Vzor výpovede poistnej zmluvy na ročné cestovné poistenie

Máte uzatvorené ročné cestovné poistenie a z nejakého dôvodu chcete podať výpoveď?
Stiahnite si vzor výpovede a upravte si ho podľa seba alebo využite náš formulár a vytvorte si výpoveď poistenia na mieru.

Na stiahnutie:
Vzor výpovede poistenia ku koncu poistného obdobia
Adresy jednotlivých poisťovní nájdete v sekcii „Poisťovne“.

Papierovú výpoveď zmluvy na ročné cestovné poistenie si môžete aj jednoducho vygenerovať. Stačí, ak vyplníte nasledujúci formulár, výpoveď si vytlačíte a spolu s prílohou (ak sa vyžaduje) ju zašlete na adresu poisťovne, najlepšie doporučenou poštou.

Vygenerujte si výpoveď cestovného poistenia

Dôvody pre výpoveď ročného cestovného poistenia

  • koniec poistného obdobia (výpovedná lehota je šesť týždňov pred koncom poistného obdobia)
  • možnosť vypovedania zo zákona do 2 mesiacov od uzatvorenia zmluvy na ročné cestovné poistenie
  • vznik škodovej udalosti (na základe konkrétnych podmienok poisťovne uvedených vo VPP)
  • úmrtie poisteného

Ako podať výpoveď poistnej zmluvy na ročné cestovné poistenie?

Vďaka nám jednoducho. Do online formuláru zadajte len potrebné údaje a ten vám vygeneruje výpoveď poistenia priamo na mieru. Následne musíte výpoveď poistnej zmlvuy na ročné cestovné poistenie doručiť v stanovenom termíne (v prípade konca poistného obdobia je to minimálne 6 týždňov pre koncom poistného obdobia) do poisťovne. Bežne sa využívajú poštové služby, v prípade však, že podávate výpoveď na poslednú chvíľu, odporúčame určite osobné dodanie na pobočku. Aby ste predišli možným problémom s neskorým doručením, následkom čoho by vaša výpoveď poistnej zmluvy nebola poisťovňou akceptovaná.

Poisťovne a ich adresy nájdete na našej stránke v sekcii „Poisťovne“.

Kto môže vypovedať poistnú zmluvu na ročné cestovné poistenie?

Podať výpoveď poistnej zmluvy môže len:

  • poistník
  • ním poverená osoba na základe plnej moci

Dôvod výpovede cestovné poistenia je nutné zdokladovať

Ak nepodávame výpoveď poistnej zmluvy na ročné cestovné poistenie z dôvodov, ktoré nám umožňuje zákon, t.j. ku koncu poistného obdobia, či do 2 mesiacov do uzatvorenia zmluvy bez udania dôvodu, musíme k danej výpovede v priebehu poistného obdobia doložiť aj potrebné doklady, ktoré potvrdzujú danú situáciu. Takýmto dokladom je

  • záznam o škodovej udalosti od poisťovne (výpoveď z dôvodu škodovej udalosti) a
  • úmrtný list (výpoveď z dôvodu úmrtia poistníka).

Tieto doklady sú súčasťou zaslanej výpovede do poisťovne. Zároveň môže poisťovňu požiadať o vráteniu zvyšku poistného, ktoré ste nespotrebovali.

Platnosť výpovede

Výpoveď poistnej zmluvy na ročné cestovné poistenie je platná, ak sú splnené všetky podmienky, ktoré určuje poisťovňa vo svojich Všeobecných poistných podmienkach, a prichádza k nej dňom jej riadneho oznámenia poisťovni.

Ak má však poisťovňa vo svojich podmienkach určenú aj tzv. ochrannú lehotu, zväčša osemdňovú, k vypovedaniu poistenia dochádza až jej uplynutím.

Chcete zmeniť poisťovňu, ale naďalej cestovať?

Máte na to právo! Dodržať musíte len povinnosť výpovede poistnej zmluvy a následne si vybrať to najvýhodnejšie a najlepšie ročné cestovné poistenie, ktoré vám bude vyhovať, či už z hľadiska ceny, ale aj obsahu.

Ak máte záujem o krátkodobé cestovné poistenie, vypočítajte a porovnajte si ceny poistného:
Poradíme vám?Mgr. Vladimír Cvik
a odborný tím poradcov