pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Čo mám robiť, keď sa mi stala dopravná nehoda?

Výstražný trojuholník

1) Zabezpečte miesto nehody

Zabráňte tomu, aby došlo k ohrozeniu ďalších účastníkov cestnej premávky: zapnite varovné svetlá, okamžite si nasaďte reflexnú vestu a umiestnite varovný trojuholník tak, aby bol dobre viditeľný.

Zdržte sa akéhokoľvek konania, ktoré by bolo na ujmu riadneho vyšetrenia nehody, najmä premiestnenia vozidiel. Ak sa situácia vzniknutá nehodou musí zmeniť, vyznačte čo najdetailnejšie situáciu a stopy, príp. miesto nehody vyfoťte.

Zdržte sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a urobte vhodné opatrenia k zabezpečeniu plynulosti a bezpečnosti premávky v úseku nehody.


Znak Záchrannej zdravotnej služby SR

2) Poskytnite prvú pomoc a zavolajte záchrannú službu

Skontrolujte či je niekto zranený a v prípade potreby poskytnite prvú pomoc. Ak ste zranený aj vy, nepodceňujte tieto zranenia a zavolajte, prípadne vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.

V prípade potreby, kontaktujte okamžite záchrannú službu na telefónnom čísle 155 alebo 112. Detailne im popíšte, kde sa nachádzate a v akom stave sú zranení. Ďalej postupujte podľa pokynov, ktoré vám poskytne operátor záchrannej služby.

POZOR! Útek z miesta nehody, neprivolanie záchrannej služby či neposkytnutie prvej pomoc zranenému môžu byť predmetom trestného konania!


Znak Policajného zboru SR

3) Zavolajte políciu SR

Políciu SR je nutné kontaktovať na telefónnom čísle 158 alebo 112, a to v prípadoch, kedy:

 • sa účastníci nehody nevedia dohodnúť na zavinení škody,
 • účastníkom nehody nie je zrejmý jej priebeh,
 • vodič zúčastneného vozidla je pod vplyvom alkoholu, prípadne návykových látok,
 • účastník škodovej udalosti nezastavil vozidlo, nepreukázal svoju totožnosť, neposkytol údaje o poistení vozidla, alebo z iných dôvodov nie je vinník nehody známy,
 • došlo pri nehode k zraneniu alebo úmrtiu osoby,
 • došlo k poškodeniu majetku tretích osôb, vrátane poškodenia majetku štátu, obcí alebo poškodeniu týkajúceho sa výkonu vlastníckych práv štátu k nehnuteľnostiam tvoriacim diaľnice a cesty I. triedy Riaditeľstvom ciest a diaľnic,
 • vznikla hmotná škoda prevyšujúca 3 990 €.

  TIP! Ak máte uzatvorené havarijné poistenie, odporúčame volať políciu aj v prípade nižšej škody. Správa polície môže byť dôležitá pre posúdenie vplyvu na vašu bezškodovú dobu, a tým aj na výšku vášho poistného v ďalšom poistnom období.

Fotoaparát

4) Zdokumentujte priebeh a miesto nehody

Každú škodovú udalosť alebo dopravnú nehodu spíšte na samostatné tlačivo, ideálne paličkovým písmom a tak, aby boli čitateľné aj jeho kópie.

Ak vám škodu spôsobil druhý vodič, požadujte po ňom predloženie identifikačného dokladu (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas) a dokladu o PZP (zelená karta). Z týchto dokumentov si opíšte:

 • meno, priezvisko a bydlisko vodiča (v prípade firemného vozidla: názov, sídlo a IČO firmy, príp. meno a bydlisko jej vlastníka)
 • typ a evidenčné číslo vozidla
 • názov a adresu poisťovne, v ktorej je vinník poistený, a číslo dokladu o poistení, ktoré spravidla zodpovedá číslu poistnej zmluvy

Pravdivo a podrobne spolu vyplňte Správu o nehode, vrátane nákresu priebehu celej nehody, a obaja ju podpíšte. Ak je účastníkov nehody viac, Správu o nehode podpíšu všetci. Originál tlačiva si necháva vinník nehody, ktorý je povinný škodu nahlásiť poisťovni, kópia zostáva poškodenému.

Vyhotovte čo najdôkladnejšie fotografie miesta nehody a rozsahu vzniknutej škody.

Zapíšte si kontaktné údaje všetkých svedkov nehody.


Vypísané tlačivo s ceruzkou

5) Nahláste vzniknutú škodu poisťovni

Poistnú udalosť musia do poisťovne vinníka nahlásiť obaja zúčastnení vodiči.

Ak ste vinník, pri nahlasovaní musíte predložiť tieto dokumenty:

 • občiansky preukaz,
 • vodičský preukaz,
 • záznam o nehode,
 • technický preukaz,
 • potvrdenie o technickej a emisnej kontrole.

Nehodu alebo škodovú udalosť môžete oznámiť viacerými spôsobmi, a to: telefonicky, osobne, prostredníctvom online formulára, elektronickej pošty alebo mobilnej aplikácie. Pri nahlasovaní cez internet je možné doložiť aj fotky poškodených vozidiel. Poistnú udalosť oznámte poisťovni do 15 dní v prípade tuzemskej nehody alebo do 30 dní, ak sa nehoda stala v zahraničí.

Ak ste poškodený, pri oznamovaní poistnej udalosti môžete tiež využiť vymenované spôsoby nahlásenia a musíte dodržať stanovené lehoty. Nemusíte však predkladať vyššie vymenované dokumenty.

Po nahlásení od oboch zúčastnených vodičov kontaktuje poškodeného technik z poisťovne a dohodne si s ním termín obhliadky.

TIP! Ak je na auto uzatvorené aj havarijné poistenie, držiteľ si s poisťovňou môže hneď dohodnúť aj obhliadku vozidla.