pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Podmienky súťaže Hľadáme dovolenkových hrdinov!

(v ďalšom len „súťaž“ )

1. Prevádzkovateľ súťaže

Netfinancie, s.r.o.
so sídlom: Radničné námestie 1, 902 01 Pezinok,
IČO: 36 653 322, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 41467/B

2. Termín konania súťaže a miesto konania súťaže

Termín: 19.6.2013 – 19.9.2013.

Miesto súťaže: Internetové stránky prevádzkovateľa súťaže. Šírenie prostredníctvom stránok sociálnych sietí prevádzkovateľa súťaže, ako aj stránok sociálnych sietí súťažiacich.

3. Definícia súťaže

Táto súťaž je propagačná súťaž vyhlásená prevádzkovateľom súťaže pre fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v pravidlách súťaže. Poskytovateľom výhry je prevádzkovateľ súťaže.

4. Princíp súťaže

Každý, kto sa chce zapojiť do súťaže ako súťažiaci, môže v termíne od 19.6. (00:00 hod.) do 19.9.2013 (23:59 hod.) zaslať svoju súťažnú fotografiu prostredníctvom jednoduchého formuláru, ktorý je uverejnený na stránke súťaže prevádzkovateľa. V registračnom formulári je potrebné zadať emailovú adresu, nahrať fotografiu, v požadovanom formáte a v rozmeroch, zadať titulok (názov) fotky a nepovinne aj popis k fotografii. Emailová adresa slúži na identifikáciu súťažiaceho. Každý súťažiaci môže v rámci registrácie na jednu emailovú adresu vložiť maximálne 5 fotografií.

Každý, kto sa chce zapojiť do súťaže ako hlasujúci, môže v termíne od 19.6. (00:00 hod.) do 19.9.2013 (23:59 hod.) zahlasovať za niektorú vloženú súťažnú fotografiu uverejnenú vo fotogalérii súťaže na stránke prevádzkovateľa. Hlasovanie je možné len na základe vyplnenia emailovej adresy, ktorá zároveň slúži na identifikáciu hlasujúceho. Každý hlasujúci môže v rámci hlasovania na jednu emailovú adresu hlasovať za jednu fotografiu iba jedenkrát.

Výherné kategórie:

 1. Fotka s najväčším počtom hlasov
 2. Najlepšie hodnotená fotka porotou
 3. Vyžrebovaný účastník zo všetkých hlasujúcich

5. Účastníci súťaže

Fyzické osoby (občania) s trvalým bydliskom na území SR, ktorí ku dňu 19.6.2013 dovŕšili vek 18 rokov. Určujúcim identifikačným znakom účastníka súťaže je emailová adresa uvedená v rámci formulára pre pridanie súťažnej fotografie alebo v rámci hlasovania za súťažnú fotografiu. Za účastníka súťaže a neskoršieho výhercu sa považuje ten, kto z emailovej adresy uvedenej vo formulári ako prvý odpovie v prípade kontaktovania výhercu prevádzkovateľom.

Účastníci súťaže :

 • Súťažiaci – tí, ktorí svojou vloženou fotografiou súťažia o najväčší počet hlasov za svoju fotografiu a najlepšiu fotku podľa poroty
 • Hlasujúci – tí, ktorí svojím hlasovaním súťažia o výhru z vyžrebovaných hlasujúcich účastníkov

6. Pravidlá súťaže

Súťažiaci je zaradený do súťaže o cenu iPad mini 16 GB a ročné cestovné poistenie, ak správnym spôsobom vložil súťažnú fotografiu v správnom formáte a rozmere, spolu s názvom, popisom (dobrovoľné pole), svojou emailovou adresou a vyjadril súhlas s podmienkami súťaže. Súťažiaci je zaradený do súťaže o uvedenú výhru podľa počtu fotiek, ktoré nahral s použitím svojej emailovej adresy. Maximálny počet vložených fotografií s uvedením rovnakej emailovej adresy je 5 ks.

Hlasujúci je zaradený do súťaže o cenu iPad mini 16 GB a ročné cestovné poistenie, ak dal hlas čo i len jednej fotografii zaradenej do súťaže, a to tak, že v hlasovacom formulári vyplnil správne svoju emailovú adresu, vyjadril súhlas s podmienkami súťaže a odoslal hlas. Hlasujúci je zaradený do súťaže o uvedenú výhru toľkokrát, koľko hlasov odovzdal, pričom z jednej emailovej adresy je možné za jednu fotografiu hlasovať iba raz.

Podmienkou zaradenia do súťaže je zároveň súhlas účastníka súťaže s týmito Podmienkami súťaže.

