pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Obhliadka nehnuteľnosti po vzniku poistnej udalosti

Medzi nahlásením poistnej udalosti a dohodnutím obhliadky poškodenej nehnuteľnosti je zásadný rozdiel. Kým nahlásenie udalosti spočíva len v informovaní poisťovne o vzniku škody, obhliadka je už dôkladné zistenie a zaznamenanie reálneho stavu a poškodení. Obhliadka v zásade prebieha vždy rovnako.

Postup pri obhliadke poškodenej nehnuteľnosti

 • poisťovňa vyšle na obhliadku vášho domu alebo bytu technika
 • technik na mieste spíše zápis o škode, všetko riadne vyfotí a dá vám (poistníkovi) vyplniť tlačivo na oznámenie škody
 • na základe tohto tlačiva bude poistná udalosť oficiálne zaregistrovaná a bude tiež dohodnutý individuálny postup na vyčíslenie výšky škody
  POZOR! Na mieste sa odhady škôd nerobia, obhliadkový technik totiž nemusí byť vždy aj likvidátorom poistnej udalosti.
 • pri obhliadke škody môžete požiadať o: 
  • výpočet výšky škody rozpočtom, ktorý spočíva v tom, že vám likvidátor výšku škody spočíta a pošle bez toho, aby ste ju museli dokladovať faktúrami za opravy
  • likvidáciu podľa faktúr, ktorá spočíva v predložení všetkých faktúr za opravy spolu s rozpisom spotrebovaného materiálu a vykonaných prác poisťovni; likvidátor následne zhodnotí, či cena práce a použitého materiálu zodpovedá cenám bežne používaným na trhu
 • poistné plnenie by ste podľa zákona mali dostať vyplatené do 15 dní od skončenia šetrenia poisťovňou a doručenia potrebných dokladov k likvidácii
 • pri menších škodách trvá vyplatenie finančnej náhrady cca dva týždne, pri väčších škodách, ktoré sú závislé na odborných posudkoch statiky a pod., to môže trvať aj dlhšie
 • čas vyplatenia poistného plnenia sa môže líšiť aj podľa toho, či likvidátor počíta výšku škody rozpočtom alebo sa čaká na vás s doložením faktúr za vykonané opravy
 • ak sú vzniknuté škody na majetku väčšie, je možné získať aj finančnú zálohu, o tú je však treba poisťovňu požiadať písomne