pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Odvodová odpočítateľná položka v zdravotnom poistení

Zavedenie odpočítateľnej položky v zdravotnom poistení je na základe novely zákona č. 580/2004 Z.z.  o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorá je platná od 1.1.2015.  Táto zmena môže viesť k zníženiu zdravotných odvodov pre niektorých zamestnancov a ich zamestnávateľov

Kto má nárok na odpočítateľnú položku?

Uplatniť si ju môžu mesačne zamestnanci v:

 • pracovnom, štátnozamestnaneckom alebo služobnom pomere,
 • štátnej službe a
 • sudcovia, prokurátori, hasiči...

Zároveň však musia splniť za daný mesiac aj nasledujúce podmienky:

 • mať iba 1 zamestnávateľa, u ktorého má zamestnanec zdravotné poistenie
 • neuplatňovať si odvodové zvýhodnenie pre dlhodobo nezamestnaných
 • nebyť súčasne SZČO

POZOR! Odpočítateľnú položku si však bude môcť uplatniť aj zamestnanec, ktorý mal v mesiaci súčasne viacerých zamestnávateľov alebo bol súčasne SZČO, ale až v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia, ktoré vykoná jeho zdravotná poisťovňa. Viac informácií o odpočítateľnej položke v ročnom zúčtovaní.

Kto nemá nárok na zvýhodnenie vďaka odpočítateľnej položky?

 • Zamestnanci s odvodovým zvýhodnením pre dlhodobo nezamestnaným,
 • dohodári, žiaci a študenti vykonávajúci odbornú prax,
 • členovia štatutárnych orgánov, ktorí za výkon poberajú odmenu,
 • spoločníci s.r.o., ktorí za prácu poberajú odmenu,
 • ústavní činitelia, poslanci v samospráve,
 • pracujúci vo väzbe,
 • pracujúci na základe zmlúv podľa Občianskeho zákonníka v závislej činnosti (napr. príkazné zmluvy, zmluvy o dielo),

ani:

 • samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO),
 • osoby so zdaniteľnými príjmami podľa § 7 a 8 zákona o dani z príjmu,
 • osoby s príjmami z podielov na zisku.

Princíp mesačného uplatnenia odpočítateľnej položky

Odvodová odpočítateľná položka znižuje vymeriavací základ zamestnanca, t.j. jeho hrubý príjem. Na základe toho sa znížia zamestnancovi, a teda aj zamestnávateľovi,  preddavky na zdravotné poistenie, ktoré sa počítajú zo zníženého vymeriavacieho základu. 

Podmienkou získania odpočítateľnej položky je uplatnenie nároku prostredníctvom Písomného oznámenia zamestnanca, a to do 8 kalendárnych dní od vzniku pracovného alebo iného pomeru zamestnávateľovi. Rovnako do 8 dní je zamestnanec povinný nahlásiť aj akékoľvek zmeny týkajúce sa uplatňovania odpočítateľnej položky, napr. zánik nároku.
Povinnosťou zamestnávateľa je nahlasovanie týchto zamestnancov do ich zdravotnej poisťovne, a to do 8 pracovných dní.
V prípade, ak si bude zamestnanec uplatňovať ročnú odpočítateľnú položku, oznamovacia povinnosť sa ho netýka, lebo sa mu uplatní v rámci ročného zúčtovania.

POZOR: Keďže ide o zmenu platnú od 1.1.2015, prvýkrát (za január) je možné oznámiť nárok zamestnávateľovi do 25.1.2015. 

Odpočítateľná položka a jej výška

Výška odpočítateľnej položky sa odvíja od výšky minimálnej mzdy, pre rok 2015 stanovenej vo výške 380 €. Čiže môžeme povedať, že odpočítateľná položka v základnej výške je 380 €.

Platí nasledovné:

 • V prípade hrubého príjmu vo výške minimálnej mzdy 380 € je výška odpočítateľnej položky 380 € (ideálna prípad),
  • z čoho vyplýva, že vymeriavací základ je nula, a tým pádom aj preddavky na zdravotné poistenie sú nulové.
 • V prípade hrubého príjmu nižšieho ako 380 € je odpočítateľná položka vo výške tohto príjmu,
  • čiže aj v tomto prípade je nulový vymeriavací základ aj preddavky.
 • V prípade hrubého príjmu vyššieho ako 380 € sa odpočítateľná položka kráti,
  • a to tak, že vymeriavací základ (hrubý príjem) sa znižuje o 2-násobok rozdielu medzi skutočným príjmom a sumou 380 €.

Príklad! Najjasnejšie je krátenie odpočítateľnej položky viditeľné na príklade:

Odpočítateľná položka v základnej výške

380 €

Mesačný príjem zamestnanca

500 €

Krátenie odpočítateľnej položky

380 – (2 x (500 – 380))

Výška odpočítateľnej položky

140 €

Výška vymeriavacieho základu potom predstavuje 360 €. Výška mesačného preddavku je 14,40 € namiesto pôvodných 20 € za zamestnanca a 36 € namiesto pôvodných 50 € za zamestnávateľa.

 • V prípade hrubého príjmu 570 € a viac, sa odpočítateľná položka už neuplatňuje!
  Pri uvedenej výške príjmu sa totiž odpočítateľná položka už dostala na nulu, a tak nemá význam ju uplatňovať.

POZOR! Ku kráteniu odpočítateľnej položky 380 € dochádza aj vtedy, ak zamestnanec neodpracoval celý mesiac, mal neplatené voľno alebo absenciu, a to alikvótne podľa počtu skutočne odpracovaných dní. Neplatí to však, ak poberal nemocenské, ošetrovné alebo materské. 

POZOR! Odpočítateľná položka sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta na najbližší eurocent nahor.