pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Zmena v evidencii vozidla

Držiteľ vozidla je povinný nahlásiť každú zmenu v evidencii dokladov a vozidiel, ktorá nastane, a to príslušnému orgánu Policajného zboru. Ide o tieto zmeny:

 1. zmena vlastníctva vozidla alebo prevod držby na inú osobu
 2. odhlásenie vozidla do cudziny
 3. výmena tej časti vozidla, kde sa nachádza VIN číslo alebo úradne pridelený identifikátor (napr. karoséria)
 4. zmena farby alebo farebného vyhotovenia vozidla
 5. strata, krádež alebo poškodenie osvedčenia o evidencii
 6. strata, krádež alebo poškodenie tabuľky s evidenčným číslom
 7. odcudzenie vozidla
 8. vyradenie vozidla z cestnej premávky, ak o ňom rozhodol obvodný úrad (v takom prípade je potrebné doložiť aj osvedčenie o evidencii a TEČ)
 9. zmena na vozidle a zmena údajov, ktoré sú zapísané v osvedčení o evidencii, ak je potrebný zápis nových údajov alebo zmena údajov zapísaných v osvedčení

Držiteľ vozidla je povinný uvedené zmeny nahlásiť do 15 dní odo dňa, kedy táto zmena nastala, orgánu Policajného zboru. Ten zmenu zapíše v dvoch prípadoch:

 • na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo len so súhlasom vlastníka (ak ide o zmenu v bode 1. a 2.)
 • len ak obvodný úrad dopravy túto zmeny uviedol v osvedčení o evidencii (ak ide o zmenu uvedenú v bode 3.)

Poznámka: Od 1.8.2019 sa pri vykonaní zmeny v evidencii vozidiel nevypisujú papierové žiadosti. Predkladá sa občiansky preukaz, požadované dokumenty a splnomocnenia. Potrebnú administratívnu následne spracuje pracovník dopravného inšpektorátu.

Noviny

Vydanie nového osvedčenia o evidencii

Nové osvedčenie o evidencii vydáva orgán Policajného zboru v mieste, kde je vozidlo vedené v evidencii alebo ten orgán Policajného zboru, kde sa žiada jeho vydanie. O vydanie nového osvedčenia o evidencii môže požiadať vlastník alebo držiteľ vozidla, ak:

 • prišlo k poškodeniu, strate alebo odcudzeniu osvedčenia o evidencii (bod 5.),
 • nastala zmena pobytu alebo sídla držiteľa (bod 9.). V takom prípade je držiteľ vozidla povinný do 15 dní oznámiť túto skutočnosť orgánu Policajného zboru v mieste svojho nového pobytu alebo sídla.

Čo budete pri oznámení zmeny potrebovať?

Ak prišlo k zmene vlastníctva vozidla, prevodu držby alebo bolo vozidlo odhlásené do cudziny (bod 1. a 2.) musí pôvodný držiteľ uviesť všetky potrebné údaje osoby, ktorá bude následne zapísaná v osvedčení o evidencii ako nový držiteľ.
V prípade, že prišlo k jednej zo zmien uvedených v bodoch 2.- 4. je držiteľ povinný predložiť aj odborný posudok o kontrole originality s výsledkom „spôsobilé“ alebo „dočasne spôsobilé“. Tento posudok nesmie byť starší ako 15 dní.

Aké dokumenty je potrebné predložiť?

K zapísaniu zmeny v evidencii musíte predložiť nasledovné dokumenty:

 • platný doklad totožnosti
 • osvedčenie o evidencii (neplatí v prípade, ak osvedčenie o evidencii bolo odcudzené, stratené alebo zadržané a nebolo vydané nové)
 • ďalšie doklady potrebné pre vykonanie žiadanej zmeny v evidencii

Po predložení všetkých potrebných dokladov vykoná orgán Policajného zboru zmenu v evidencii motorových vozidiel. Zároveň vydá osvedčenie o evidencii a v prípade, že je to potrebné, pridelí vozidlu nové evidenčné číslo a vydá TEČ.

Poznámka: Ak je proti vlastníkovi vedené exekučné konanie alebo výkon súdneho rozhodnutia, orgán Policajného zboru nevykoná zápis o zmenu údajov o vlastníkovi, zmenu držby vozidla alebo odhlásenie do cudziny.

Štetec s farbou

Zmena farby vozidla a zápis ťažného zariadenia

V technickom preukaze vozidla sú uvedené všetky technické vlastnosti vrátane vybavenia. Podľa toho je potom možné overiť, či skutočný stav vozidla súhlasí so stavom, ktorý je uvedený v technickom preukaze. Takto možno čo najjednoduchšie a najrýchlejšie zistiť, či bola na vozidle vykonaná neoprávnená zmena. Okrem tejto jednoduchej kontroly sa samozrejme vykonávajú aj kvalitnejšie a presnejšie kontroly, ktoré zisťujú súvislosti s protiprávnym konaním (zmena VIN čísla, či je vozidlo kradnuté a podobne.) Preto je potrebné nahlásiť všetky povolené zmeny, ktoré boli vykonané na vozidle.

Doklady potrebné pri zápise ťažného zariadenia alebo zmene farby

Na príslušnom orgáne Policajného zboru predložíte k zapísaniu zmeny tieto doklady:

 • platný doklad totožnosti
 • osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz
 • ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, je potrebné predložiť splnomocnenie s úradne overeným podpisom
 • potvrdenie o platnom alebo predbežnom povinnom zmluvnom poistení
 • doklad o schválení ťažného zariadenia (v prípade, že nie je uvedené v osvedčení o evidencii)
 • ak je doklad o schválení ťažného zariadenia vydaný v inom členskom štáte Európskej únie, je potrebné predložiť aj jeho úradne overený preklad
 • pri zmene farby je potrebné predložiť aj odborný posudok o kontrole originality s výsledkom "spôsobilé" alebo "dočasne spôsobilé", ktorý nesmie byť starší ako 15 dní

Poplatky: Pre vydanie každého dokladu je stanovený poplatok 6 €, t.j. celková výmena dokladov vás bude stáť 12 €.