pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Prihlásenie vozidla zo zahraničia

Vlastník dovezeného vozidla je povinný toto vozidlo prihlásiť do evidencie na príslušnom orgáne Policajného zboru do 30 dní od jeho nadobudnutia. Ak ide o firemné vozidlo, je potrebné ho prihlásiť na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa adresy, kde sa nachádza organizačná zložka podnikania. Pri prihlasovaní musí vlastník taktiež uviesť, kto má byť v osvedčení o evidencii časť I a časť II uvedený ako jeho držiteľ.

Poznámka: Od 1.8.2019 sa pri úkonoch spojených so zmenami v evidencii vozidla nepredkladajú vyplnené žiadosti. Občan je povinný predložiť svoj OP, potrebné doklady a splnomocnenia. Ostanú administratívu spracuje poverený pracovník.

Zahraničie

Ako prihlásiť vozidlo zo zahraničia do evidencie

Pri prihlásení vozidla dovezeného zo zahraničia predložíte tieto dokumenty:

  • Osvedčenie o evidencii časť II
  • Rozhodnutie vydané okresným úradom odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácii o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia
  • Doklad potvrdzujúci uzatvorenie povinného zmluvného poistenia
  • Ak je držiteľ alebo vlastník zastupovaný inou osobou, je potrebné predložiť aj splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
  • V prípade, že je držiteľom vozidla podnikateľ, je potrebný aj originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
  • Osvedčenie o zhode vozidla COC (len v prípade, že výrobca vozidlu takéto osvedčenie vystavil)
  • Potvrdenie o uhradení správneho poplatku

Žiadateľ môže požiadať aj o urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I v lehote do dvoch pracovných dní. Za tento úkon sa uhrádza poplatok 30 €.

Evidencia

Prihlásenie nového vozidla zo zahraničia do evidencie

Za nové vozidlo sa považuje vozidlo, ktoré bolo v evidencii iného štátu najviac 6 mesiacov alebo má najazdené menej ako 6000 km (stačí, ak je splnená iba jedna z uvedených podmienok). Ak je toto vozidlo dovezené z iného členského štátu Európskej únie, je potrebné okrem vyššie spomenutých dokumentov predložiť aj potvrdenie od daňového úradu o zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku.

Toto potvrdenie nie je potrebné predkladať, ak vlastník vozidla predloží osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a potvrdenie vydané daňovým úradom o tom, že daňový úrad informoval o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie.

Ak vozidlo prihlasuje firma, je potrebné predložiť aj originál výpisu z obchodného registra alebo overenú kópiu živnostenského listu.

Ak vozidlo prihlasuje organizácia, je nutné, aby sa dostavila osoba oprávnená zastupovať organizáciu (konateľ, živnostník alebo úradne splnomocnená osoba).


Žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie