pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Rozsah a krytie sociálneho poistenia

Sociálne poistenie sa skladá z piatich základných druhov poistení, ktoré sa od seba odlišujú poistným krytím. Pod poistným krytím sa chápe súbor poistných rizík, ktoré sú príslušným typom poistenia chránené a kryté, a z ktorého sa v prípade konkrétnej udalosti stanovuje výška príslušných sociálnych dávok.

Nemocenské poistenie

Nemocenské poistenie slúži ako poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva. Zo systému nemocenského poistenia sa v prípade konkrétnych situácií potom vyplácajú dávky:

 • nemocenské
 • materské
 • ošetrovné
 • vyrovnávacia dávka

Dôchodkové poistenie

Dôchodkové poistenie slúži na zabezpečenie príjmu v starobe, v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca alebo pre prípad úmrtia. Dôchodkové sociálne poistenie sa skladá zo starobného poistenia a invalidného poistenia.

Starobné dôchodkové poistenie

Starobné poistenie je poistením, ktoré zabezpečuje poistencovi príjem v starobe a v prípade jeho úmrtia zaisťuje príjem pre pozostalých. Zo starobného dôchodkového poistenia, ktoré vykonáva Sociálna poisťovňa (tzv. prvý pilier) sa v konkrétnych situáciách vyplácajú tieto dávky:

 • starobný dôchodok
 • predčasný starobný dôchodok
 • vdovský dôchodok
 • vdovecký dôchodok
 • sirotský dôchodok

Invalidné dôchodkové poistenie

Invalidné poistenie je poistením, ktoré poskytuje finančné zabezpečenie v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad jeho úmrtia. Zo systému invalidného poistenia sa v konkrétnych prípadoch vyplácajú nasledovné dávky:

 • invalidný dôchodok
 • vdovský dôchodok
 • vdovecký dôchodok
 • sirotský dôchodok

Úrazové poistenie

Úrazovým poistením je poistením pre prípad poškodenia zdravia alebo pre prípad úmrtia v dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu či chorôb z povolania. Z úrazového poistenia sa za podmienok stanovených zákonom poskytujú tieto úrazové dávky:

 • úrazový príplatok
 • úrazová renta
 • jednorazové vyrovnanie
 • pozostalostná úrazová renta
 • jednorazové odškodnenie
 • pracovná rehabilitácia a rehabilitačné
 • rekvalifikácia a rekvalifikačné
 • náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia
 • náhrada nákladov spojených s liečením
 • náhrada nákladov spojených s pohrebom

Garančné poistenie

Garančné poistenie je poistením pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré zamestnávateľ nezaplatil do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Z garančného poistenia sa za podmienok ustanovených zákonom o sociálnom poistení poskytuje dávka garančného poistenia.

Poistenie v nezamestnanosti

Poistenie v nezamestnanosti je poistením pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti. Z tohto druhu sociálneho poistenia sa poskytuje dávka v nezamestnanosti.

Zistite si viac o jednotlivých dávkach sociálneho poistenia a konkrétnych podmienkach ich získania!