pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Vznik a zánik sociálneho poistenia

V závislosti od typu pracovnoprávneho pomeru sa vznik a zánik jednotlivých druhov sociálneho poistenia mení. Zákon č. 461/2003 Z.z. presne špecifikuje podmienky, pri ktorých vzniká povinnosť odvodov pre zamestnanca a zamestnávateľa, pre SZČO či pre dobrovoľne poistenú osobu, ako aj kedy táto povinnosť zaniká.

Vznik a zánik sociálneho poistenia v prípade zamestnanca

Povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti zamestnanca (§ 4 ods. 2)

 • vzniká odo dňa vzniku právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem (podľa § 3 ods. 1 písm. a)§ 3 ods. 2 a 3),
 • zaniká dňom zániku tohto právneho vzťahu, ak zákon o sociálnom poistení neurčuje inak.

Povinné dôchodkové poistenie zamestnanca (§ 4 ods. 2) v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody o brigádnickej práci študentov (§ 227a)

 • vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom nadobudol postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, najskôr od vzniku právneho vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov,
 • zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom stratil postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia alebo dňom zániku právneho vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov.

Povinné nemocenské poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti

 • zaniká:
  • priznaním starobného dôchodku, invalidného dôchodku, alebo invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu,
  • dovŕšením dôchodkového veku poberateľa výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu.

Povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti fyzickej osoby (§ 4 ods. 1 písm. d))

 • vzniká:
  • od prvého dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý bol jej príjem (podľa § 3 ods. 1 písm. a) a § 3 ods. 2 a 3) vyšší ako 67 % priemernej mesačnej mzdy zistenej štatistickým úradom za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, najskôr od vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,
  • od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí dvanásteho kalendárneho mesiaca trvania pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru, ak nevzniklo podľa písmena a.

Ak bol po skončení pracovného pomeru (PP) alebo štátnozamestnaneckého pomeru (ŠZP) fyzickej osobe:

 • ktorá bola fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d
 • ktorej pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer trval najviac 12 kalendárnych mesiacov

vyplatený príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a)§ 3 ods. 2 a 3 a pomerná časť súčtu tohto príjmu a príjmu z PP alebo ŠZP podľa § 3 ods. 1 písm. a)§ 3 ods. 2 a 3 pripadajúca na každý kalendárny mesiac trvania PP alebo ŠZP je vyššia ako 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej štatistickým úradom za rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol PP alebo ŠZP, vzniká povinné dôchodkové poistenie fyzickej osobe, ktorá bola fyzickou osobou uvedenou v  § 4 ods. 1 písm. d) odo dňa vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru.

Vznik a zánik sociálneho poistenia v prípade SZČO

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorej je predĺžená lehota na podanie daňového priznania podľa osobitného predpisu

 • vzniká od 1. októbra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu,
 • zaniká 30. septembra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem nebol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu.

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie činnosti (podľa § 3 ods. 1 písm. b)§ 3 ods. 2 a 3), zaniká aj odo dňa, od ktorého nie je oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie tejto činnosti.

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá nevykonáva činnosť (podľa § 3 ods. 1 písm. b)§ 3 ods. 2 a 3) na základe oprávnenia, zaniká aj odo dňa, od ktorého podľa svojho čestného vyhlásenia nevykonáva túto činnosť, najskôr odo dňa doručenia tohto vyhlásenia Sociálnej poisťovni.

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá je opätovne oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie činnosti (podľa § 3 ods. 1 písm. b)§ 3 ods. 2 a 3), ktorá podľa svojho čestného vyhlásenia opätovne začala vykonávať túto činnosť alebo ktorá mala prerušené povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 26, vzniká:

 • odo dňa, od ktorého je opätovne oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie uvedenej činnosti,
 • odo dňa, od ktorého podľa svojho čestného vyhlásenia vykonáva túto činnosť, najskôr odo dňa doručenia tohto vyhlásenia Sociálnej poisťovni, alebo
 • odo dňa nasledujúceho po dni skončenia prerušenia povinného nemocenské a povinného dôchodkového poistenia SZČO.

