pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Ako odhlásiť vozidlo z evidencie

Odhlásenie vykonáva pôvodný majiteľ alebo jeho zástupca. Najčastejšie je to z dôvodu predaja vozidla. Môže ísť pritom o odhlásenie do iného okresu alebo odhlásenie v rámci okresu tzv. zmena držiteľa v okrese – prepis.

Poznámka: Od 1.8.2019 sa na dopravnom inšpektoráte nepredkladá vyplnená žiadosť pri zmenách v evidencii vozidiel. Občania predkladajú len potrebné doklady, občiansky preukaz a splnomocnenia. Potrebnú administratívu vykoná pracovník na dopravnom inšpektoráte.

kompas

Odhlásenie vozidla do iného okresu

V takomto prípade je potrebné:

 • predložiť nasledovné dokumenty:
  • osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla
  • platný doklad totožnosti
  • originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list (v prípade, že držiteľom vozidla je podnikateľ)
  • splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa (v prípade zastupovania držiteľa alebo vlastníka vozidla)
  • overený súhlas vlastníka alebo úradné rozhodnutie, ak o odhlásenie žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je zároveň aj vlastníkom vozidla
  • doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu alebo písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba previedla
  • doklad o PZP
Poznámka: Od 20.5.2018 platí, že ak osoba, na ktorú sa držba previedla nie je fyzicky prítomná na Orgáne Policajného zboru, nie je potrebné predložiť osvedčenie o evidencii časť I (polykarbonátové OE I).
 • aby bol prítomný okrem pôvodného vlastníka aj nový. Táto zmena sa zaviedla od 1.1.2016 najmä z dôvodu zvyšujúceho sa počtu prípadov fiktívneho odhlásenia na osoby, ktoré vozidlo reálne nekúpili.
  Ak nový vlastník nebude pri odhlásení prítomný, je potrebné predložiť:
  • písomné úradne overené splnomocnenie alebo
  • doklad o nadobudnutí vlastníctva s úradne overeným podpisom. 

  V opačnom prípade príslušný orgán Policajného zboru (PZ) odhlásenie nevykoná.

  Uvedené potvrdenia sa nebudú vyžadovať v prípade, že pôjde o predaj vozidla blízkej osobe (príbuzný v priamom rade - rodič, súrodenec, manžel/ka, potomok) alebo nový vlastník poslal orgánu PZ splnomocnenie elektronicky.

Mapa

Odhlásenie vozidla z evidencie v rámci okresu

Ak potrebujete odhlásiť vozidlo v rámci jedného okresu, prečítajte si praktické informácie o tzv. prepise vozidla v okrese.

Ďalšie praktické informácie k odhláseniu vozidla

 • Od 1.1.2016 platí, že pôvodnému majiteľovi sa odoberie aj čipová karta osvedčenie o evidencii časť I a ponechá sa mu len osvedčenie o evidencii časť II (papierový technický preukaz), kde bude vyznačené odhlásenie a povolenie na používanie na dobu 30 dní. V rámci tejto lehoty si musí nový majiteľ vozidlo prihlásiť na svoje meno.
  Ak to nestihne ani do 60 dní od odhlásenia, doklady aj TEČ budú neplatné a pri policajnej kontrole ich budú môcť príslušníci PZ zadržať.
 • Pri odhlasovaní nie je potrebné vozidlo fyzicky podrobiť kontrole na príslušnom pracovisku evidencie vozidiel.
 • Odhlásenie vozidla z evidencie je bez poplatku, správne poplatky sa vzťahujú až na proces prihlásenia do evidencie.
 • V prípade odhlásenia do iného okresu ostávajú TEČ pripevnené na vozidle.
 • V prípade zmeny trvalého bydliska nie je potrebné vozidlo odhlasovať, stačí požiadať o prihlásenie resp. zmenu trvalého pobytu v novom okrese.
 • PZP možno preukázať nielen poistkou pôvodného majiteľa, ale aj nového majiteľa vozidla. 

Žiadosť o odhlásenie motorového vozidla