pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Postup pri získaní auta dedením alebo darovaním

Okrem prípadov, kedy si vozidlo zakúpime z vlastných prostriedkov, či už v hotovosti, prostredníctvom lízingu alebo úveru, existujú aj ďalšie spôsoby nadobudnutia vlastníctva. Tými najčastejšími sú prípady darovania alebo zdedenia.

Darovacia zmluva

Nadobudnutie auta na základe darovania

Základným pravidlom pri darovaní je spísanie darovacej zmluvy. Tá síce nie je podmienkou, ale určite sa oplatí, pretože pri správnom formáte obsahuje všetky potrebné náležitosti a pripomienky, ktoré môžu v budúcnosti uľahčiť prípadné spory.

Darovacia zmluva na vozidlo

Darovacia zmluva na auto sa uzatvára za účelom bezplatného prevodu vlastníckeho práva k automobilu. Na základe tejto zmluvy darca bezplatne prenecháva alebo sa zaväzuje prenechať obdarovanému predmet darovania. Obdarovaný podpisom darovacej zmluvy tento predmet prijíma. Riadne spísaná darovacia zmluva sa musí vyznačovať piatimi základnými pojmovými znakmi:

 1. Bezodplatnosť – darca prenecháva obdarovanému vlastníctvo automobilu bez nároku na odmenu alebo protihodnotu.
 2. Dobrovoľnosť – obe zmluvné strany vstupujú do darovacieho vzťahu z vlastnej vôle
 3. Presné vymedzenie predmetu darovania – predmetom darovania môže byť akákoľvek prevoditeľná vec. V darovacej zmluve musí byť predmet darovania vymedzený konkrétne a jednoznačne tak, aby ho nebolo možné zameniť. Ďalej musí byť uvedená továrenská značka a typ vozidla, farba, VIN, číslo motora, druh paliva, rok výroby, číslo technického preukazu a evidenčné číslo vozidla.
 4. Označenie zmluvných strán - zo zmluvy musí jasne vyplývať, kto je darca a kto je obdarovaný.
 5. Vymedzenie právneho úkonu – v darovacej zmluve ide o právny úkon darovania. To znamená, že zmluva musí jasne vymedziť, že darca dobrovoľne a bezodplatne prenecháva darovanému vlastníctvo predmetu.

V zmluve o darovaní môžu byť vymedzené aj ďalšie náležitosti:

 • Podmienky vrátenia daru – určenie podmienok, za ktorých obdarovaný môže alebo je povinný vrátiť dar naspäť darcovi.
 • Podmienky, kedy môže darca odstúpiť od darovacej zmluvy a vyžadovať o vrátenie daru.
 • Náležitosti alebo okolnosti odovzdania veci – napr. čas a miesto odovzdania. Tento bod sa uvádza v špecifických prípadoch. Pri darovacej zmluve na auto ide o hnuteľný majetok a vo väčšine prípadov sa obdarovaný stáva vlastníkom daru jeho priamym odovzdaním.

Právny vzťah darovania je možné uskutočniť iba medzi živými. Darovacia zmluva, podľa ktorej má k darovaniu vozidla dôjsť až po smrti darcu, porušuje ustanovenia Občianskeho zákonníka o dedení, a tým pádom je neplatná.

Forma darovacej zmluvy na automobil

Auto sa považuje za hnuteľný majetok, a preto písomná forma právneho úkonu darovania nie je povinná. Povinnosť uzatvoriť písomnú darovaciu zmluvu vzniká podľa Občianskeho zákonníka zmluvným stranám v prípade, že nepríde k odovzdaniu a darovaniu veci pri darovaní. Vo všeobecnosti sa však odporúča takúto zmluvu uzavrieť písomne v každom prípade, za účelom zabezpečenia väčšej právnej istoty. Náležitosti darovacej zmluvy sú upravené v Občianskom zákonníku v § 628 až § 630.

