pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Aké máte povinnosti zo zdravotného poistenia?

Záväzky platiteľa zdravotného poistenia

Ak ste platiteľom poisteného, teda zamestnávateľom, samostatne zárobkovo činnou osobou a samoplatiteľom, vznikajú vám v rámci zdravotného poistenia viaceré povinnosti:

 • vypočítať si výšku preddavku na poistné a tieto preddavky riadne a včas platiť a odvádzať príslušnej zdravotnej poisťovni a vykazovať jej poistné
 • odvádzať aj preddavky na poistné za poistencov, ktorých potvrdené prihlášky sa stali predmetom prevodu poistného kmeňa podľa osobitného predpisu
 • plniť si povinnosti súvisiace s vykonávaním ročného zúčtovania, ktoré bližšie určuje § 19 zákona o zdravotnom poistení
 • oznamovať príslušnej poisťovni zmenu platiteľa, a to správnym spôsobom a najneskôr do 8 pracovných dní od vzniku tejto zmeny. Neplatí to pre zmenu z dôvodu nahlásenia neplateného voľna alebo absencie zamestnanca, pri poberaní rodičovského príspevku, pri poskytovaní starostlivosti v zdravotníckom zariadení alebo v zariadení sociálnych služieb, pri starostlivosti o dieťa do 6 rokov, pri opatrovaní osoby ZŤP alebo blízkej osoby staršej ako 80 rokov, v prípade vykonávania štátnej služby v cudzine, v prípade poberania dávok (nemocenské, ošetrovné...), pri práci pre cirkevné, rehoľné alebo charitatívne spoločenstvo, pri poberaní náhrady služobného platu profesionálnych vojakov a policajtov alebo materského za určitých podmienok. V týchto prípadoch je skutočnosť potrebné oznámiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom k tejto zmene prišlo. V prípade zamestnávateľa s minimálne tromi zamestnancami, to musí oznamovať elektronicky. Prihlásenie zamestnanca musí prebehnúť do 8 pracovných dní od prijatia potvrdenia zo Sociálnej poisťovne, vtedy je táto povinnosť splnená.
 • uchovávať si účtovné a iné doklady, ktoré sú potrebné na správne určenie sadzby a výšky poistného, vymeriavacieho základu a platenia poistného, minimálne 10 rokov
 • uchovávať si aj evidenciu o zamestnancoch spolu so všetkými potrebnými údajmi o zamestnancoch aj o zdravotnom poistení minimálne 10 rokov
 • informovať poisťovňu o všetkých potrebných skutočnostiach, ktoré sú potrebné na zistenie dodržania lehoty splatnosti preddavkov na poistné
 • poskytovať poisťovni doklady potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného
 • spolupracovať pri kontrole a poskytovať poisťovni pri kontrole všetky potrebné účtovné doklady súvisiace so zdravotným poistením a rovnako umožniť poverenej osoby zdravotnou poisťovňou vykonanie kontroly
 • poskytovať potrebné doklady a spolupracovať aj s úradom pri výkone dohľadu
 • plniť si svoje oznamovacie povinnosti týkajúce sa zmeny názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu a výplatného dňa, a to do 8 pracovných dní od vzniku zmeny
 • oznámiť poisťovni vznik alebo zmenu zamestnávateľa do 8 pracovných dní od vzniku zmeny, a to písomne alebo elektronicky a spôsobom určeným Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, t.j. obsahujúcim názov, sídlo, IČO, číslo bankového účtu a deň určený na výplatu príjmov v prípade právnickej osoby a meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko v prípade fyzickej osoby
 • oznámiť poisťovni pri vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru splnenie podmienky (§ 11 ods. 7 písm. v) štvrtý bod: zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia takéhoto zamestnanca) do 8 pracovných dní od vzniku takéhoto pomeru.

Povinnosti poistenca verejného poistenia

Ak ste poistencom verejného zdravotného poistenia, máte voči zdravotnej poisťovni aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti tieto povinnosti:

 • uhradiť zdravotnej poisťovni zdravotnú starostlivosť v prípade, že vám bola poskytnutá v dôsledku toho, že ste porušili liečebný režim alebo užili návykovú látku
 • vrátiť zdravotnej poisťovni preukaz poistenca a európsky preukaz, ak vám bol vydaný, v zákonnej lehote v prípade, že ste zmenil zdravotnú poisťovňu, alebo u vás zanikli skutočnosti, na základe ktorých ste mali účasť na verejnom zdravotnom poistení. Vrátiť preukaz poistenca v zákonnej lehote podľa osobitného predpisu v prípade, ak ste poistencom, ktorého potvrdená prihláška sa stala predmetom prevodu poistného kmeňa podľa osobitného predpisu.
 • plniť povinnosti súvisiace s ročným zúčtovaním
 • plniť povinnosť podania prihlášky v lehote 8 dní od vzniku skutočnosti, ktorá je rozhodujúcou pre vznik verejného zdravotného poistenia
 • doplatiť poistné, ktoré ste boli povinný uhradiť odo dňa, kedy vznikla skutočnosť zakladajúca vznik verejného zdravotného poistenia
 • plniť svoje oznamovacie povinnosti
 • spolupracovať so zdravotnou poisťovňou na základe výzvy pri preukazovaní podmienok poistenca štátu (§ 11 ods. 7 písm. a) až f), h), i), m) až q) a s) až u)
 • odkaz na infobox, kde bude presný odsek uvedený
 • riadiť sa zverejnenými (na internetovej stránke alebo iným spôsobom) pokynmi zdravotnej poisťovne v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • preukazovať sa pred každým poskytnutím zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa tejto starostlivosti svojím preukazom poistenca
 • predložiť pri predpisovaní a výdaji liekov, dietetických potravín alebo zdravotníckych pomôcok poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti liekovú knižku v prípade, že vám ju zdravotná poisťovňa vydala
 • informovať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým máte uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, že prišlo u vás k zmene zdravotnej poisťovne
 • spolupracovať v prípade, že je nutná kontrola poskytnutej zdravotnej starostlivosti