pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Ako postupovať, keď vznikne škoda na majetku?

Číslo 1 – zabezpečenie miesta

Zabezpečte miesto tak, aby sa rozsah škody nezväčšoval

 • Ak musíte z akéhokoľvek dôvodu (bezpečnosť, hygiena) odstrániť alebo presunúť zničené veci – urobte najskôr fotodokumentáciu a spíšte zoznam vecí, ktoré boli poškodené.
 • Ideálne je čo najpresnejšie zdokumentovať príčinu a priebeh poistnej udalosti, a to buď fotografiami alebo video záznamom.

Číslo 2 – privolanie pomoci

Zavolajte príslušné bezpečnostné hliadky

 • V prípade vlámania či lúpežného prepadnutia volajte ihneď políciu, v prípade požiaru volajte hasičov. Ak je to možné, nemeňte stav vecí až do ich príchodu. Polícia, resp. hasiči vám vystavia doklad o nahlásení udalosti.

Číslo 3 – nahlásenie poisťovni

Bezodkladne nahláste poistnú udalosť poisťovni

 • Poistnú udalosť nahláste čo najskôr buď telefonicky na dispečingu príslušnej poisťovne, alebo osobne na pobočke. Vždy však musíte poistnú udalosť ohlásiť aj písomne.
 • Pripravte si všetky doklady k poisteniu a poistenej nehnuteľnosti a  nahláste poisťovni všetky potrebné informácie, ako sú:
  • číslo poistnej zmluvy, z ktorej si budete poistnú udalosť uplatňovať
  • údaje o poistníkovi
  • poistný produkt, z ktorého si škodu uplatňujete (domácnosť, nehnuteľnosť, príp. jeho názov)
  • dátum a miesto vzniku škody
  • podrobný popis vzniku škody a rozsah poškodenia majetku
  • presné miesto uloženia poškodeného majetku
  • telefonický kontakt a kontaktná osoba 

Číslo 4 – dohodnutie obhliadky

Dohodnite si s pracovníkom poisťovne termín obhliadky

 • Pre stanovenie výšky poistného plnenia je nutné umožniť likvidátorovi preskúmať príčiny a rozsah škôd. Ak sa jedná o krádež, požiar alebo škody veľkých rozmerov, likvidátor príde na obhliadku okamžite, v ostatných prípadoch sa dohaduje termín.

POZOR! Nahlásenie poistnej udalosti nie je to isté ako dohodnutie termínu obhliadky.


Číslo 5 – predloženie dokladov

Predložte poisťovni všetky požadované doklady a potvrdenia

 • Požadované doklady závisia od konkrétnej poistnej udalosti – v prípade krádeže môže poisťovňa vyžadovať napr. pokladničné bloky, faktúry a znalecké posudky; v prípade požiaru a zničenia poistených predmetov môže vyžadovať ich fotografie.
 • Po obhliadke škody je poistná udalosť zaregistrovaná, na základe vyžiadaných podkladov sa urobí výpočet poistného plnenia a potom sa poistná udalosť uzavrie.
 • Poistné plnenie by vám malo byť vyplatené  do 15 dní od uzavretia poistnej udalosti. Pri škodách, kde je potrebné napríklad odborné posúdenie statiky budov, to môže trvať podstatne dlhšie

POZOR! Ak sa šetrenie poistnej udalosti neskončí do 1 mesiaca po jej nahlásení, pričom je preukázaný nárok na poistné plnenie, máte ako poistený právo písomne žiadať o primeraný preddavok.