pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Podmienky súťaže Hrajte s nami spolu až o 2 800 €

(v ďalšom len „súťaž“)

Prevádzkovateľ súťaže

Netfinancie, s.r.o.
so sídlom: Radničné námestie 1, 902 01 Pezinok,
IČO: 36 653 322, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 41467/B

Obdobie trvania súťaže

Súťaž prebieha v čase od 17. 4. 2023 do 12. 5. 2023 v pracovných dňoch. Do súťaže je možné sa zapojiť iba v čase trvania súťaže.

Definícia súťaže

Táto súťaž je jednorazová reklamná a propagačná súťaž vyhlásená prevádzkovateľom súťaže pre fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v pravidlách súťaže. Poskytovateľom výhry je prevádzkovateľ súťaže.

Účastníci súťaže

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby (občania) s trvalým bydliskom na území SR, ktorí ku dňu zapojenia sa do súťaže (vloženia telefónneho čísla) dovŕšili vek 18 rokov. Určujúcim identifikačným znakom účastníka súťaže je telefónne číslo uvedené na 1. kroku pri kalkulácii poistného produktu – povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel na internetových stránkach prevádzkovaných prevádzkovateľom súťaže.

Pravidlá súťaže

Účastník súťaže je zaradený do žrebovania o denné ceny v súťaži Hrajte s nami spolu až o 2 800 €, a to o ceny 16 x 100 € a 4 x 300 €, ak pri vypĺňaní údajov na 1. kroku v kalkulačke povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia motorových vozidiel, konkrétne www.netfinancie.sk/pzp-havarijne-poistenie-porovnanie-kalkulacka/, vyplnil správne a korektne svoje telefónne číslo, ktorého je užívateľom v čase vypĺňania údajov, a na ktorom bude zastihnuteľný v čase kontaktovania po vyžrebovaní výhry.

Účasť v súťaži nie je podmienená uzavretím poistnej zmluvy. Na správne uloženie telefónneho čísla pre potreby súťaže je však nevyhnutné, aby došlo k zobrazeniu cenových ponúk v 2. kroku kalkulačky, preto je potrebné po zadaní telefónneho čísla a ostatných technických údajov v 1. kroku kalkulačky úspešne prejsť aj na 2. krok kalkulačky.

Žrebovanie výhercov sa uskutoční za prítomnosti komisie vytvorenej na tento účel spoločnosťou Netfinancie, s.r.o.. Žrebovanie sa vykoná prostredníctvom náhodného výberu z telefónnych čísel, ktoré splnili podmienky na zaradenie do žrebovania, podľa spôsobu stanoveného týmito podmienkami.

Miesto súťaže

Internetové stránky prevádzkovateľa súťaže, konkrétne formulár www.netfinancie.sk/pzp-havarijne-poistenie-porovnanie-kalkulacka/.

Výluky zo súťaže

Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom pomere a v pomere obdobnom pracovnému pomeru ku spoločnosti Netfinancie, s.r.o., a blízke osoby v tomto bode vymenovaných subjektov v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Zo súťaže sú takisto vylúčené fyzické alebo právnické osoby, ktoré na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Netfinancie, s.r.o. vykonávajú pre túto obchodné zastúpenie alebo sprostredkovanie a tiež osoby v pracovnom alebo obdobnom pomere (vrátane ich štatutárnych zástupcov) k takýmto fyzickým alebo právnickým osobám.

Zo súťaže budú vylúčené (resp. do nej nebudú zaradené) aj osoby, ktoré preukázateľne požiadali spoločnosť Netfinancie, s.r.o. o vylúčenie, resp. nezaradenie do súťaže.

Termíny zlosovania

Jednotlivé žrebovania prebehnú vždy v nasledujúci pracovný deň po pracovnom dni, za ktoré sa má žrebovanie uskutočniť v období trvania súťaže. Do žrebovania budú zaradené telefónne čísla, ktoré boli zadané do príslušného formulára na internetových stránkach prevádzkovateľa súťaže do konca predchádzajúceho pracovného dňa (t.j. pondelok – piatok do 24:00). Prvé žrebovanie sa uskutoční dňa 18. 4. 2023 a posledné 13. 5. 2023.

Každé telefónne číslo bude vložené do žrebovania len raz. Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo nezaradiť do žrebovania telefónne čísla, ktoré sú zjavne nesprávne alebo neúplné.

Vyžrebované bude jedno telefónne číslo a následne dve náhradné telefónne čísla (prvé náhradné telefónne číslo a druhé náhradné telefónne číslo).

Vložené telefónne čísla sa po danom dennom žrebovaní nemažú a posúvajú sa do ďalších denných žrebovaní. Každé telefónne číslo môže byť v súťaži vyžrebované iba raz. Ak bude vyžrebované telefónne číslo, ktoré už bolo v predchádzajúcich kolách vyžrebované, na také vyžrebovanie sa neprihliada.

Výhrou v súťaži je 100 alebo 300 €

Výhru v súťaži získajú 16-ti vyžrebovaní výhercovia, každý vo výške 100 €, a 4 vyžrebovaní výhercovia, každý vo výške 300 €.

