pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Predaj auta do zahraničia

Predaj auta do zahraničia má viaceré výhody. Ak sa rozhodnete inzerovať vaše jazdené auto aj na zahraničných portáloch, zvýšite tým šancu, že sa čím skôr predá. Navyše, častokrát auto do zahraničia predáte výhodnejšie než na Slovensku. Pri následnom vývoze do zahraničia si však musíte dať pozor na všetky administratívne náležitosti, ktoré s takýmto predajom súvisia.

Bod jedna

Uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy a vyplatenie vozidla

S kupujúcim spíšte kúpno-predajnú zmluvu, ktorá bude obsahovať dĺžku záručnej doby, spôsob vyplatenia auta a všetky ostatné podmienky, ktoré si s kupujúcim dohodnete. V zmluve by ste ako predávajúci taktiež mali vyhlásiť, že ste kupujúcemu nezamlčali žiadne vady ani poškodenia, vozidlo nebolo havarované a nie je zaťažené nesplateným lízingom. Po podpísaní zmluvy by malo prísť k zaplateniu kúpnej ceny.

Spravila dochádza k zaplateniu kúpnej ceny priamo pri podpise zmluvy, alebo až potom, ako na príslušnom dopravnom inšpektoráte odhlásite vozidlo. To je už vecou dohody medzi vami a kupujúcim. Dôležité ale je, aby spôsob a okolnosti vyplatenia auta boli vopred dohodnuté a uvedené v kúpno-predajnej zmluve.


Bod dva

Kontrola originality a vývozné značky

Na to, aby predané auto mohlo byť vyvezené do zahraničia, bude musieť absolvovať kontrolu originality. Cena za takýto úkon sa najčastejšie pohybuje v rozmedzí 60 – 80 €. Ďalej bude vaše auto potrebovať žlté vývozné značky, určené na jednotlivý vývoz zo Slovenskej republiky. Tieto značky vám môžu vystaviť špecializované firmy alebo o ne môžete požiadať priamo na dopravnom inšpektoráte pri odhlasovaní vozidla do cudziny.


Bod tri

Odhlásenie vozidla do cudziny

Vaše ďalšie kroky budú smerovať na dopravný inšpektorát, kde vykonáte odhlásenie vozidla.
Tu vyplníte žiadosť o zmenu v evidencii a spolu so žiadosťou predložíte tieto dokumenty:

  • Osvedčenie o evidencii časť II alebo osvedčenie o evidencii, ktoré bolo pôvodne vydané, alebo technický prekaz a osvedčenie o evidencii vozidla
  • Čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I (v prípade, že bolo vydané)
  • Potvrdenie o platnom PZP
  • Odborný posudok o kontrole originality, ktorý nesmie byť starí ako 15 dní a musí mať výsledok hodnotenia "spôsobilé“ alebo „dočasne spôsobilé“
  • Ak je držiteľ alebo vlastník pri predkladaní žiadosti zastupovaný inou osobou, je nutné predložiť aj splnomocnenie s úradne overeným podpisom
  • V prípade, že je držiteľom vozidla podnikateľ, je potrebné predložiť aj živnostenský list alebo výpis z obchodného registra
  • Ak o zmenu žiada držiteľ, ktorý zároveň nie je vlastníkom vozidla, je potrebné k žiadosti doložiť aj úradné rozhodnutie alebo osvedčený súhlas vlastníka

Požiadať môžete o odhlásenie vozidla do cudziny s vydaním vývozných značiek, osvedčenia o evidencii časť II v papierovej forme a osvedčenia o evidencii časť I v polykarbonáte. V takomto prípade zaplatíte 33 € za každú tabuľku s evidenčným číslom.

Taktiež môžete požiadať o odhlásenie vozidla do cudziny bez vydania vývozných značiek a zaplatíte poplatok 12 € za vydanie papierového osvedčenia o evidencii časť II a polykarbonátového osvedčenia o evidencii časť II.


Bod štyri

Odovzdanie vozidla a dokladov

Novému majiteľovi odovzdáte originál veľkého technického preukazuvývozné značky. Po dovezení auta bude nový majiteľ musieť vozidlo prihlásiť na seba. V každej krajine sa proces prihlásenia líši, preto si dajte pozor, či pri prihlásení bude potrebovať aj malý technický preukaz. Ten síce príde poštou, ale na vašu adresu, prípadne si ho môžete osobne prevziať na dopravnom inšpektoráte. Následne kupujúcemu malý technický preukaz ešte zašlete poštou.

Keď sú všetky vaše administratívne povinnosti splnené, môžete auto spolu so všetkými potrebnými dokladmi odovzdať novému majiteľovi.