Odstúpenie od darovacej zmluvy a vrátenie daru

Podľa Občianskeho zákonníka sa darca môže domáhať vrátenia daru od darovaného vtedy, ak sa obdarovaný správa voči darcovi a jeho rodinným príslušníkom tak, že porušuje dobré mravy. Pri uzatváraní darovacej zmluvy sa zmluvné strany môžu dohodnúť aj na iných podmienkach, na základe ktorých sa darca môže domáhať vrátenia daru.

Prihlásenie darovaného vozidla - zmena držiteľa

Po darovaní vozidla je potrebné splniť formálno-právne náležitosti a na dopravnom inšpektoráte vykonať prepis vozidla, ak ide o zmenu držiteľa v rámci jedného okresu.

Ak sa vozidlo prepisuje do iného okresu, je potrebné najskôr vykonať odhlásenie vozidla z pôvodného okresu, ktoré vykoná pôvodný držiteľ auta. Nový držiteľ auta musí do 30 dní od prevodu držby vykonať prihlásenie vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte.

Dedičstvo

Nadobudnutie auta dedením

Dedičské konanie sa začína doručením tzv. upovedomenia o dedičskom práve. Každý dedič musí byť upovedomený o:

 • svojom dedičskom práve,
 • výške dedičského podielu a
 • práve odmietnuť dedičstvo.

Toto upovedomenie možno doručiť buď do vlastných rúk alebo ústne priamo na pojednávaní. Poverený notár je povinný vykonať všetky úkony na zistenie skutočného pobytu dediča, nemožno teda uplatniť tzv. fikciu doručenia. Zásielka sa však za doručenú bude považovať aj v prípade, že si na hlásenom trvalom pobyte poštu nikto neprebral. Notára poveruje príslušný súd podľa rozvrhu práce, dediči si ho teda nemôžu vybrať sami. Následne sa však o priebeh dedičského konania nemusia starať, všetky formálne náležitosti zabezpečuje poverený notár.

Uznesenie o dedičstve

Výsledkom dedičského konania je uznesie o dedičstve. Všetky ostatné uznesenia, ktoré predtým vydával súd, od 1.6.2016 vydáva len notár. Tieto uznesenia sa delia na:

 • meritórne (rozhodnutia vo veci samej)
 • dielčie
 • procesné

V prípade, že dediči nie sú spokojní alebo nesúhlasia s výsledkom dedičského konania, môžu voči uzneseniu podať odvolanie. Tento návrh možno podať do 15 dní od vydania uznesenia o dedičstve. Účastníci dedičského konania sa môžu na základe odvolania domáhať preskúmania vydaného uznesenia súdom. Ak sa tak nestane, notárom stanovený výsledok dedičského konania nadobudne právoplatnosť a majetkové práva po zosnulom budú prenesené na dedičov.

Povinné zmluvné poistenie pri dedení vozidla

Tým, že vozidlo zdedíte, sa zároveň mení aj jeho držiteľ. V takomto prípade máte povinnosť podať výpoveď PZP, ktoré je stále uzatvorené na pôvodného a zosnulého držiteľa vozidla. Podaním výpovede vám následne vzniká povinnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie na svoju osobu.

Vypovedanie poistnej zmluvy PZP je veľmi jednoduchý úkon, ktorý zvládnete za pár minút. Stačí si na našej stránke stiahnuť vzor alebo si výpoveď môžete jednoducho vygenerovať. Spísané tlačivo následne vytlačíte a doručíte poisťovni.

Prihlásenie vozidla

Poslednou povinnosťou, ktorú po zdedení vozidla máte, je prihlásenie vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Ak ste zdedili auto, ktoré je prihlásené v inom okrese, je potrebné vozidlo v pôvodnom okrese najskôr odhlásiť a následne prihlásiť v novom. Pri odhlásení aj prihlásení zdedeného vozidla ste povinný okrem všetkých požadovaných dokladov predložiť aj osvedčenie o dedičskom konaní s vyznačenou právoplatnosťou.