Prevádzkovateľ súťaže môže bez udania dôvodu zo súťaže vyradiť fotografie, ktoré:

 1. nijakým spôsobom nezodpovedajú téme súťaže
 2. poškodzujú alebo by mohli poškodiť meno usporiadateľa súťaže
 3. boli do súťaže zaradené na základe podvodného konania
 4. sú v rozpore s dobrými mravmi a zákonmi Slovenskej republiky

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť fotografiu do súťaže bez udania dôvodu.

Súťažiaci, ktorý sa zapojil do súťaže zaslaním fotografie, prehlasuje, že:

 1. je autorom a má autorské právo na danú fotografiu a fotografia je pôvodná
 2. má povolenie na zverejnenie fotografie, v prípade, že sa na nej nachádzajú aj iné osoby, s ktorými má rovnako vysporiadané všetky vzťahy
 3. uverejnením fotografie nepríde k akémukoľvek porušeniu práv tretích osôb

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za zasielané a uverejnené súťažné fotografie, ani za obsah s nimi súvisiaci.

Zdieľanie a šírenie súťažného obsahu:
Súťažiaci majú právo zdieľať a šíriť svoje fotografie, ktoré zaradili do súťaže aj prostredníctvom sociálnych sietí a webových stránok s cieľom získať na stránke súťaže väčší počet hlasov. Prevádzkovateľ nezodpovedá však za takéto šírenie obsahu. Rovnako šírenie súťažného obsahu nie je ani podmienkou účasti alebo výhry v súťaži.

7. Výhry

3 rovnocenné výhry – 3x iPad mini 16 GB a ročné cestovné poistenie pre 1 osobu - majú šancu vyhrať súťažiaci aj hlasujúci, a to nasledujúcimi spôsobmi:

 1. Cena pre najväčší počet hlasov:
  Výhra iPad mini a ročné cestovné poistenie pre súťažiaceho (identifikovaného podľa zadanej emailovej adresy pri vkladaní fotografie) s najväčším počtom hlasov za súťažnú fotografiu.
 2. Cena poroty:
  Výhra iPad mini a ročné cestovné poistenie pre súťažiaceho (identifikovaného podľa zadanej emailovej adresy pri vkladaní fotografie) za súťažnú fotografiu, ktorá získala najviac hlasov od poroty vytvorenej prevádzkovateľom súťaže na tento účel. Táto výherná fotografia nesmie byť totožná s fotografiou, ktorá získala najväčší počet hlasov za súťažnú fotografiu.
 3. Cena pre hlasujúceho:
  Výhra iPad mini a ročné cestovné poistenie pre hlasujúceho účastníka, ktorý dal hlas niektorej zo súťažných fotografií, a na základe uvedenia emailovej adresy sa zúčastnil zlosovania. Databáza hlasov obsahuje všetky zaslané hlasy, pričom počet hlasov z jednej emailovej adresy je obmedzený na základe týchto Pravidiel.

Výhrou ročné cestovné poistenie sa rozumie komplexné cestovné poistenie poskytnuté spoločnosťou Netfinancie, s.r.o. a uzatvorené v niektorej z partnerských poisťovní pre 1 osobu.

Platnosť cestovného poistenia: 1 rok
Územná platnosť: celý svet

Komplexné cestovné poistenie zahŕňa:
poistenie liečebných nákladov, asistenčné služby, úrazové poistenie, poistenie športovej činnosti (rekreačné), poistenie batožiny (základné), poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie právnej ochrany v zahraničí
Jednotlivé pripoistenia sa môžu meniť v závislosti od ponuky vybranej poisťovne v čase uzatvárania poistenia.

8. Vyhodnotenie súťaže

Vyhodnotenie fotografií prebehne: 20.9.2013

Zlosovanie prebehne: 20.9.2013

Losovanie náhodného výhercu spomedzi hlasujúcich sa uskutoční za prítomnosti komisie vytvorenej na tento účel spoločnosťou Netfinancie, s.r.o.. Losovanie sa vykoná prostredníctvom náhodného výberu spomedzi účastníkov, ktorí splnili všetky podmienky účasti v súťaži; podľa spôsobu stanoveného týmito Pravidlami.

 1. Výherná fotografia s najväčším počtom hlasov bude vyhodnotená na základe platných hlasov pridaných počas trvania súťaže (od 19.6. 2013 00:00 hod. až do 19.9.2013 23:59 hod.) správnym spôsobom.
 2. Výherná fotografia určená porotou bude vyhodnotená na základe rozhodnutia poroty, stanovenej spoločnosťou Netfinancie, s.r.o., ako prevádzkovateľa súťaže.
 3. Výherca – hlasujúci bude v rámci zlosovania vybraný na základe náhodného výberu z celkových hlasov zaslaných do súťaže počas jej trvania (od 19.6. 2013 00:00 hod. až do 19.9.2013 23:59 hod.) správnym spôsobom.

Výhercovia budú kontaktovaní na nimi uvedený email, najneskôr do 10 dní odo dňa záverečného losovania. Pokiaľ sa nepodarí skontaktovať s výhercom do 21 dní od žrebovania, výhra sa podľa jednotlivých typov:

 1. posunie a udelí fotografii s druhým najväčším počtom hlasov
 2. posunie a udelí ďalšej najlepšej fotografii podľa poradia, ktoré určila porota
 3. posunie a udelí ďalšiemu vyžrebovanému súťažiacemu – hlasujúcemu.

Cena bude odovzdaná len tomu účastníkovi súťaže, ktorý splní všetky podmienky a pravidlá súťaže v zmysle týchto pravidiel súťaže, nebude zo súťaže vylúčený a bude vyhodnotený alebo vyžrebovaný prevádzkovateľom súťaže. Výhercovia budú kontaktovaní a oboznámení o spôsobe, mieste a čase odovzdania výhry emailom. Okrem výhry nemá výherca nárok na náhradu ďalších nákladov.

9. Daň z príjmu:

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa prípadne môžu vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Prevádzkovateľ súťaže neberie na seba žiadnu zodpovednosť za uhradenie dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. V prípade, ak sa v priebehu alebo aj po skončení súťaže zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na výhru. V prípade podozrenia z porušenia pravidiel súťaže má spoločnosť Netfinancie, s.r.o. právo na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže.

10. Výluky zo súťaže:

Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom pomere a v pomere obdobnom pracovnému pomeru ku spoločnosti Netfinancie, s.r.o., a blízke osoby v tomto bode vymenovaných subjektov v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zo súťaže sú takisto vylúčené fyzické alebo právnické osoby, ktoré na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Netfinancie, s.r.o. vykonávajú pre túto obchodné zastúpenie alebo sprostredkovanie a tiež osoby v pracovnom alebo obdobnom pomere (vrátane ich štatutárnych zástupcov) k takýmto fyzickým alebo právnickým osobám.

Prevádzkovateľ má takisto právo vylúčiť zo súťaže účastníkov súťaže, pri ktorých získa podozrenie, že sa zapojili do súťaže s úmyslom porušovať pravidlá, spamovať alebo iným spôsobom narúšať priebeh súťaže.

11. Ochrana osobných údajov

Každý účastník udeľuje prevádzkovateľovi súťaže súhlas s tým, aby prevádzkovateľ súťaže v rámci oznámenia výhry v tejto súťaži zverejnil v tlači a na internetových stránkach prevádzkovateľa súťaže a stránkach sociálnych sietí prevádzkovateľa meno a priezvisko a bydlisko – obec výhercu v súťaži, ktoré poskytne účastník po oznámení výhry na jeho emailovú adresu. Rovnako dáva výherca súhlas aj s uverejnením fotografie na vyššie uvedených miestach z odovzdávania výhry, ak príde k osobnému odovzdaniu výhry, alebo súhlasí so zaslaním fotografie s výhrou, ktorú zhotoví sám.

Každý účastník v súlade s § 7 zákona č. 122/2013 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov v platnom znení zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súťaže súhlas k bezodplatnému spracovaniu jeho osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa súťaže v súvislosti s touto propagačnou súťažou. Každý účastník svojou účasťou v súťaži zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súťaže na dobu neurčitú súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely súťaže a pre marketingové účely – zasielanie ponúk a informácií o produktoch a činnosti prevádzkovateľa súťaže. Súhlas s použitím osobných údajov pre marketingové účely je možné kedykoľvek po skončení súťaže zrušiť na sutaz@netfinancie.sk.

12. Všeobecné ustanovenia

Netfinancie, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá súťaže počas jej priebehu, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť.

Netfinancie, s.r.o. si vyhradzuje právo uverejňovať všetky súťažné fotografie, aj s textovým obsahom (názov fotografie a popis), ktoré účastníci zašlú od súťaže, na internetových stránkach prevádzkovateľa a na stránkach či profiloch na sociálnych sieťach prevádzkovateľa.

Tieto pravidlá propagačnej súťaže nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania prevádzkovateľom propagačnej súťaže a účinnosť dňom vyhlásenia propagačnej súťaže.

Účastníci propagačnej súťaže svojou účasťou v tejto propagačnej súťaži vyjadrujú súhlas s týmito pravidlami propagačnej súťaže.

Účastníci propagačnej súťaže svojou účasťou v tejto propagačnej súťaži berú na vedomie, že na výhru nie je právny nárok.

V prípade nejasností na propagačných materiáloch týkajúcich sa propagačnej súťaže sa budú aplikovať príslušné ustanovenia týchto pravidiel propagačnej súťaže.


V Pezinku, dňa 18.6. 2013

Mgr. Vladimír Cvik
konateľ Netfinancie, s.r.o.