pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Odvodová odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného

Ročné zúčtovanie poistného v zdravotnom poistení predstavuje sumarizáciu stavu účtu poistenca. Ide o porovnanie reálne odvedených preddavkov na zdravotné poistenie a potrebných preddavkov na základe skutočného príjmu za rok. Na jeho základe môže vzniknúť preplatok alebo nedoplatok na zdravotnom poistení, ale aj nulový stav, kedy boli preddavky odvádzané v správnych výškach.

Od 1.1.2015 sa aj do ročného zúčtovania zavádza odvodová odpočítateľná položka, ktorá môže ovplyvniť jeho výsledok. 

Uplatňovanie odpočítateľnej položky v ročnom zúčtovaní

Pri ročnom zúčtovaní nie je potrebné podávať žiadosť, ani inak oznamovať, že si chcete túto položku uplatniť. Zdravotná poisťovňa ju v prípade nároku uplatňuje poistencovi (zamestnancovi, ktorý pracoval v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere aspoň časť roka) automaticky.

Rozdiel oproti mesačnému uplatňovaniu

 • Nie sú vylúčení zamestnanci, ktorí mali viac zamestnávateľov súčasne alebo boli súčasne SZČO, alebo mali príjem z iných závislých činností.
 • Ak však mal zamestnanec aj iný príjem, tento sa zohľadní pri výpočte výšky odpočítateľnej položky. Aj takpovediac príjem samoplatiteľa (ak bol zamestnanec  aspoň časť roka dobrovoľne nezamestnaný).

POZOR! V ročnom zúčtovaní nemôžeme chápať odpočítateľnú položku ako súčet mesačných súm odpočítateľných položiek. Určuje sa nová!

Odpočítateľná položka a jej výška v ročnom zúčtovaní poistného

Základná výška odpočítateľnej položky v ročnom zúčtovaní je 4560 € (predstavuje 12-násobok základnej mesačnej odpočítateľnej položky 380 €)

Platí nasledovný postup:

 1. Základná výška je 4560 €.
 2. Odpočítateľná položka sa kráti v prípade, ak zamestnanec nebol celý rok zamestnaný v zamestnaneckom pomere, mal neplatené voľno alebo absenciu (neplatí to, ak poberal nemocenské, ošetrovné alebo meterské),
  •  pričom sa kráti alikvótne v závislosti od počtu kalendárnych dní, kedy nebol zamestnaný, mal voľno alebo absenciu.
 3. V prípade ročného príjmu zamestnanca zo zamestnaneckého pomeru nižšieho ako 4560 € alebo sumy vypočítanej podľa bodu 2. (z dôvodu neodpracovania celého roku), odpočítateľná položka je vo výške tohto príjmu, resp. tejto sumy
  • z čoho vyplýva, že vymeriavací základ je nula.
 4. V prípade celkového ročného príjmu, t.j. celkového vymeriavacieho základu zamestnanca za rok (ktorého súčasťou sú aj príjmy z dohôd, činnosti SZČO, samoplatiteľa, z kapitálového majetku, z ostatných príjmov, z podielov na zisku) vyššieho ako 4560 €, odpočítateľná položka podľa bodov 1. - 3. sa kráti,
  • a to o 2-násobok rozdielu medzi celkovým príjmom a sumou 4560 €.

Príklad! Najlepšie vysvetlenie ponúkajú nasledovné príklady:

Odpočítateľná položka (podľa bodov 1. – 3.)

4560 €

Celkový ročný príjem (celkový vymeriavací základ zamestnanca za rok)

6000 €

Krátenie odpočítateľnej položky

4560 – (2 x (6000 – 4560))

Výška odpočítateľnej položky

1680 €

Odpočítateľná položka (podľa bodov 1. – 3.)

4000 € *

Celkový ročný príjem (celkový vymeriavací základ zamestnanca za rok)

6000 €

Krátenie odpočítateľnej položky

4000 – (2 x (6000 – 4560))

Výška odpočítateľnej položky

1120 €

* Ku kráteniu základnej odpočítateľnej položky prišlo z dôvodu neodpracovania celého roka v pracovnom alebo obdobnom pomere na základe bodu 2.

 • V prípade celkového príjmu za rok 6840 € a viac, sa odpočítateľná položka už neuplatňuje!
  Pri uvedenej výške príjmu je odpočítateľná položka nulová, a tak nemá význam ju uplatňovať.

POZOR! V prípade, že zamestnanec má mesačný príjem 380 – 400 €, ale raz alebo dvakrát ročne dostane vyššiu odmenu, a uplatňuje si odpočítateľnú položku počas roka, v ročnom zúčtovaní jemu aj jeho zamestnávateľovi pravdepodobne vykážu nedoplatok. Na uvedenú skutočnosť ich však upozorní zdravotná poisťovňa v rámci oznámenia o výsledku ročného zúčtovania

POZOR! Odpočítateľná položka sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta na najbližší eurocent nahor.