Odvodová odpočítateľná položka v zdravotnom poistení

Zavedenie odpočítateľnej položky v zdravotnom poistení je na základe novely zákona č. 580/2004 Z.z.  o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorá je platná od 1.1.2015.  Táto zmena môže viesť k zníženiu zdravotných odvodov pre niektorých zamestnancov a ich zamestnávateľov

Kto má nárok na odpočítateľnú položku?

Uplatniť si ju môžu mesačne zamestnanci v:

 • pracovnom, štátnozamestnaneckom alebo služobnom pomere,
 • štátnej službe a
 • sudcovia, prokurátori, hasiči...

Zároveň však musia splniť za daný mesiac aj nasledujúce podmienky:

 • mať iba 1 zamestnávateľa, u ktorého má zamestnanec zdravotné poistenie
 • neuplatňovať si odvodové zvýhodnenie pre dlhodobo nezamestnaných
 • nebyť súčasne SZČO

POZOR! Odpočítateľnú položku si však bude môcť uplatniť aj zamestnanec, ktorý mal v mesiaci súčasne viacerých zamestnávateľov alebo bol súčasne SZČO, ale až v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia, ktoré vykoná jeho zdravotná poisťovňa. Viac informácií o odpočítateľnej položke v ročnom zúčtovaní.

Kto nemá nárok na zvýhodnenie vďaka odpočítateľnej položky?

 • Zamestnanci s odvodovým zvýhodnením pre dlhodobo nezamestnaným,
 • dohodári, žiaci a študenti vykonávajúci odbornú prax,
 • členovia štatutárnych orgánov, ktorí za výkon poberajú odmenu,
 • spoločníci s.r.o., ktorí za prácu poberajú odmenu,
 • ústavní činitelia, poslanci v samospráve,
 • pracujúci vo väzbe,
 • pracujúci na základe zmlúv podľa Občianskeho zákonníka v závislej činnosti (napr. príkazné zmluvy, zmluvy o dielo),

ani:

 • samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO),
 • osoby so zdaniteľnými príjmami podľa § 7 a 8 zákona o dani z príjmu,
 • osoby s príjmami z podielov na zisku.

Princíp mesačného uplatnenia odpočítateľnej položky

Odvodová odpočítateľná položka znižuje vymeriavací základ zamestnanca, t.j. jeho hrubý príjem. Na základe toho sa znížia zamestnancovi, a teda aj zamestnávateľovi,  preddavky na zdravotné poistenie, ktoré sa počítajú zo zníženého vymeriavacieho základu. 

Podmienkou získania odpočítateľnej položky je uplatnenie nároku prostredníctvom Písomného oznámenia zamestnanca, a to do 8 kalendárnych dní od vzniku pracovného alebo iného pomeru zamestnávateľovi. Rovnako do 8 dní je zamestnanec povinný nahlásiť aj akékoľvek zmeny týkajúce sa uplatňovania odpočítateľnej položky, napr. zánik nároku.
Povinnosťou zamestnávateľa je nahlasovanie týchto zamestnancov do ich zdravotnej poisťovne, a to do 8 pracovných dní.
V prípade, ak si bude zamestnanec uplatňovať ročnú odpočítateľnú položku, oznamovacia povinnosť sa ho netýka, lebo sa mu uplatní v rámci ročného zúčtovania.

POZOR: Keďže ide o zmenu platnú od 1.1.2015, prvýkrát (za január) je možné oznámiť nárok zamestnávateľovi do 25.1.2015. 

Odpočítateľná položka a jej výška

Výška odpočítateľnej položky sa odvíja od výšky minimálnej mzdy, pre rok 2015 stanovenej vo výške 380 €. Čiže môžeme povedať, že odpočítateľná položka v základnej výške je 380 €.

Platí nasledovné:

 • V prípade hrubého príjmu vo výške minimálnej mzdy 380 € je výška odpočítateľnej položky 380 € (ideálna prípad),
  • z čoho vyplýva, že vymeriavací základ je nula, a tým pádom aj preddavky na zdravotné poistenie sú nulové.
 • V prípade hrubého príjmu nižšieho ako 380 € je odpočítateľná položka vo výške tohto príjmu,
  • čiže aj v tomto prípade je nulový vymeriavací základ aj preddavky.
 • V prípade hrubého príjmu vyššieho ako 380 € sa odpočítateľná položka kráti,
  • a to tak, že vymeriavací základ (hrubý príjem) sa znižuje o 2-násobok rozdielu medzi skutočným príjmom a sumou 380 €.

Príklad! Najjasnejšie je krátenie odpočítateľnej položky viditeľné na príklade:

Odpočítateľná položka v základnej výške

380 €

Mesačný príjem zamestnanca

500 €

Krátenie odpočítateľnej položky

380 – (2 x (500 – 380))

Výška odpočítateľnej položky

140 €

Výška vymeriavacieho základu potom predstavuje 360 €. Výška mesačného preddavku je 14,40 € namiesto pôvodných 20 € za zamestnanca a 36 € namiesto pôvodných 50 € za zamestnávateľa.

 • V prípade hrubého príjmu 570 € a viac, sa odpočítateľná položka už neuplatňuje!
  Pri uvedenej výške príjmu sa totiž odpočítateľná položka už dostala na nulu, a tak nemá význam ju uplatňovať.

POZOR! Ku kráteniu odpočítateľnej položky 380 € dochádza aj vtedy, ak zamestnanec neodpracoval celý mesiac, mal neplatené voľno alebo absenciu, a to alikvótne podľa počtu skutočne odpracovaných dní. Neplatí to však, ak poberal nemocenské, ošetrovné alebo materské. 

POZOR! Odpočítateľná položka sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta na najbližší eurocent nahor.

Poradíme vám?Mgr. Vladimír Cvik
a odborný tím poradcov