pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Čo a koľko platíte na zdravotnom poistení?

Dôležité je v rámci zdravotného poistenia rozlišovať pojem poistné a preddavky na poistné.

Schéma – mesačné preddavky a ročné poistné

Poistné je čiastka, ktorú za celý rok zaplatíte na zdravotnom poistení. Zúčtovaná je v rámci ročného zúčtovania poistného. Jej výška závisí od vymeriavacieho základu, teda výšky skutočného príjmu, ktorý ste za príslušný kalendárny rok (v ktorom ste odvádzali preddavky na poistné) dosiahli.

Preddavky na poistné sú len finančné čiastky poistného, ktoré zálohovo odvádzate každý mesiac. Za určitých zákonom stanovených podmienok sa aj preddavky na poistné zúčtujú v ročnom zúčtovaní poistného.

Zistite si výšku odvodov na zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie je podmienkou pre poskytnutie lekárskej starostlivosti. Platíte ho aj vy, ale nie ste si istý či v tej správnej výške? Vypočítajte si výšku preddavkov na poistné na rok 2024!

Platitelia zdravotného poistenia

Kto platí preddavky na poistné?

 • zamestnanec
 • samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)
 • zamestnávateľ
 • osoba tzv. dobrovoľne nezamestnaná
 • štát
 • platiteľ dividend

Každý z týchto poistencov je povinný platiť, nie však každý preddavky sám aj vypočítava a odvádza. Platí nasledovné:

 • za zamestnanca a zamestnávateľa vypočítava a odvádza preddavky na poistné zamestnávateľ
 • SZČO a osoba tzv. dobrovoľne nezamestnaná si vypočítavajú a odvádzajú preddavky samy
 • za tzv. poistencov štátu (podľa vymedzenia určeného podľa § 11 ods. 8 zákona o zdravotnom poistení), za určitých podmienok aj za zamestnancov a SZČO platí preddavky na poistné štát.
 • za fyzickú osobu, ktorej boli vyplatené dividendy (za účtovné obdobie po 1.1.2013), preddavky vypočítava a odvádza platiteľ dividend (právnická osoba so sídlom na území SR)

Výšky preddavkov jednotlivých platiteľov

Konkrétne percentuálne výšky preddavkov pre jednotlivé typy platiteľov uvádzame nižšie. Úzko s nimi súvisia aj stanovené minimálne a maximálne preddavky a vymeriavacie základy, ktoré určuje pre každý rok štátny orgán.

Výška preddavkov na poistné pre zamestnanca

Preddavky na poistné sa vypočítajú ako percentuálna výška z vymeriavacieho základu zamestnanca, a to ako jedna  z nasledujúcich možností:

 • 4% z vymeriavacieho základu zamestnanca (hrubého príjmu)
 • 2 % vymeriavacieho základu v prípade, že zamestnanec je súčasne poberateľom invalidného dôchodku alebo má mieru funkčnej poruchy minimálne 50%
 • 0 % v prípade, že ide o zamestnanca s tzv. odvodovou úľavou (podľa § 11 ods. 7 písm. v)

Výšky maximálnych a minimálnych vymeriavacích základov a preddavkov  zamestnancov pre rok 2024

Výška preddavkov na poistné pre zamestnávateľa

Zamestnávateľ platí za každého zamestnanca z jeho príjmu preddavky na poistné podľa nasledujúcich sadzieb:

 • 11 % z vymeriavacieho základu zamestnanca
 • 5,5 % z vymeriavacieho základu zamestnanca v prípade, ak poberá zároveň aj invalidný dôchodok alebo má mieru funkčnej poruchy minimálne 50 %.
 • 0 % z vymeriavacieho základu zamestnanca s tzv. odvodovou úľavou (podľa § 11 ods. 7 písm. v)

Výšky vymeriavacích základov a preddavkov zamestnávateľov za zamestnancov pre rok 2024

Výška preddavkov na poistné pre samostatne zárobkovo činnú osobu

Preddavky na poistné si platí samostatne zárobkovo činná osoba z príjmu zdaňovaného podľa § 6 ods., a to na základe nasledujúcich sadzieb:

 • najmenej 15 % z minimálneho základu
 • najmenej 7,5 % z minimálneho základu, ak SZČO zároveň poberá aj invalidný dôchodok alebo má mieru funkčnej poruchy viac ako 50 %.

Výšky minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov a výšky preddavkov poistného SZČO pre rok 2024

Výška preddavkov na poistné pre dobrovoľne nezamestnanú osobu – samoplatiteľa

Dobrovoľne nezamestnaná osoba, t. j. samoplatiteľ platí preddavky na poistné podľa nasledujúcich sadzieb:

 • najmenej 15 % z minimálneho základu
 • najmenej 7,5 % z minimálneho základu v prípade, že samoplatiteľ je zároveň poberateľom invalidného dôchodku alebo má mieru funkčnej poruchy viac ako 50 %

Minimálne a maximálne vymeriavacie základy a aktuálne výšky preddavkov samoplatiteľov pre rok 2024

Výška preddavkov na poistné pre poistencov štátu, resp. štát

Za poistenca štátu (nezaopatrené dieťa, študenta, poberateľa starobného, invalidného či výsluhového dôchodku a ďalších) vypočítava a odvádza preddavky štát vo výške:

 • 4,00 % z vymeriavacieho základu, ktorý predstavuje 12-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov

Poistenec štátu platí poistné len v prípade, ak

 • má príjmy z dividend (§ 10b ods. 1 písm. e)), a to vo výške 14 % z vymeriavacieho základu
 • má príjmy zdaňované podľa § 7 a 8 zákona o dani z príjmu (príjmy z kapitálového majetku a ostatné príjmy), poistné v tomto prípade bude platiť z týchto príjmov

Výška preddavkov na poistné pre platiteľa dividend

Platiteľom dividend je právnická osoba, ktorá dividendy vypláca tomu, kto má z nich príjem a na základe neho sa určuje aj výška preddavkov. Tieto preddavky však vypočítava aj odvádza za poistenca platiteľa dividend, a to v nasledujúcej výške:

 • 14 % z vymeriavacieho základu, najviac však vo výške určenej sadzbou poistného 14 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy, pre rok 2022 stanovenej vo výške 78 240 €.