iné.

Životné poistenie

Druh rezervotvorného poistenia osôb, ktorého predmetom a rizikom je dožitie a úmrtie poistenej osoby. Medzi tieto poistenia sa zaraďuje i dôchodkové poistenie.