pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000
Banner cestovné poistenie: porovnaj, poisti, ušetri

Vzor výpovede poistnej zmluvy na ročné cestovné poistenie

Máte uzatvorené ročné cestovné poistenie a z nejakého dôvodu chcete podať výpoveď?
Stiahnite si vzor výpovede a upravte si ho podľa seba alebo využite náš formulár a vytvorte si výpoveď poistenia na mieru.

slnečník a lehátko
Na stiahnutie:
Vzor výpovede poistenia ku koncu poistného obdobia
Adresy jednotlivých poisťovní nájdete v sekcii „Poisťovne“.

Papierovú výpoveď zmluvy na ročné cestovné poistenie si môžete aj jednoducho vygenerovať. Stačí, ak vyplníte nasledujúci formulár (vyplňte údaje poistníka), výpoveď si vytlačíte a spolu s prílohou (ak sa vyžaduje) ju zašlete na adresu poisťovne, najlepšie doporučenou poštou.

Vygenerujte si výpoveď poistnej zmluvy

Dôvody pre výpoveď ročného cestovného poistenia

  • koniec poistného obdobia (výpovedná lehota je šesť týždňov pred koncom poistného obdobia)
  • možnosť vypovedania zo zákona do 2 mesiacov od uzatvorenia zmluvy na ročné cestovné poistenie
  • vznik škodovej udalosti (na základe konkrétnych podmienok poisťovne uvedených vo VPP)
  • úmrtie poisteného

Ako podať výpoveď poistnej zmluvy na ročné cestovné poistenie?

Vďaka nám jednoducho. Do online formuláru zadajte len potrebné údaje a ten vám vygeneruje výpoveď poistenia priamo na mieru. Následne musíte výpoveď poistnej zmlvuy na ročné cestovné poistenie doručiť v stanovenom termíne (v prípade konca poistného obdobia je to minimálne 6 týždňov pre koncom poistného obdobia) do poisťovne. Bežne sa využívajú poštové služby, v prípade však, že podávate výpoveď na poslednú chvíľu, odporúčame určite osobné dodanie na pobočku. Aby ste predišli možným problémom s neskorým doručením, následkom čoho by vaša výpoveď poistnej zmluvy nebola poisťovňou akceptovaná.

Poisťovne a ich adresy nájdete na našej stránke v sekcii „Poisťovne“.

Kto môže vypovedať poistnú zmluvu na ročné cestovné poistenie?

Podať výpoveď poistnej zmluvy môže len:

  • poistník
  • ním poverená osoba na základe plnej moci

Dôvod výpovede cestovné poistenia je nutné zdokladovať

Ak nepodávame výpoveď poistnej zmluvy na ročné cestovné poistenie z dôvodov, ktoré nám umožňuje zákon, t.j. ku koncu poistného obdobia, či do 2 mesiacov do uzatvorenia zmluvy bez udania dôvodu, musíme k danej výpovede v priebehu poistného obdobia doložiť aj potrebné doklady, ktoré potvrdzujú danú situáciu. Takýmto dokladom je

  • záznam o škodovej udalosti od poisťovne (výpoveď z dôvodu škodovej udalosti) a
  • úmrtný list (výpoveď z dôvodu úmrtia poistníka).

Tieto doklady sú súčasťou zaslanej výpovede do poisťovne. Zároveň môže poisťovňu požiadať o vráteniu zvyšku poistného, ktoré ste nespotrebovali.

Platnosť výpovede poistnej zmluvy

Výpoveď poistnej zmluvy na ročné cestovné poistenie je platná, ak sú splnené všetky podmienky, ktoré určuje poisťovňa vo svojich Všeobecných poistných podmienkach, a prichádza k nej dňom jej riadneho oznámenia poisťovni.

Ak má však poisťovňa vo svojich podmienkach určenú aj tzv. ochrannú lehotu, zväčša osemdňovú, k vypovedaniu poistenia dochádza až jej uplynutím.

Chcete zmeniť poisťovňu, ale naďalej cestovať?

Máte na to právo! Dodržať musíte len povinnosť výpovede poistnej zmluvy a následne si vybrať to najvýhodnejšie a najlepšie ročné cestovné poistenie, ktoré vám bude vyhovať, či už z hľadiska ceny, ale aj obsahu.


Ak máte záujem o krátkodobé cestovné poistenie, vypočítajte a porovnajte si ceny poistného: