pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Trvalé vyradenie vozidla z evidencie

Pri trvalom vyradení vozidla sa postupuje podľa toho, o akú kategóriu vozidla ide a v akom stave sa vozidlo nachádza. Orgán Policajného zboru (PZ) vykoná vyradenie vozidla na základe požiadania o zmenu v evidencii vozidiel. Môže podať vlastník alebo držiteľ vozidla.

Poznámka: Od 1.8.2019 sa zmeny v evidencii vozidiel vykonávajú bez predkladania papierovej žiadosti. Je potrebné predložiť občiansky preukaz, súvisiace dokumenty a splnomocnenia. Administratívu následne spracuje pracovník dopravného inšpektorátu.

Kalendár

Vyradenie starého vozidla z evidencie (kategória M1, N1 a L2)

Od 20.5.2018 môže orgán Policajného zboru vyradiť staré vozidlo z evidencie na základe Potvrdenia o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel. To znamená, že ak držiteľ vozidla obdržal od spracovateľa vozidiel toto potvrdenie spolu s potvrdením o prevzatí starého vozidla na spracovanie, nemusí na dopravnom inšpektoráte žiadať o trvalé vyradenie vozidla z evidencie.

Ak vlastník alebo držiteľ vozidla od spracovateľa vozidiel neobdržal Potvrdenie o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel, je potrebné, aby na dopravnom inšpektoráte, kde je vozidlo evidované, požiadal o trvalé vyradenie vozidla z evidencie. Pri tomto úkone je vlastník vozidla povinný predložiť:

 • platný doklad totožnosti
 • živnostenský list alebo originál výpisu z obchodného registra v prípade, že je držiteľom vozidla podnikateľ
 • splnomocnenie s úradne overeným podpisom, ak je vlastník vozidla zastupovaný
 • potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla, resp. osobou, ktorá vykonáva zber starých vozidiel v Slovenskej republike alebo osobou, ktorá je oprávnená na spracovanie starých vozidiel v inom štáte (ak ide o potvrdenie vydané v cudzine v inom štáte ako Česká republika, vyžaduje sa aj jeho úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka)

Osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II, ak bolo vydané, a tabuľku s evidenčným číslom je vlastník alebo držiteľ vozidla povinný odovzdať spracovateľovi vozidla.

Pri vyradení vozidla kategórie M1, N1 a L2, ktoré boli odovzdané na spracovanie, sa nevyberá správny poplatok.

Autobus

Vyradenie vozidla z evidencie v iných kategóriách (okrem M1, N1 a L2)

Pri vyradení vozidla inej kategórie ako M1, N1 a L2 je držiteľ alebo vlastník vozidla povinný predložiť:

 • platný doklad totožnosti
 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla
 • živnostenský list alebo originál výpisu z obchodného registra, ak je držiteľom vozidla podnikateľ
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
 • tabuľky s TEČ, ak boli tabuľky s evidenčným číslom odcudzené, je potrebné predložiť čestné vyhlásenie o strate alebo odcudzení TEČ, prípade iný doklad o oznámení takejto udalosti na útvare PZ
 • ak je vlastník vozidla zastupovaný, je potrebné predložiť aj splnomocnenie s úradne overeným podpisom

Pre vyradenie vozidla kategórie inej ako M1, N1 a L2 z evidencie je stanovený správny poplatok vo výške 5 €.

Presýpacie hodiny

Vyradenie vozidla z evidencie, ktoré fyzicky neexistuje

Pri vyradení neexistujúceho vozidla je držiteľ vozidla povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť nasledujúce dokumenty:

 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla
 • živnostenský list alebo originál výpisu z obchodného registra, ak je držiteľom vozidla podnikateľ
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
 • tabuľky s TEČ, ak bola tabuľka s evidenčným číslom odcudzená, je potrebné predložiť čestné vyhlásenie o strate alebo odcudzení TEČ, prípadne iný doklad o oznámení takejto udalosti na útvare PZ
 • ak je vlastník vozidla zastupovaný, je potrebné predložiť aj splnomocnenie s úradne overeným podpisom
 • rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva o neexistencii vozidla

Od 1.1.2016 sa vyradenie neexistujúceho vozidla vykonáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadateľ, ktorý žiada o vyradenie fyzicky neexistujúceho vozidla z evidencie, je podľa § 41 ods. 5 vyhlášky č. 371/2015 Z. z. povinný uhradiť príspevok do enviromentálneho fondu vo výške 500 €.

Zložka

Vyradenie historického vozidla z evidencie vozidiel

O vyradenie z evidencie je oprávnený požiadať aj vlastník alebo držiteľ vozidla, ktorému národný orgán Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA vydal potvrdenie o tom, že vozidlo má alebo bude mať historickú hodnotu.

Kráľovská koruna

Vyradenie vozidla zaradeného do muzeálnych zbierok z evidencie vozidiel

V zmysle § 9 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty môže vlastník alebo držiteľ vozidla požiadať o vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel, a to na základe potvrdenia múzea o nadobudnutí vozidla do zbierok.

Glóbus

Vyradenie vozidla zaevidovaného v zahraničí z evidencie vozidiel

V prípade, že vlastník alebo držiteľ vozidla previedol jeho vlastníctvo na osobu s pobytom alebo sídlom v zmluvnom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, môže taktiež požiadať o vyradenie vozidla z evidencie. Orgán Policajného zboru môže toto vozidlo vyradiť z evidencie až po získaní informácie od príslušného orgánu štátu, ktorý vozidlo eviduje. Na základe tejto informácie orgán PZ vyradí vozidlo z evidencie aj bez žiadosti držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla.

Ak vlastník alebo držiteľ vozidla podáva príslušnému orgánu Policajného zboru žiadosť o vyradenie z evidencie takéhoto vozidla, je povinný doložiť aj potvrdenie od príslušného orgánu toho štátu, do ktorého bolo vozidlo vyvezené.
Držiteľ starého vozidla môže vozidlo previesť na inú osobu aj bez účelu jeho využitia ako motorového vozidla. V takom prípade je povinný predložiť žiadosť o vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel, a taktiež aj potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom daného vozidla v Slovenskej republike alebo osobou, ktorá je oprávnená na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte EÚ. Je potrebné spolu s potvrdením predložiť aj jeho úradne overený preklad.

Pero

Iné dôvody na vyradenie vozidla z evidencie vozidiel

Podľa zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore môže orgán Policajného zboru rozhodnúť o vyradení vozidla z evidencie v prípade, že vozidlo má pozmenený identifikátor vozidla, a tak sa vozidlo nedá identifikovať podľa skrytých identifikátorov.

Orgán Policajného zboru môže vozidlo vyradiť z evidencie aj, ak o jeho vyradení rozhodol obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Následne je držiteľ tohto vozidla povinný zabezpečiť odstránenie tohto vozidla z verejného priestranstva alebo cesty na vlastné náklady. Ak tak nevykoná, odstránenie vozidla zabezpečí správca cesty na náklady držiteľa vozidla.

POZOR! Vozidlo, ktoré už bolo vyradené z evidencie, môže byť znova do evidencie zaradené len v prípade, že bola opätovne schválená jeho technická spôsobilosť.


Žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel