pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Ako prihlásiť vozidlo do evidencie?

Prihlásenie vozidla na svoju osobu vykonáva vlastník (stáva sa tak aj držiteľom) po jeho nadobudnutí, ak ide o:

Poznámka: Od 1.8.2019 sa pri akomkoľvek úkone spojeným so zmenou v evidencii vozidla nepredkladá vyplnená žiadosť. Vašou povinnosťou je predložiť občiansky preukaz, príslušné doklady a prípadné splnomocnenia a ostatné úkony vykoná poverený pracovník.

visačka

Prihlásenie nového auta do evidencie

Nové vozidlo musíte ako jeho majiteľ prihlásiť do evidencie do 15 dní od jeho nadobudnutia, čím budete zároveň zapísaný v dokladoch ako jeho držiteľ.

Potrebujete k tomu:

 • osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla
 • príslušný doklad o nadobudnutí vlastníctva (faktúra, lízingová zmluva a pod.)
 • doklad o PZP (poistení zodpovednosti za vedenie motorového vozidla)
 • platný doklad totožnosti
 • splnomocnenie s úradne overeným podpisom vlastníka alebo držiteľa, ak je zastupovaný inou osobou
 • originál výpisu z Obchodného registra alebo Živnostenský list, ak je držiteľ vozidla podnikateľom alebo živnostníkom
 • prítomnosť osoby, ktorá je oprávnená zastupovať organizáciu alebo spoločnosť, ak ide o právnickú osobu
 • splnomocnenie s úradne overeným podpisom zástupcu lízingovej spoločnosti, ak ide o nadobudnutie vozidla prostredníctvom lízingu
 • COC – certifikát o konformite v prípade, že ide o vozidlo, ktorému bolo udelené typové schválenie ES (neplatí v prípade, že predajca tento doklad zaslal orgánu Policajného zboru (PZ) elektronicky)
 • uhradiť správny poplatok:
  • za prihlásenie nového vozidla vo výške od 33 € do 3 900 € v závislosti od výkonu motora
  • za urýchlené vybavenie a vydanie osvedčenia o evidencii časť I do 2 dní poplatok navyše vo výške 30 €

Trochu iné pravidlá platia v prípade prihlásenia nového vozidla dovezeného zo zahraničia.

lupa s ceruzkou

Prihlásenie vozidla z iného okresu

Ak si od niekoho kúpite vozidlo, prihlásiť do evidencie ho musíte na svoje meno do 30 dní od odhlásenia pôvodným majiteľom. Zároveň musíte umožniť aj porovnanie údajov na vozidle.

K prihláseniu do evidencie potrebujete:

 • osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla so zápisom odhlásenia
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom (TEČ)
 • doklad o PZP (poistení zodpovednosti za vedenie motorového vozidla)
 • platný doklad totožnosti
 • splnomocnenie s úradne overeným podpisom vlastníka alebo držiteľa, ak je zastupovaný inou osobou
 • originál výpisu z Obchodného registra alebo Živnostenský list, ak je držiteľ vozidla podnikateľom alebo živnostníkom
 • osobu oprávnenú zastupovať organizáciu alebo spoločnosť, ak ide o právnickú osobu
 • odborný posudok o kontrole originality (nie starší ako 15 dní s výsledkom „spôsobilé“) v prípade, že k prihláseniu vozidla príde až po 30-tich dňoch od odhlásenia pôvodným majiteľom, v tomto prípade nie je potrebné pristaviť vozidlo ku kontrole
 • uhradiť správny poplatok:
  • za prihlásenie nového vozidla vo výške 66 € (t. j. 33 € za prihlásenie a 2x 16,50 € za bežnú TEČ, v prípade vozidiel iba s jednou TEČ poplatok 1x 16,50 €
  • za urýchlené vybavenie a vydanie osvedčenia o evidencii časť I do 2 dní poplatok ešte vo výške 30 €

Dôležité: Ak vozidlo neprihlásite ani do 60-tich dní na nového držiteľa, doklady aj TEČ sa budú považovať za odcudzené a príslušníci PZ vám ich môžu kedykoľvek zadržať.

vyznačený bod

Prepis auta v okrese

Prepis vozidla v rámci jedného okresu sa skladá z dvoch krokov. Celý postup, ako aj zoznam potrebných dokladov nájdete na našej stránke o prepise vozidla.

Dodávka

Prihlásenie vozidla typu C

Na určitých pozemných komunikáciách je od roku 2013 možné prevádzkovať aj doma vyrobené traktory a vlečky. Musia byť však rovnako ako ostatné vozidlá prihlásené v evidencii vozidiel. Zistite si, čo všetko je potrebné pre prihlásenie vozidla typu C.

Zároveň vám dávame k dispozícii aj všetky potrebné informácie k odhláseniu vozidla do iného okresu.


Žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie