Žiadosť o pridelenie tabuľky s evidenčným číslom typu C

Od 1. septembra 2013 môžu podomácky vyrobené traktory a vlečky jazdiť po cestných komunikáciách III. triedy, po miestnych a účelových komunikáciách za nezníženej viditeľnosti, a v prípade špeciálnej výnimky aj na cestách I. a II. triedy, alebo za zníženej viditeľnosti. Výnimku je možné získať iba na vymedzený čas a trasu. Za udelenie takejto výnimky sa neplatí žiaden dodatočný poplatok. Za vybavenie žiadosti a pridelenie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom typu C sa platí jednorazový poplatok vo výške 33 eur.

Žiadosť o pridelenie zvláštneho evidenčného čísla C musí obsahovať isté náležitosti. Medzi základné údaje patria meno a priezvisko vlastníka vozidla, dátum a miesto narodenia vlastníka a adresa jeho pobytu. V prípade, že sa jedná o právnickú osobu, do žiadosti o pridelenie EČV typu C je potrebné uviesť názov spoločnosti, sídlo a identifikačné číslo firmy a osobné údaje osoby, ktorá koná v mene tejto právnickej osoby. V neposlednom rade treba v žiadosti uviesť presné údaje o vozidle, a to: značku, obchodný názov, typ, druh, kategóriu, identifikačné číslo vozidla a obchodné meno jeho výrobcu. K žiadosti je potrebné priložiť aj fotodokumentáciu.


Žiadosť o udelenie EČV typu C