pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Prepis vozidla v rámci jedného okresu

Šípka

Ide o prípad zmeny držiteľa vozidla v rámci jedného okresu, tzv. prepis vozidla. Nastať musia oba úkony, aby bol prepis kompletný, a to odhlásenie vozidla pôvodným majiteľom a následné prihlásenie novým. Povinnosťou je aj pristavenie vozidla ku kontrole.

Poznámka: Od 1.8.2019 sa na dopravnom inšpektoráte pri zmenách v evidencii vozidiel nepredkladajú vyplnené žiadosti. Občania predkladajú len príslušné doklady, občiansky preukaz a prípadné splnomocnenia. Ostatné úkony vykoná pracovník na dopravnom inšpektoráte.

Podmienky pri prihlásení a odhlásení vozidla

Dôležité je dodržať zákonné podmienky, a to:

 • predložiť doklady:
  • platný doklad totožnosti pri oboch úkonoch
  • originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list pri oboch úkonoch, ak je držiteľom podnikateľ
  • úradne overené splnomocnenie v prípade zastupovania držiteľa alebo vlastníka vozidla
  • osvedčenie o evidencii časť II alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla
  • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I v prípade, že bolo vydané
  • doklad o predbežnom PZP uzatvorenom na nového držiteľa
 • aby bol prítomný pôvodný aj nový vlastník vozidla. Ak táto podmienka nie je splnená, musí pôvodný vlastník predložiť:
  • písomné splnomocnenie s úradne overeným podpisom osoby nového vlastníka predložené pôvodným držiteľom alebo
  • doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s úradne overeným podpisom osoby nového držiteľa.

  Dobré vedieť: Táto povinnosť neplatí v prípadoch, keď sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla tzn. na príbuzných v priamom rade (rodič, prarodič, potomok, súrodenec, manžel alebo manželka žiadateľa) alebo osoba nového držiteľa poslala orgánu Policajného zboru splnomocnenie elektronicky.

 • pri prihlasovaní uhradiť:
  • správny poplatok vo výške 33 € za zápis ďalšieho držiteľa do evidencie vrátane úprav v dokladoch a ich vydania aj s papierovým osvedčením o evidencii časť II a čipovou kartou osvedčenia o evidencii časť I (hradí sa až pri prihlasovaní vozidla)
  • poplatok za urýchlené vydanie do 2 pracovných dní vo výške 30 €
  • poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom (TEČ) vo výške 16,50 € za 1 tabuľku sa hradí len v prípade, že je tabuľka poškodená, bola odcudzená alebo sa stala neupotrebiteľnou. 

  Odhlásenie vozidla je bez poplatku, ten sa platí až pri prihlasovaní vozidla. V bežných prípadoch (okrem prípadov poškodenia a pod.) ostávajú pri prepise v okrese TEČ pripevnené na vozidle. 

Žiarovka

Prepis vozidla v okrese: čo sa ešte oplatí vedieť?

Od začiatku roka 2016 sa pri prepise vozidla v okrese odoberie pôvodnému majiteľovi čipová karta osvedčenie časť I a zostane mu osvedčenie o evidencii časť II – veľký technický preukaz – so zápisom zmeny a obmedzením používania vozidla v rozsahu 30 dní. Dovtedy si musí vozidlo nový majiteľ prihlásiť na svoju osobu.
V prípade, že k prihláseniu príde až po 30 dňoch, potrebný je odborný posudok nie starší ako 15 dní o kontrole originality s výsledkom „spôsobilé“.
Ak k prihláseniu nepríde ani po 60 dňoch, TEČ vozidla a doklady sú evidované ako odcudzené a príslušníci Policajného zboru vám ich môžu zadržať.

Pri prevode držby na nového držiteľa je potrebné umožniť porovnanie údajov uvedených v osvedčení o evidencii časť II s údajmi vo vozidle.

Ak pôvodný držiteľ zmení bydlisko do iného okresu, vozidlo netreba odhlasovať, stačí ho prihlásiť do evidencie v novom okrese.


Žiadosť o prepis v rámci jedného okresu