pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Zmena poisťovne – ako na to pri rôznych poisteniach?

Zmeniť poisťovňu je možné aj v prípade poistení na dobu neurčitú (havarijné poistenie, poistenie domu a domácnosti, poistenie zodpovednosti zamestnanca), ktoré sú dobrovoľné a ich uzatvorenie, na rozdiel od PZP, neprikazuje zákon. Dôležité je riadiť sa platnými predpismi.

Vzťahy medzi poisťovňou a poistníkom sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, poistnou zmluvou a všeobecnými poistnými podmienkami. Jednotlivé poisťovne si tak môžu ustanovenia Občianskeho zákonníka, samozrejme, v zákonných medziach, spresniť a doplniť vlastnými podmienkami  prostredníctvom zmluvy a poistných podmienok. I keď sa tie môžu v rámci poisťovní  líšiť, základ obsiahnutý v Občianskom zákonníku je jednotný. Teda aj základné možnosti,  ktoré dávajú poistníkovi právo na zmenu poisťovne. Je to dôležité najmä z dôvodu, že uvedené poistné produkty nemajú vlastné zákonné predpisy, na rozdiel od PZP (Zákon č. 381/2001 Z.z. o PZP).

1) Zrušte pôvodnú poistnú zmluvu

Presýpacie hodiny - zrušenie

a) výpoveďou ku koncu poistného obdobia

Poisťovni musíte zaslať výpoveď poistnej zmluvy najneskôr 6 týždňov pred koncom vášho poistného obdobia. Najlepšie je poslať výpoveď v časovom predstihu (rozhodujúci je totiž dátum doručenia) a doporučenou zásielkou (niektoré poisťovne tento spôsob vyžadujú, vy budete mať navyše o zaslaní doklad).

Od 1.1.2018: V prípade, že príde k zvýšeniu poistného, poisťovňa vás o tom musí informovať najneskôr 10 týždňov pred uplynutím poistnej doby. Ak s novou výškou poistného nebudete súhlasiť a rozhodnete sa podať výpoveď poistenia, platí pre vás 6-týždňová výpovedná lehota. Ak vám však poisťovňa zmenu výšky poistného neoznámi v stanovenej lehote, výpoveď poistnej zmluvy môžete podať kedykoľvek pred uplynutím poistnej doby.

b) nezaplatením ďalšieho poistného

K ukončeniu poistného vzťahu príde v prípade, že neuhradíte predpísané poistné v stanovenej lehote od doručenia výzvy od poisťovne. Vyplýva to z § 801 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Z uvedeného odseku Občianskeho zákonníka vyplýva, že poistenie zaniká v prípade nezaplatenia ďalšieho poistného (okrem prvotného, ktoré podmieňuje platnosť poistenia) v lehote 1 mesiaca od doručenia výzvy na zaplatenie zo strany poisťovne. Poisťovňa vám v tomto prípade poistenie vypovie k poslednému dňu tejto lehoty. Za toto obdobie má však nárok na poistné, ktoré musíte doplatiť. Zákonom určené lehoty sa môžu predĺžiť, ale len na základe dohody a všeobecných poistných podmienok. Následne si budete môcť uzatvoriť poistenie v inej poisťovni.   

Nové pravidlá od januára 2019

Zákon neudával, kedy je poisťovňa povinná výzvu na zaplatenie poslať. Stáva sa, že klienti ju nedostanú ihneď po dátume splatnosti, ale o niečo neskôr. Ak by v období, kedy nie je poistné uhradené, prišlo k poistnej udalosti, poisťovňa by vám vo väčšine prípadov poistnú udalosť uznala, lebo poistné trvá, ale pri náhrade škody by mohla krátiť poistné plnenie.

Podľa zmien v Občianskom zákonníku od 1.1.2019 prichádza k pozitívnej zmene pre klientov. Poisťovňa musí zaslať výzvu na zaplatenie do 1 mesiaca od dátumu splatnosti. Ak to nedodrží a poistenie nie je zaplatené do 3 mesiacov od dátumu splatnosti, poistenie zaniká. Poisťovňa však nemá právo na krátenie poistného plnenia v prípade poistnej udalosti v tomto období. Podľa nového, ak poistenie trvá, poisťovňa je povinná plniť tak akoby bolo poistné zaplatené. Následne má nárok na dlžné poistné od klienta, nie však na zníženie poistného plnenia. 


2) Uzatvorte si novú poistnú zmluvu

Ceruzka s lupou - uzatvorenie

Ako sa správne rozhodnúť pri výbere?

Pri výbere poistenia vám všetky potrebné informácie o ponúkaných poistných produktoch od jednotlivých poisťovní poskytnú naše porovnávacie kalkulačky. K dispozícii máte nielen výšky poistného krytia, ale aj prehľadné porovnanie cien a možnosť uzatvorenia poistenia online.