pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Sadzby poistného na sociálne poistenie

Podľa druhu pracovného pomeru sa mení výška sadzieb a rozsah platieb do Sociálnej poisťovne. Podľa toho, či je platcom poistného zamestnanec, zamestnávateľ, SZČO alebo štát, sa jednotlivé platby poistného aj odvádzajú.

Zamestnanec

Zamestnanec platí poistné v týchto výškach*:

nemocenské poistenie 1,4 %
starobné poistenie 4 %
invalidné poistenie 3 %
poistenie v nezamestnanosti  1 %

* počíta sa vždy z vymeriavacieho základu

Zamestnancovi sa prerušuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti:

 • v období, v ktorom čerpá pracovné voľno bez náhrady mzdy alebo služobné voľno bez nároku na plat alebo služobný príjem, okrem ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci z dôvodu jeho účasti na štrajku
 • v období, v ktorom je dlhodobo uvoľnený z pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo zo služobného pomeru na výkon verejnej funkcie, na výkon odborovej funkcie alebo na výkon funkcie člena zamestnaneckej rady, ak sa mu neposkytuje náhrada mzdy
 • v období, v ktorom má neospravedlnenú neprítomnosť v práci
 • v období, v ktorom je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody; to platí vo vzťahu k činnosti, z ktorej je povinne nemocensky poistený a povinne dôchodkovo poistený a počas jej vykonávania bol vzatý do výkonu väzby alebo nastúpil výkon trestu odňatia slobody
 • v období, v ktorom čerpá rodičovskú dovolenku podľa osobitného predpisu, ak ide o ženu a v období, v ktorom čerpá rodičovskú dovolenku podľa osobitného predpisu, a nemá nárok na materské, ak ide o muža
 • od 11. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby (§ 39 ods. 1 písm. a)) alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa (§ 39 ods. 1 písm. b)) do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo starostlivosti a odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia

Zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské, dôchodkové poistenie ani poistenie v nezamestnanosti:

 • v období, počas ktorého sa mu poskytuje materské,
 • od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby (§ 39 ods. 1 písm. a)) alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa (§ 39 ods. 1 písm. b)) do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo starostlivosti, najdlhšie však do 10. dňa tejto potreby
 • v období, počas ktorého je uznaný za dočasne práceneschopného, v období, počas ktorého sa vypláca rehabilitačné alebo kvalifikačné
 • v období, počas ktorého má ospravedlnenú neprítomnosť v práci z dôvodu jeho účasti na štrajku

Za zamestnanca odvádza poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti zamestnávateľ. Ten vykonáva zrážku poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia, ktoré je zamestnanec povinný platiť.

Zamestnávateľ

Zamestnávateľ platí poistné v nasledovných výškach*:

nemocenské poistenie 1,4 %
starobné poistenie
za zamestnanca, ktorý nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu 14 %
za zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu 10 %
invalidné poistenie 3 %
úrazové poistenie 0,8 %
garančné poistenie 0,25 %
poistenie v nezamestnanosti 1 %
rezervný fond solidarity 4,75 %

* počíta sa vždy z vymeriavacieho základu

Zamestnávateľ neplatí:

 • poistné na invalidné poistenie za zamestnanca, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného dôchodku
 • poistné na invalidné poistenie za zamestnanca, ktorý je poberateľom výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu a dovŕšil dôchodkový vek

Zamestnávateľ nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity v období, počas ktorého jeho zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Spolu s povinnosťou platiť poistné vzniká zamestnávateľovi povinnosť toto poistné aj odviesť. Za zamestnanca odvádza zamestnávateľ poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti, a to formou zrážok z príjmu zamestnanca.

Samostatne zárobkovo činná osoba

SZČO platí poistné v týchto výškach*:

nemocenské poistenie 4,4 %
starobné poistenie
(ak je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia, 4 % posiela Sociálna poisťovňa na osobný účet sporiteľa v príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti)
18 %
invalidné poistenie 6 %
rezervný fond solidarity  4,75 %

* počíta sa vždy z vymeriavacieho základu

Poistné na invalidné poistenie neplatí SZČO, ktorá je dôchodkovo poistná po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, ani SZČO, ktorá je dôchodkovo poistná a je poberateľom výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu a dovŕšila dôchodkový vek.

Samostatne zárobkovo činnej osobe sa prerušuje povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie:

 • v období, v ktorom je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody a počas jej vykonávania bol vzatý do výkonu väzby alebo nastúpil výkon trestu odňatia slobody, v období v ktorom má pozastavené prevádzkovanie živnosti, pozastavený výkon činnosti alebo pozastavenú činnosť (s účinnosťou od 1. januára 2011),
 • od 11. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) alebo osobnej a celodennej  starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b) do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti,
 • v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu, ak podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby,
 • odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia.

Povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO nie je povinná platiť poistné na nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové poistenie:

 • v období, počas ktorého sa jej poskytuje materské,
 • od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) alebo osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b) najdlhšie do desiateho dňa, ak potreba ošetrovania alebo starostlivosti trvá v tomto období,
 • povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO nie je povinná platiť poistné na nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové poistenie ani v období, počas ktorého je uznaná za dočasne práceneschopnú alebo má nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu.

Povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO, ktorá je povinná platiť poistné, je povinná poistné aj odvádzať.

Dobrovoľne nemocensky, dôchodkovo a v nezamestnanosti poistená osoba

Dobrovoľne nemocensky, dôchodkovo a v nezamestnanosti poistená osoba môže byť akákoľvek fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov a má na území SR trvalý pobyt, príp. povolenie na prechodný či trvalý pobyt.

Sociálna poisťovňa ponúka záujemcom o dobrovoľné poistenie niekoľko poistných balíkov:

 • dobrovoľné nemocenské, dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti
 • dobrovoľné nemocenské a dobrovoľné dôchodkové poistenie
 • dobrovoľné dôchodkové poistenie
 • dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti (samostatne dostupný len pre SZČO)
 • dobrovoľne dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti

Dobrovoľne poistená osoba si sama určí vymeriavací základ, z ktorého bude platiť poistné. Platí však, že jeho minimálna aj maximálna výška je vždy zákonom dopredu určená, a to vždy k 1. januáru kalendárneho roka.

Sadzby poistného (s ohľadom na balík poistenia, ktorý si určí) pre dobrovoľne poistenú osobu potom sú:

nemocenské poistenie 4,4 %
starobné poistenie
(ak je sporiteľom v II. pilieri, Sociálna poisťovňa pošle 4 % príslušnej DSS)
18 %
invalidné poistenie 6 %
poistenie v nezamestnanosti 2 %
rezervný fond solidarity 4,75 %

* počíta sa vždy z vymeriavacieho základu

Osoba, ktorá si dobrovoľne platí odvody do Sociálnej poisťovne je zodpovedná aj za ich odvádzanie. V prípade, že dôjde k súbehu dobrovoľného poistenia a povinného poistenia plynúceho zo zárobkovej činnosti, potom sa poistné platí vždy prednostne z výkonu zárobkovej činnosti (teda ako SZČO alebo zamestnanec).

Poistenec štátu

Po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok platí za určité skupiny fyzických osôb poistné na dôchodkové poistenie štát. Ide o tzv. poistencov štátu, ku ktorým patria matky alebo osoby starajúce sa o dieťa, poberatelia opatrovateľského príspevku a osobní asistenti.

Štát platí za fyzickú osobu poistné*:

starobné poistenie
(ak je sporiteľom v II. pilieri, Sociálna poisťovňa postupuje 4 % príslušnej DSS)
18 %
invalidné poistenie 6 %
rezervný fond solidarity  2 %

* počíta sa vždy z vymeriavacieho základu

Tak ako v ostatných prípadoch, aj v tomto platí, že spolu s povinnosťou platiť poistné vzniká aj povinnosť poistné odviesť. V prípade štátu je za odvádzanie poistného zodpovedné Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Sociálna poisťovňa

V prípade poberateľov úrazovej renty priznanej podľa § 88, ktorí do 31. júla 2006 nedovŕšili dôchodkový vek alebo im nebol priznaný predčasný starobný dôchodok a ktorí nie sú sporitelia podľa osobitného predpisu, platí Sociálna poisťovňa poistné v tejto výške*:

starobné poistenie 18 %

* počíta sa vždy z vymeriavacieho základu

V prípade poberateľov úrazovej renty priznanej podľa § 88, ktorí do 31. júla 2006 nedovŕšili dôchodkový vek alebo im nebol priznaný predčasný starobný dôchodok a ktorí sú sporitelia podľa osobitného predpisu, platí Sociálna poisťovňa poistné v tejto výške*:

starobné poistenie
od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016 14 %
v roku 2017 13,75 %
v roku 2018 13,50 %
v roku 2019 13,25 %
v roku 2020 13 %
v roku 2022 12,50 %
v roku 2023 12,25 %
v roku 2024 a nasledujúcich rokoch 12 %

* počíta sa vždy z vymeriavacieho základu

Uvedené informácie o jednotlivých sadzieb poistného vychádzajú zo Zákona o sociálnom poistení a akákoľvek zmena ich výšky či povinnosti ich odvádzania by mala byť uvedená v zákone, príp. jeho novele.