pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000
Banner PZP porovnaj, poisti, ušetri

Výpoveď poistnej zmluvy PZP

Poistnú zmluvu možno vypovedať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia k tzv. výročiu zmluvy. Ak vám poisťovňa nezašle oznámenie o zmene poistného najneskôr 10 týždňov pred výročím, od 1.1.2019 môžete poistenie vypovedať kedykoľvek pred začiatkom nového poistného obdobia (na základe zmien v Obč. z.).
Stiahnite si vzor výpovede a upravte si ho podľa svojich potrieb alebo použite náš formulár a vytvorte si výpoveď na mieru.

Upozornenie: V prípade poisťovne Kooperativa je doporučená zásielka podmienkou pre prijatie výpovede (na základe jej Všeobecných poistných podmienok).

Auto – výpoveď PZP
Na stiahnutie:
Vzor výpovede poistenia ku koncu poistného obdobia
Vzor výpovede poistenia z dôvodu vyradenia vozidla
Adresy jednotlivých poisťovní nájdete v sekcii „Poisťovne“.

Papierovú výpoveď zmluvy PZP si môžete aj jednoducho vygenerovať vyplnením nasledujúceho formulára (vyplňte údaje poistníka). Vytlačenú výpoveď spolu s prílohou (ak sa vyžaduje) potom zašlite na adresu poisťovne, pokiaľ možno doporučenou poštou.

Vygenerujte si vlastnú PZP výpoveď

 .   .    (deň.mesiac.rok)
banner PZP

Aké sú dôvody pre vypovedanie PZP?

Poistná zmluva na PZP zaniká alebo ju možno ďalej vypovedať okrem zákonných dôvodov aj z dôvodu:

 • zmeny vlastníka vozidla - predaj vozidla
 • vyradením vozidla z evidencie vozidiel (odhlásenie, odovzdanie značiek)
 • odcudzením vozidla (na základe oznámenia Polície SR)
 • uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané
 • neuhradením upomienky v termíne stanovenom poistiteľom
 • dohodou (medzi poisťovňou a poistníkom)
 • podľa osobitného predpisu stanoveným poisťovateľom v poistných podmienkach, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy

Kto môže zmluvu vypovedať?

Vypovedať poistnú zmluvu môže len poistník alebo ním poverená osoba s plnou mocou.

Ako možno oznámiť vypovedanie zmluvy?

 • písomne doporučenou poštou na adresu poisťovne (POZOR: Kooperativa poisťovňa, a.s., akceptuje iba výpovede zaslané doporučene)
 • osobne na pobočke poisťovne

Čo treba priložiť k PZP výpovedi?

Ak podávate výpoveď inak ako k výročiu zmluvy, je vždy nutné k výpovedi priložiť kópiu dokumentu preukazujúceho oprávnenosť výpovede.

 • pri predaji vozidla je potrebná kópia veľkého technického preukazu s novým majiteľom
 • pri vyradení vozidla z evidencie potvrdenie o vyradení alebo protokol o ekologickej likvidácii
 • pri odcudzení vozidla protokol od Polície SR.

Zelená karta

Zároveň je klient (poistník) povinný na základe § 9 ods. 5 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení odovzdať poisťovni aj doklady potvrdzujúce platnosť poistenia, t.j. zelenú kartu:

„5) Po zániku poistenia zodpovednosti s výnimkou zániku poistenia zodpovednosti na motorové vozidlá podľa § 27 je poistník povinný bez zbytočného odkladu odovzdať poisťovateľovi zelenú kartu.“

Každá poisťovňa má túto povinnosť uvedenú aj vo svojich všeobecných poistných podmienok. Už nie však každá na tejto povinnosti aj v praxi trvá. Vždy je však dobré doklady neničiť, aby ste ich v prípade vyzvania vedeli poisťovni vrátiť.

Na čo pri vypovedaní PZP nezabudnúť?

Ak podávate výpoveď inak ako k výročiu zmluvy, požiadajte poisťovňu o vrátenie zvyšku poistného, ktoré ste uhradili do konca poistného obdobia.

A rovnako, požiadajte aj o vystavenie potvrdenia o bezškodovom priebehu.

Kedy dochádza k PZP výpovedi?

Ak je výpoveď poistnej zmluvy na PZP oprávnená, a poisťovňa nemá v poistných podmienkach uvedené inak, dochádza k výpovedi dňom jej riadneho oznámenia poisťovni.

Poisťovne podľa všeobecných poistných podmienok môžu stanoviť tzv. ochrannú lehotu, po uplynutí ktorej dochádza k výpovedi. Ochranná lehota začína plynúť dňom riadneho oznámenia výpovede a jej dĺžka je štandardne stanovená na 8 dní.

Predaj auta či zmena poisťovne?

Či už vymieňate staré auto za nové alebo len chcete zmeniť poisťovňu, v oboch prípadoch sa vám oplatí prepočítať si ceny PZP.


Overte si, že je vaše povinné zmluvné poistenie skutočne najvýhodnejšie!