Bližšie podmienky vzniku týchto poistení určuje zákon o sociálnom poistení v § 21 ods. 5

Vznik a zánik sociálneho poistenia iných fyzických osôb

Povinné dôchodkové poistenie fyzickej osobe (podľa § 15 ods. 1 písm. c) až e)) vzniká odo dňa prihlásenia sa na dôchodkové poistenie, najskôr odo dňa podania prihlášky na dôchodkové poistenie.

Fyzickej osobe ( § 15 ods. 1 písm. c)), ktorá podala prihlášku na dôchodkové poistenie do 45 dní odo dňa narodenia dieťaťa, vzniká povinné dôchodkové poistenie odo dňa narodenia dieťaťa. Ak sa o dieťa uvedené v § 15 ods. 1 písm. c) a d) v tom istom období riadne stará viac fyzických osôb uvedených v § 15 ods. 2, povinné dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti vznikne fyzickej osobe, ktorá podá prihlášku na dôchodkové poistenie ako prvá.

Povinné dôchodkové poistenie fyzickej osobe ( § 15 ods. 1 písm. c)) zaniká dňom skončenia riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku, najneskôr dňom dovŕšenia šiestich rokov veku dieťaťa.

Povinné dôchodkové poistenie fyzickej osobe ( § 15 ods. 1 písm. d)) zaniká dňom skončenia riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, najneskôr dňom dovŕšenia 18 rokov veku tohto dieťaťa.

Povinné dôchodkové poistenie fyzickej osobe ( § 15 ods. 1 písm. e)) zaniká dňom skončenia poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie podľa osobitného predpisu, alebo dňom, od ktorého podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie podľa osobitného predpisu sa osobná asistencia má vykonávať v rozsahu menej ako 140 hodín mesačne alebo dňom zániku zmluvy o výkone osobnej asistencie najneskôr dňom získania 12 rokov povinného dôchodkového poistenia podľa § 15 ods. 1 písm. e).

Povinné dôchodkové poistenie vzniká fyzickej osobe (uvedenej v § 15 ods. 1 písm. f)) odo dňa, v ktorom nastala skutočnosť podmieňujúca povinné dôchodkové poistenie, a zaniká dňom, v ktorom zanikla skutočnosť podmieňujúca povinné dôchodkové poistenie.

Vznik a zánik sociálneho poistenia v prípade dobrovoľne poistenej osoby

Dobrovoľné nemocenské, dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti

 • vzniká odo dňa prihlásenia sa na dobrovoľné poistenie, najskôr odo dňa podania prihlášky,
 • zaniká dňom odhlásenia sa z dobrovoľného poistenia, najskôr odo dňa podania odhlášky.

Dobrovoľné poistenie zaniká aj:

 • odo dňa, v ktorom nie sú splnené podmienky podľa § 14 ods. 2, § 15 ods. 4 a § 19 ods. 2 a 3,
 • od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý bolo naposledy zaplatené poistné na dobrovoľné poistenie, ak za dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace nebolo zaplatené poistné na toto poistenie vôbec, najneskôr do konca tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý bolo naposledy zaplatené poistné na dobrovoľné poistenie; to neplatí, ak v kalendárnom mesiaci nebola dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba alebo dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti povinná platiť poistné na dobrovoľné poistenie podľa § 140.

Vznik a zánik sociálneho poistenia v prípade zamestnávateľa

Úrazové poistenie zamestnávateľovi

 • vzniká odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jednu fyzickú osobu uvedenú v § 16,
 • zaniká dňom, v ktorom nezamestnáva ani jednu takúto fyzickú osobu.

Garančné poistenie zamestnávateľovi 

 • vzniká odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu a člena družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu,
 • zaniká dňom, v ktorom už nezamestnáva ani jedného zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu a člena družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu.