pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Prečo a kedy možno podať výpoveď poistnej zmluvy?

Poistná zmluva sa uzatvára podľa Občianskeho zákonníka, konkrétne podľa § 788 a ďalších, takže aj výpoveď poistenia sa bude riadiť týmto právnym predpisom, ale zároveň aj podmienkami konkrétnej poisťovne, ktoré sú vyjadrené v jej Všeobecných poistných podmienkach.

Nie ste spokojný so službami svojej poisťovne, s výškou poistného alebo ste si našli výhodnejšie poistenie? Je potrebné podať výpoveď aktuálnej poistnej zmluvy.

Zákonné dôvody pre výpoveď poistnej zmluvy

Podľa uvedeného zákona ide o nasledovné dôvody na ukončenie či vypovedanie poistnej zmluvy:

  • koniec poistného obdobia pri poistení na dobu neurčitú – poisník musí podať výpoveď minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Nevzťahuje sa však na poistenie osôb.
  • do 2 mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy – výpoveď môže podať každý z účastníkov, poistenie zaniká po uplynutí 8-dňovej výpovednej lehoty
  • nezaplatením poistného zo strany poistníka – prvej alebo celej čiastky do 3 mesiacov od jeho splatnosti alebo pri ďalšej čiastke do 1 mesiaca od výzvy na úhradu

Ďalšie dôvody výpovede poistenia

Ďalšie dôvody pre výpoveď poistnej zmluvy sa spájajú s konkrétnym prípadom konkrétneho poistenia.

  • v prípade poistenia áut – PZP aj havarijného môže ísť o vyradenie z evidencie, odcudzenie či predaj vozidla a podobne
  • v prípade poistenia zodpovednosti zamestnanca ide o zmenu zamestnávateľa a či ukončenie pracovného pomeru
  • pri poistení osôb – cestovné či životné poistenie - môže ísť napríklad o úmrtie
  • v prípade poistenia nehnuteľnosti - domu a domácnosti sa ňou rieši predaj nehnuteľnosti, teda zmena vlastníka či zánik poistenej nehnuteľnosti a iné

Konkrétne dôvody, ako aj konkrétne výpovede poistných zmlúv pre rôzne druhy poistenia získate jednoducho na základe praktického formuláru.

Banner PZP rýchlo a jednoducho