pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Kúpa auta v zahraničí mimo EÚ

Podpísaním kúpnej zmluvy a odhlásením auta v zahraničí sa celý administratívny proces iba začína. Poradíme vám, ako treba postupovať, ak ste si kúpili auto v krajine mimo Európskej únie.

Postup pri dovoze auta z krajiny mimo EÚ

Bod 1

Odhlásenie vozidla v zahraničí

Po kúpe vozidla v zahraničí ste povinný s pôvodným majiteľom zabezpečiť odhlásenie vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Tým sa zruší tzv. trvalé prihlásenie pre vývoz do cudziny.


Bod 2

Príprava na prevoz vozidla na Slovensko

Pre prevoz auta zo zahraničia máte na výber z troch možností:

  1. Odtiahnutie auta na prívese (dajte si však pozor na to, že auto môže byť ťahané iba za registrovaným vozidlom, ktoré má platné poistenie)
  2. Využiť služby špecializovanej firmy, ktorá zabezpečuje prevoz automobilov
  3. Automobil si priveziete sami. V takom prípade si musíte vybaviť aj poistenie a prevozné značky.


Bod 3

Vybavenie prevozných značiek alebo poistenia

Prevozné značky vám môže vystaviť buď špecializovaná firma alebo samotný predajca, u ktorého ste si vozidlo zakúpili. Platnosť prevozných značiek sa vybaviť od 5 do 30 dní, odporúča sa však minimálne 15 dní, kým na Slovensku stihnete absolvovať celý proces prihlásenia vozidla.

Dôležité: Výšku poplatku za prevozné značky si určuje každá krajina, väčšinou sa cena pohybuje od 12 € do 50 €. Ich súčasťou je aj poistenie vozidla, ktoré na samostatný prevoz vozidla na Slovensko tiež potrebujete. Dočasné prevozné značky nie sú harmonizované právnymi predpismi EÚ, preto sa pri ich obstarávaní uistite, že rovnako značky, ako aj poistenie platia vo všetkých krajinách, cez ktoré budete prechádzať.


Bod 4

Úhrada cla a DPH za vozidlo zo zahraničia

Pri kúpe auta z krajiny pôvodom mimo EÚ ste povinný zaplatiť daň aj clo podľa platných sadzieb, ktorú sú:

  • clo 10 %
  • DPH 20 %
Ako dovozca si môžete vybrať, kde clo zaplatíte, či na colnom úrade, ktorý je vstupným úradom na územie krajín EÚ, alebo zaplatíte až v krajine vášho bydliska.


Bod 5

Preklad dokladov od vozidla do slovenského jazyka

Všetky doklady od vozidla musia byť v slovenčine. Je potrebné preložiť technický preukaz, potvrdenie o odhlásení vozidla z premávky a dokumenty STK/EK. Ak je v cudzom jazyku aj kúpna či darovacia zmluva a faktúra, musia byť preložené aj tieto dokumenty. Výnimkou je certifikát COC (Certificate of Conformity), ktorý prekladať netreba.


Bod 6

Kontrola originality

Kontrola originality je povinná pre každé motorové vozidlo jednotlivo dovezené zo zahraničia. Dajte si pozor na to, že výsledný protokol o kontrole originality nesmie byť pri predkladaní žiadosti na obvodnom úrade starší ako 15 dní. V opačnom prípade musí vaše vozidlo túto kontrolu znova absolvovať. Zároveň musí byť výsledkom „spôsobilé“.


Bod 7

Technická a emisná kontrola

Po kontrole originality musí vaše vozidlo mať platnú technickú a emisnú kontrolu. Na mnohých pracoviskách STK vám tieto kontroly vykonajú spolu s kontrolou originality.

Technické rozdiely vo vozidlách: Pri vozidlách dovezených z krajín mimo EÚ, môže byť niekoľko odlišností. Môžu sa týkať najmä hlučnosti, emisií, bŕzd, elektromagnetickej kompatibility či plynového zariadenia, ak je zavedené. O tom, či parametre vozidla spĺňajú predpisy EÚ, hovorí potvrdenie, ktoré môže mať prevádzkovateľ priamo od výrobcu, alebo protokol o vykonaní príslušných skúšok v homologizačnej skúšobni. Vozidlá musia mať európske schválenie podľa predpisov EHK OSN alebo podľa smerníc ES a označenie príslušnou značkou.


Bod 8

Poplatok za odpad pochádzajúci z vozidla

Poplatok do Recyklačného fondu bol od roku 2017 nahradený poplatkom do Enviromentálneho fondu. Na základe jeho úhrady získate Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z dovezeného vozidla.

Online potvrdenie: Viac informácií o tomto poplatku, ako aj možnosť úhrady a získania potvrdenia nájdete na portáli vytvorenom Združením automobilového priemyslu www.idovoz.sk.


Bod 9

Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla

Po vykonaní KO, TK a EK navštívite odbor dopravy na príslušnom obvodnom úrade a podáte žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretích krajín. V prípade nového (predtým neregistrovaného vozidla) žiadosť o typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla z tretích krajín.

Praktická informácia: Ak k vozidlu máte certifikát konformity (COC), žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla predkladať nemusíte. COC znamená, že vozidlo je schválené na jazdu v inom štáte EÚ.

Nasleduje prihlásenie vozidla do evidencie.

Bod 10

Administratívna technická a emisná kontrola

Posledným krokom je administratívna technická a emisná kontrola pre získanie kontrolných nálepiek, ktorú je potrebné vykonať do 7 dní od prihlásenia vozidla. Je praktické navštíviť rovnaké pracovisko STK, kde vám tieto kontroly robili aj predtým.