Výpoveď poistnej zmluvy PZP

Poistnú zmluvu možno vypovedať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia k tzv. výročiu zmluvy.
Stiahnite si vzor výpovede a upravte si ho podľa svojich potrieb alebo použite náš formulár a vytvorte si výpoveď na mieru.

Upozornenie: V prípade poisťovne Kooperativa je doporučená zásielka podmienkou pre prijatie výpovede (na základe jej Všeobecných poistných podmienok).

Na stiahnutie:
Vzor výpovede poistenia ku koncu poistného obdobia
Vzor výpovede poistenia z dôvodu vyradenia vozidla
Adresy jednotlivých poisťovní nájdete v sekcii „Poisťovne“.

Papierovú výpoveď zmluvy PZP si môžete aj jednoducho vygenerovať vyplnením nasledujúceho formulára. Vytlačenú výpoveď spolu s prílohou (ak sa vyžaduje) potom zašlite na adresu poisťovne, pokiaľ možno doporučenou poštou.

Vygenerujte si výpoveď PZP

 .   .    (deň.mesiac.rok)

Poistná zmluva na PZP zaniká alebo ju možno ďalej vypovedať okrem zákonných dôvodov aj z dôvodu:

 • zmeny vlastníka vozidla - predaj vozidla
 • vyradením vozidla z evidencie vozidiel (odhlásenie, odovzdanie značiek)
 • odcudzením vozidla (na základe oznámenia Polície SR)
 • uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané
 • neuhradením upomienky v termíne stanovenom poistiteľom
 • dohodou (medzi poisťovňou a poistníkom)
 • podľa osobitného predpisu stanoveným poisťovateľom v poistných podmienkach, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy

Kto môže zmluvu vypovedať?

Vypovedať poistnú zmluvu môže len poistník alebo ním poverená osoba s plnou mocou.

Ako je možné výpoveď poistnej zmluvy oznámiť?

 • písomne doporučenou poštou na adresu poisťovne (POZOR: Kooperativa poisťovňa, a.s., akceptuje iba výpovede zaslané doporučene)
 • osobne na pobočke poisťovne

Čo je potrebné k výpovedi priložiť?

Ak podávate výpoveď inak ako k výročiu zmluvy, je vždy nutné k výpovedi priložiť kópiu dokumentu preukazujúceho oprávnenosť výpovede.

 • pri predaji vozidla je potrebná kúpna zmluva alebo kópia veľkého technického preukazu s novým majiteľom
 • pri vyradení vozidla z evidencie, protokol o ekologickej likvidácii
 • pri odcudzení vozidla protokol od Polície SR.

O čo treba pri výpovedi zmluvy ešte požiadať?

Ak podávate výpoveď inak ako k výročiu zmluvy, požiadajte poisťovňu o vrátenie zvyšku poistného, ktoré ste uhradili do konca poistného obdobia.

A rovnako, požiadajte aj o vystavenie potvrdenia o bezškodovom priebehu.

Od ktorého dátumu dochádza k výpovedi?

Ak je výpoveď poistnej zmluvy na PZP oprávnená, a poisťovňa nemá v poistných podmienkach uvedené inak, dochádza k výpovedi dňom jej riadneho oznámenia poisťovni.

Poisťovne podľa všeobecných poistných podmienok môžu stanoviť tzv. ochrannú lehotu, po uplynutí ktorej dochádza k výpovedi. Ochranná lehota začína plynúť dňom riadneho oznámenia výpovede a jej dĺžka je štandardne stanovená na 8 dní.

Predávate svoje staré auto?

Budúci majiteľ určite ocení ak mu odporučíte našu stránku www.netfinancie.sk pre porovnanie cien PZP.

Meníte poisťovňu?


Ak meníte poisťovňu, skontrolujte si či je vaše povinné zmluvné poistenie skutočne najvýhodnejšie:
Poradíme vám?Mgr. Vladimír Cvik
a odborný tím poradcov