Cena bude odovzdaná len tomu účastníkovi súťaže, ktorý splní všetky podmienky a pravidlá súťaže v zmysle týchto pravidiel súťaže, nebude zo súťaže vylúčený a bude vyžrebovaný prevádzkovateľom súťaže. Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe, mieste a čase odovzdania výhry na ním uvedenom telefónnom čísle. Okrem výhry nemá výherca nárok na náhradu ďalších nákladov.

Výherca bude kontaktovaný na ním uvedené telefónne číslo celkovo 3x v čase od 9:00 do 16:00. Pokiaľ výherca za daný deň nebude týmto spôsobom zastihnutý, stráca výhru. Následne bude rovnakým spôsobom kontaktovaný náhradný výherca, ktorého telefónne číslo bolo vyžrebované ako prvé náhradné telefónne číslo. Pokiaľ ani tento nebude počas troch pokusoch zastihnutý, stráca výhru a bude kontaktovaný náhradný výherca, ktorého telefónne číslo bol vyžrebované ako druhé náhradné telefónne číslo. V prípade, že by sa nepodarilo skontaktovať so žiadnym výhercom za daný deň, výhra v súťaži pre daný deň bude anulovaná a o túto výhru sa bude opätovne žrebovať po skončení súťaži, t.j. dňa 13.5.2023.

Výhra bude výhercovi vyplatená prevodom na bankový účet výhercu alebo poštovou poukážkou na účet výhercu do 15 dní od úspešného kontaktovania výhercu po vyžrebovaní. Po vzájomnej dohode je možné výhru vyplatiť aj v hotovosti v mieste sídla spoločnosti Netfinancie, s.r.o.; v takom prípade je výherca povinný si výhru prevziať najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia obdobia súťaže.

Daň z príjmu

Ku dňu schválenia týchto pravidiel súťaže platí, že výhry neprevyšujúce 350 € sú podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu od dane oslobodené, ak je príjemcom výhry fyzická osoba.

Ochrana osobných údajov

Do súťaže sú zaradení účastníci len na základe zadaného telefónneho čísla, bez zadávania alebo využívania iných identifikačných údajov. Všetky spracovateľské úkony v súvislosti s organizáciou súťaže od vyplnenia telefonického kontaktu až po žrebovanie budú vykonávané iba prostredníctvom účastníkom súťaže zadaného telefónneho čísla. Ukladanie údajov pre potreby súťaže bude prebiehať len na úrovni telefónnych čísiel (a potrebných metadát, ako napr. dátum a čas vyplnenia formulára) v samostatnej databáze. Preto k spracúvaniu osobných údajov v súvislosti s organizáciou súťaže nedochádza.

K spracúvaniu osobných údajov prichádza až v rámci telefonického rozhovoru o odovzdaní výhry na účely identifikácie výhercu, pričom výherca bude oslovený na vyjadrenie súhlasu s takýmto spracovaním. Potvrdenie súhlasu so spracovaním osobných údajov na účel odovzdania výhry bude realizované prostredníctvom e-mailu.

Účelom spracúvania osobných údajov výhercov je odovzdanie výhry, dokumentovanie splnenia pravidiel súťaže a plnenie povinností v oblasti účtovníctva. Rozsah potrebných údajov je: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa, IBAN (v prípade voľby vyplatenia výhry bankovým prevodom).

Doba uchovávania osobných údajov na účel dokumentovania splnenia pravidiel súťaže je v tomto prípade 6 mesiacov. Doba uchovávania osobných údajov na účel plnenia povinností v oblasti účtovníctva je ustanovená právnymi predpismi.

Spoločnosť Netfinancie, s.r.o. môže zverejniť na svojej internetovej stránke anonymizované údaje o výhercoch v tvare meno, začiatočné písmeno priezviska a obec trvalého pobytu. Výherca môže požadovať, aby nebol zverejnený názov obce trvalého pobytu, ak by hrozilo, že výherca bude identifikovateľný.

Ostatné záležitosti týkajúce sa ochrany osobných údajov sa riadia dokumentom o spracúvaní osobných údajov.

Všeobecné ustanovenia

Netfinancie, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá súťaže počas jej priebehu, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť. Aktuálne pravidlá súťaže budú vždy zverejnené na stránke www.netfinancie.sk.

Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou inej kompenzácie. V prípade, ak sa v priebehu alebo aj po skončení súťaže zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na výhru. V prípade podozrenia z porušenia pravidiel súťaže má spoločnosť Netfinancie, s.r.o. právo na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže.

Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania prevádzkovateľom súťaže a účinnosť dňom vyhlásenia propagačnej súťaže na internetových stránkach www.netfinancie.sk.

Účastníci propagačnej súťaže svojou účasťou v tejto propagačnej súťaži vyjadrujú súhlas s týmito pravidlami súťaže.

Účastníci súťaže svojou účasťou v tejto súťaži berú na vedomie, že na výhru nie je právny nárok.

V prípade nejasností na propagačných materiáloch týkajúcich sa súťaže sa budú aplikovať príslušné ustanovenia týchto pravidiel súťaže.

V Pezinku, dňa 11.4. 2023

Mgr. Vladimír Cvik
konateľ Netfinancie, s.r.o.