pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Výpoveď poistnej zmluvy na poistenie nehnuteľnosti

Uzatvorili ste si poistenie nehnuteľnosti, ale nastal dôvod, pre ktorý ho chcete vypovedať?
Stiahnite si vzor výpovede a upravte si ho podľa potrieb alebo vyskúšajte náš formulár, ktorý vám vygeneruje výpoveď priamo na mieru.

Dom – výpoveď poistenia nehnuteľnosti
Na stiahnutie:
Vzor výpovede poistenia ku koncu poistného obdobia
Adresy jednotlivých poisťovní nájdete v sekcii „Poisťovne“.

Papierovú výpoveď zmluvy na poistenie nehnuteľnosti si môžete aj jednoducho vygenerovať vyplnením nasledujúceho formulára (vyplňte údaje poistníka). Vytlačenú ju následne spolu s prílohou, ak je potrebná, zašlite na adresu poisťovne, najlepšie doporučenou poštou.

Vygenerujte si výpoveď poistnej zmluvy k nehnuteľnosti

 .   .    (deň.mesiac.rok)

Dôvody pre výpoveď poistenia nehnuteľnosti

Z akých príčin je možné vypovedať poistenie nehnuteľnosti – domu, bytu, chaty a domácnosti?

  • koniec poistného obdobia – predpokladá doručenú výpoveď minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia
  • zánik poistenej nehnuteľnosti
  • zmena osoby vlastníka nehnuteľnosti
  • zákonne bez udania dôvodu do 2 mesiacov od uzatvorenia
  • po poistnej udalosti do 3 mesiacov od jej oznámenia – od podania výpovede začína plynúť mesačná výpovedná lehota

Ako pri výpovedi poistenia nehnuteľnosti postupovať?

Zadajte do formulára dôvod výpovede a všetky potrebné údaje, a jednoduchým spôsobom získate výpoveď poistnej zmluvy na poistenie nehnuteľnosti na mieru!

Z daného dôvodu potom vyplýva, či je potrebné doložiť výpoveď poistenia aj nejakým potvrdením, či už je to:

  • Potvrdenie o likvidácii nehnuteľnosti – pri zániku poistenej nehnuteľnosti alebo
  • Kópia kúpnej zmluvy či listu vlastníctva – pri zmene osoby vlastníka nehnuteľnosti

V ostatných prípadoch prílohy k výpovedi nie sú potrebné, je však nutné dodržať časové lehoty, najmä 6-týždňovú výpovednú lehotu pred koncom poistného obdobia. V dostatočnom predstihu tak musíte písomnú výpoveď poistnej zmluvy aj doručiť poisťovni. Buď využijete doporučenú poštovú zásielku alebo osobné doručenie na pobočke poisťovne. Adresy jednotlivých pobočiek nájdete v sekcii „Poisťovne“.

Výpoveď poistenia nehnuteľnosti nemôže podať každý!

Ale len:

  • poistník alebo
  • ním poverená osoba na základe platnej plnej moci

Platnosť výpovede závisí od splnenia poistných podmienok

Každá poisťovňa má vytvorené svoje vlastné poistné podmienky, ktorými sa riadi dané poistenie, a teda aj výpoveď poistnej zmluvy. Pri jej podávaní tak treba tieto podmienky dodržať, rovnako aj zákonné požiadavky. V prípade splnenia všetkých podmienok tak poisťovňa na základe podanej výpovede vypovie poistenie nehnuteľnosti ku dňu doručenia výpovede (alebo po uplynutí výpovedenej lehoty).

Ako získať nové a výhodné poistenie nehnuteľnosti?

Máte záujem o nové poistenie nehnuteľnosti na váš dom, byt či chatu? Alebo si chcete poistiť domácnosť? Využite jedinečnú možnosť a porovnajte si jednotlivé ponuky viacerých poisťovní.


Vyberte si to najvýhodnejšie poistenie nehnuteľnosti a domácnosti online.